مقالات و پایان نامه

فهرست   فصل اول: کلیات تحقیق(پروژه)                                   مقدمه                                                                                                 تعریف موضوع                                                                                             اهمیت انتخاب موضوع                                                                                       انگیزه انتخاب محل تحقیق                                                                                      محدودیت های تحقیق                                  مشخصات محل کارخانه                                       فصل دوم: گزارشات شناخت از شرکت و کارخانه مقدمه                                            تاریخچه شرکت                                         محصولات تولیدی ارائه شده                                       ساختار سازمانی شرکت                                       کارکنان به تفکیک تحصیلات                                       ظرفیت تولید کارخانه                                           روشهای تولید . . .
فهرست مطالب         عنوان                                                                                                             فصل اول- کلیات مقدمه فصل دوم- پیشینه تحقیق مروری بر ادبیات تحقیق مطالعات خارجی انجام شده در خصوص ارزش افزوده اقتصادی تحقیقات خارجی انجام شده در تائید EVA به عنوان محرکه MVA مطالعات داخلی انجام شده در خصوص ارزش افزوده اقتصادی فصل سوم- ادبیات . . .