فنی و مهندسی

فهرست   فصل اول: کلیات تحقیق(پروژه)                                   مقدمه                                                                                                 تعریف موضوع                                                                                             اهمیت انتخاب موضوع                                                                                       انگیزه انتخاب محل تحقیق                                                                                      محدودیت های تحقیق                                  مشخصات محل کارخانه                                       فصل دوم: گزارشات شناخت از شرکت و کارخانه مقدمه                                            تاریخچه شرکت                                         محصولات تولیدی ارائه شده                                       ساختار سازمانی شرکت                                       کارکنان به تفکیک تحصیلات                                       ظرفیت تولید کارخانه                                           روشهای تولید . . .