تاثیر کنترل کیفیت داخلی در گردش مالیCFO

توضیحات محصول

چکیده فارسی:

گزارشات مالی دقیق جهت درک وضعیت یک شرکت،برای تنظیم کنندگان، حسابرسان، و سرمایه گذاران بسیار مهم است.گردش مالیCFO و کنترلهای مالی داخلی، نقش مهمی در تشخیص کیفیت گزارشهای مالی ایفا می کند. ما ارتباط بین گردش مالی CFO و کنترلهای داخلی را مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که شرکتهای با کنترل داخلی کمتر برای پایان دادن به ریز فعالیتهای مالی خود مستعدتر هستند.همچنین، شرکتهای با کنترل داخلی کمتر، سود با کیفیت پایین تری خواهند داشت. در این مطالعه بیشتر بررسی ما در این باره خواهد بود که چگونه شرکتهایی که تجربه گردش مالی CFO با کنترل داخلی کمتری دارند می توانند با تغییر کنترلهای خود کیفیت سود خود را تحت تاثیر قرار دهند.

کلمات کلیدی: کنترل داخلی، گردش مالی CFO، کیفیت سود، بازگویی

۱-  معرفی

پیمان Sarbanes-Oxley Act (SOX) در نظر دارد پیشرفتهای عمده ای در گزارشات مالی و دولتی ایجاد نماید. تاکید اصلی SOX، نظارت بر نقش CFO ها در گزارشگری مالی است، زیرا آنها مسئولیت اصلی دقیق و درست بودن، مستند سازی و ارائه گزارشهای مالی را بر عهده دارند. آنها همچنین به عنوان ساختار کنترل داخلی برای SEC نیز انجام وظیفه می کنند. بنابراین CFO ها در خط اول دفاع از نظارت بر کنترلهای داخلی گزارشگیری مالی برای اطمینان از کیفیت گزارشگیری داخلی نقش بازی می کنند و SOXمجازاتهای مدنی و کیفری سختگیرانه ای را در مورد غفلتهای CFOتحمیل می کند. شرکتها ممکن است پس از بیان دیگرگونه حسابداری، به منظور بازسازی کنترل های داخلی گزارشهای مالی با CFO خود قطع همکاری کنند. این به هر حال به احتمال زیاد  باعث افزایش سئوالها درباره گردش مالی CFO در شرکتهایی که در کنترل داخلی گردش مالی خود با شکست مواجه شده اند می شود زیرا این شکستها نشان دهنده قصور در قسمت CFOاست. هدف از این مطالعه بررسی بیان دیگرگونه شرکت به منظور تعیین ارتباط بین گردش مالی CFO و کنترل داخلی گزارشگیری مالی برای شرکت می باشد. پس از آن ما به بررسی رابطه کیفیت سود شرکتهایی که اخیرا با CFO خود قطع همکاری نموده اند و کیفیت کنترل داخلی آنها پرداخته ایم. تغییرات در کنترل های داخلی شامل ارتقاء و یا تنزل کنترلها است و ممکن است اثرات گوناگون بر کیفیت سود را در پی داشته باشد. نتایج ما نشان می دهد که شرکتهایی که کنترل داخلی ضعیفتری دارند، برای قطع همکاری با CFO خود مستعدتر هستند. این شرکتها همچنین در زمان گردش مالی CFO کیفیت سود پایین تری داشته اند. این مطالعه بر روی موارد خاص گردش مالی تمرکز می کند و بیشتر تغییرات کنترل داخلی را برای بررسی ارتبط بین کیفیت سود و تغییرات در کنترل داخلی در نظر می گیرد.نتایج تجربی نشان می دهد که کاهش کنترل های داخلی با کیفیت پایین تر سود همراه است، و بالعکس.

Abstract 

Accurate financial reports are crucial for regulators, auditors, and investors to understand the condition of a company. CFO turnover and internal financial controls play a large role in determining the quality of financial reporting. We investigated the association between CFO turnover and internal controls and found that companies with deficient internal controls are more likely to terminate their CFOs following financial restatements. Companies with deficient internal controls are also likely to have lower earnings quality. In this study, we further investigated how companies experiencing CFO turnover with weak internal controls can subsequently change controls to impact earnings quality.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول