تاثیر تحلیل های تجاری و سیستم های سازمانی بر حسابداری مدیریت

توضیحات محصول

چکیده فارسی :

ماهیت مسئولیت حسابداران مدیریت، از ارزش تاریخی جمع آوری شده گزارشات ، عملکرد مدیریت سازمان و اطلاعات مربوط به تصمیمات مدیریتی نمایان می شود. سیستم های اطلاعات سهامی مانند سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) حسابداران مدیریت را به توانایی ذخیره سازی داده های گسترده و قدرت محاسبه ای تقویت شده مجهز می کند. با داده های کلان استخراج شده از منابع اطلاعاتی درونی و بیرونی، حسابداران مدیریت اکنون می توانند از تکنیک های تحلیل داده ها برای پاسخگویی به این پرسش ها استفاده کنند: چه اتفاقی افتاده است (تحلیل های توصیفی)، چه اتفاقی خواهد افتاد (تحلیل های پیش گویانه) و راه حل بهینه چه می باشد (تحلیل های تجویزی). با این وجود این تحقیق نشان داد که ماهیت و حدود حسابداری مدیریت کاملا تغییر کرده است و حسابداران مدیریت بیشتر از تحلیل های توصیفی، برخی نیز از تحلیل های پیشگویانه و تعداد کمی از تحلیل های تجویزی استفاده می کنند. این مقاله چهارچوب تحلیل داده های حسابداری مدیریت (MADA) را بر اساس تئوری کارت امتیاز در فضای هوش تجاری ارائه کرده است. در واقع MADA به حسابداران مدیریت توانایی استفاده از تحلیل های تجاری مفهومی را می دهد تا به ارزیابی عملکرد بپردازند و تصمیماتی مرتبط با اطلاعات اتخاذ کنند. با MADA سه تحلیل تجاری (توصیفی، پیشگویانه و تجویزی) در چهار جنبه ارزیابی عملکرد (مالی، مشتری، فرایند درونی و فراگیری و رشد) در محیط سیستم سازمانی به کار گرفته شده است. دیگر موضوعات مرتبطی که بر موفقیت استفاده از تحلیل های آماری در سیستم هوش تجاری سهامی (BI) تاثیر گذار است، مانند کیفیت داده ها و ترکیب داده ها، نیز مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله با توجه به پیشینه موضوع به بحث درباره تاثیر تحلیل های تجاری بر حسابداری مدیریت در سیستم های سازمانی و از دیدگاه BI و همچنین با فراهم کردن چهارچوب تحلیل داده های حسابداری مدیریت (MADA) که منجر به توازن روش کارت امتیاز می شود، پرداخته است. 

کلمات کلیدی: حسابداری مدیریت ، تحلیل های تجاری، داده های کلان، سیستم های سازمانی، هوش تجاری

چکیده انگلیسی:

The nature of management accountants’ responsibility is evolving from merely reporting aggregated historical value to also including organizational performance measurement and providing management with decision related information. Corporate information systems such as enterprise resource planning (ERP) systems have provided management accountants with both expanded data storage power and enhanced computational power. With big data extracted from both internal and external data sources, management accountants now could utilize data analytics techniques to answer the questions including: what has happened (descriptive analytics), what will happen (predictive analytics), and what is the optimized solution (prescriptive analytics). However, research shows that the nature and scope of managerial accounting has barely changed and that management accountants employ mostly descriptive analytics, some predictive analytics, and a bare minimum of prescriptive analytics. This paper proposes a Managerial Accounting Data Analytics (MADA) framework based on the balanced scorecard theory in a business intelligence context. MADA provides management accountants the ability to utilize comprehensive business analytics to conduct performance measurement and provide decision related information. With MADA, three types of business analytics (descriptive, predictive, and prescriptive) are implemented into four corporate performance measurement perspectives (financial, customer, internal process, and learning and growth) in an enterprise system environment. Other related issues that affect the successful utilization of business analytics within a corporate-wide business intelligence (BI) system, such as data quality and data integrity, are also discussed. This paper contributes to the literature by discussing the impact of business analytics on managerial accounting from an enterprise systems and BI perspective and by providing the Managerial Accounting Data Analytics (MADA) framework that incorporates balanced scorecard methodology.

Keywords: Managerial accounting ،  Business analytics ،  Big data ، Enterprise systems ، Business intelligence

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول