پایداری اندازه های کنونی و پیشنهاد شده برای جریان پول عامل

توضیحات محصول

چکیده فارسی

اندازه گیری صورت جریان  وجوه نقد با استفاده از اصول حسابداری پذیرفته شده امریکا (GAAP) نیازمند کسر (کاهش)  سود و پرداخت مالیات درامد ها است و ازکسر هزینه سرمایه جلوگیری می کند. برخلاف این، IASB و FASB باهم یک اندازه جدید برای صورت جریان  وجوه نقد عملیاتی را پیشنهاد می کنند که از کسر سود و پرداخت مالیات درامد ها جلوگیری می کند و نیازمند کسر هزینه های سرمایه است.این تحقیق پایداری  اندازه های کنونی و پیشنهاد شده برای صورت جریان  وجوه نقد را با هم مقایسه می کند؛ و نتایج مربوط به حوزه صنعت نشان می دهد که هیچ تفاوتی بین پایداری برای دو اندازه برای بیش از سه چهارم صنعت وجود ندارد. علاوه بر این، اعضای بیانیه با استفاده از یک زیر کل ، جریان پول عامل اولیه را برای هزینه های سرمایه پیشنهاد می کنند؛ و نتایج این مقاله نشان می دهد که این زیر کل برای تعداد محدودی از صنایع، پایدار تر از اندازه های کنونی است.به طور کلی نتایج این مقاله پیشنهاد می کند که توانایی پیش بینی جریان پول عامل برای صنایع مختلف تغییر چندانی نمی کند. 

 

مقدمه

بیانیه استاندارد های حسابداری مالی با توجه به مفهوم بیانیه حسابداری مالی خود ، شماره۸ فصل ۱، بیان می کند که “ کاربران صورت های مالی به اطلاعاتی نیاز دارند که به ان ها کمک کند تا دورنمای جریان پول خالص را برای یک واحد تجاری  ارزیابی کند.” [۳] بنابراین هدف اصلی صورت حساب جریان پول این است که تامسن کنندگان سهام شرکت را از دورنمای تولید و تکثیر جریان پول در عملیات های اتی  اگاه سازند. اندازه گیری جریان پول با استفاده از اصول حسابداری پذیرفته شده امریکا (GAAP) نیازمند کسر (کاهش) سود و پرداخت مالیات درامد ها است و ازکسر هزینه سرمایه جلوگیری می کند. برخلاف این، IASB و FASB باهم یک اندازه جدید برای را جریان پول عاملی پیشنهاد می کنند که از کسر سود  و پرداخت مالیات درامد ها جلوگیری می کند و نیازمند کسر هزینه های سرمایه است. در ادمه به یک سوال بنیادی مواجه می شویم که ایا اندازه جریان پول عامل کنونی یا پیشنهاد شده برای پیش بینی جریان پول عامل در اینده مفید تر است.[۴]  مقاله حاضر با استفاده از مقایسه پایداری دو اندازه برای جریان پول عامل یک سال، به این سوال پاسخ می دهد. شکل ۱ از بیانیه استاندارد های حسابداری مالی ۲۰۱۰ برگرفته شده است که شامل یک نمونه صورت حساب جریان پول پیشنهادی است؛ به طوری که پرداخت سود در بخش مالی دیده می شود، و پرداخت مالیات درامد در بخش مالیات های درامد دیده می شود، و هزینه های سرمایه در بخش عملیات دیده می شود. 

تغییر پرداخت سود از بخش عامل به بخش مالی، مشابه نتایج حوزه   FASB است. که نشان می دهد جداسازی تجارت و فعالیت های مالی، در بین ۳ دورنمای مفید مدل های پیشنهاد شده قرار دارد. با توجه به مصاحبه های اخیر با کاربران صورت حساب، FASB دریافته است که جریان پول ازاد در واقع یک کلید مالی اندازه گیری است که توسط سرمایه گذاران و طلبکاران به منظور ارزیابی عملکرد مالی استفاده می شود. در جایی که بیشتر شرکت ها هزینه های سرمایه خود را از فعالیت های سرمایه گذاری به فعالیت های عملیاتی مجددا طبقه بندی می کنند ، این مورد با پیشنهاد انجمن  سازگار است. تصمیمات بیانیه برای جداسازی جریان پول مالیات درامد، باعث ایجاد مسائل گسترده ای در ارتباط با تخصیص سود/ پرداخت های درامد برای فعالیت های مختلفی از جمله فعالیت های عملیاتی، فعالیت های سازمانی و فعالیت های مالی می شود. در کل، اندازه های پیشنهاد شده جریان پول عامل، با اندازه های جریان تفاوت دارد، منظور اندازه های مورد نیاز GAAP  امریکا است. و این سوال را پیش می اورد که ایا توانایی پاینداری و پیش بینی دو اندازه متفاوت است. 

علاوه بر این، این تحقیق پرسش های دو تحقیقی را بررسی می کند که اندازه های پیشنهاد شده بیانیه را معرفی می کند. پرسش تحقیق اول بررسی می کند که ایا یک نماینده برای اندازه های پیشنهاد شده بیانیه  برای جریان پول عامل، پایداری کمتر یا بیشتری نسبت به اندازه کنونی جریان پول عامل دارد.[۵] پرسش تحقیق دوم از توضیحات مباحث مقاله دوم برای پروژه ارائه صورت حساب مالی بیانیه نتیجه میگیرد( یعنی در ابتدا اسناد را بررسی می کند). به ویژه، توضیحات نشان می دهد که جراین پول عامل می بایست یک زیر کل اولیه برای شمول هزینه های سرمایه ای داشته باشد. ایده کلیدی این است که زیر کل به کاربران صورت حساب مالی اجازه می دهد تا جریان پول عامل را با/ بدون هزینه های سرمایه بررسی کند. بنابراین پرسش تحقیق دوم بررسی می کند که ایا این زیر کل پایداری کمتر یا بیشتری نسبت به اندازه های جریان پول عامل دارد. با توجه به این که پایداری جریان پول عامل در کل، در صنایع [مختلف] تفاوت دارد. بررسی پرسش های این تحقیق برای هر یک از صنایع به صورت جداگانه انجام می شود، همانطور که برای تمام صنایع به صورت ترکیبی انجام میگیرد.در کل، این اولین تحقیقی است که به طور تجربی اندازه های پیشنهادی بیانیه را برای جریان پول عامل بررسی می کند. و به عنوان بک کاتالیست برای مباحث و تحقیقات اینده مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج یک نمونه کامل برای پرسش تحقیق اول نشان می دهد که اندازه های پیشنهاد شده برای جریان پول پایداری کمتری نسبت به اندازه های کنونی دارد. اگرچه بررسی های بیشتر نسان می دهد که بیش از سه چهارم صنعت در نمونه تغییر قابل توجهی را  در توانایی جریان پول عامل کنونی برای پیش بینی جریان پول عامل اتی، تحت اندازه های پیشنهاد شده ،تجربه نمی کنند. با توجه به ۱۰ صنعتی که در ان ها پایداری در اندازه های کنونی و پیشنهاد شده متفاوت است، نتایج نشان می دهد که اندازه پیشنهادی جریان پول عامل، پایداری کمتری نسبت به اندازه کنونی برای ۷ مورد از این صنایع دارد. نتایج پرسش تحقیق دوم نشان می دهد که برای تمام صنایع ترکیبی، یک زیرکل اندازه پیشنهادی که از هزینه های سرمایه جلوگیری می کند، پایداری بیشتری نسبت به اندازه کنونی جریان پول عامل دارد. تحلیل های مربوط به صنایع نشان می دهد که این نتایج تقریبا یک سوم صنایع نمونه را در بر می گیرد. 

 

در مجموع، نتایج تحقیق نشان می دهد که اندازه های کنونی و پیشنهاد شده جریان پول عامل تفاوت چندانی با بیشتر صنایع ندارد، و زیر کل پیشنهاد شده در اندازه پیشنهادی ، محدودیت پایداری بیشتری نسبت به اندازه های کنونی دارد. با توجه به این نایج، باید در نظر داشت که پیشنهاد بیانیه، نیاز به روش مستقیم گزارش جریان پول عامل را نیز در بر می گیرد. علاوه بر این، یک واحد تکنونی تمام جریان های پول داخلی و جریان های پول خارجی را نشان می دهد. پیش نویس ستاد FASB در ژولای ۲۰۱۰ دلایل منطقی بیانیه  ثبت کرد. در کل روش مستقیم به اندازه ای، ذاتی و شهودی است که بینش بیشتری را درباره رابطه بین درامد ها و هزینه و جریان های نقدی ارائه می دهد. علاوه بر این پایداره جریان پول عامل با استفاده از روش مستقیم می تواند توانایی سرمایه گذاری را برای پیش بینی جریان های پول اتی بیشتر کند. مقاله حاضر تغییر در جریان پول عامل  را بررسی می کند؛ و این که چگونه این تغییر بر رابطه بین دوره کنونی و یک دوره در امتداد جریان پول عامل، تاثیر می گذارد. تحقیق حاضر، نمایش پول کنونی را بررسی نمی کند. چرا که به روش مسقیم در مقابل روش غیر مستقیم مربوط می شود؛ و این که چگونه این ارائه ممکن است بر توانایی کاربران برای تفسیر جریان های نقدی تاثیر گذارد. چنین بررسی ای فراتر از حوزه مطالعات تحقیق کنونی است و در تفسیر نتایج مارا محدود می سازد. محدودیت دوم این تحقیق این است که طبیعت اندازه گیری های قبلی جریان پول عامل، همانند اندازه های پیشنهاد شده، هنوز عملیاتی نشده است؛ و اندازه های حقیقی جریان پول عامل ممکن است با اندازه های استفاده شده در این تحقیق تفاوت داشته باشد. بخش کلیدی تحقیق حاضر، فراهم کردن بازخورد های زمان بندی شده برای وضع کنندگان استاندارد ها ،با توجه به پروژه نمایش صورت حساب های مالی، می باشد. اخیرا طرح پژوهشی استاندارد های حسابداری مالی (FASRI)  مجموعه ای از ازمایش ها را طراحی کرده است که رابطه ای قوی بین تخصیص اطلاعات در صورت حساب مالی و سودمندی اتخاذ تصمیم را نشان می دهد.  تحقیق حاضر، ازمایشات را با استفاده از بررسی رابطه بین اطلاعات صورت حساب تخصیص جریان پول و پایداری اندازه های جریان پول ،کامل می کند.  همچنین این تحقیق برای ان دسته اعضای هیئت های مالی سودمند است چرا که کاربران صورت حساب های مالی از سود اعضا و تعیین کنندگان جریان پول عامل حمایت می کنند. برای مثال پاراگراف OB6  از گزارش پیش تویس مشترک چارچوب مالی، نشان می دهد که تامین گنندگان سرمایه از سود مستقیم درمقدار، زمان بندی و عدم اطمینان به جریان ها پول یک سازمان، حمایت می کنند؛ این تامین کنندگان سرمایه عبارتند از : سرمایه گذاران سرمایه خالص، وام دهندگان، کارکنان، تامین کنندگان، مصرف کنندگان، و دیگران. در کل، اموزش بیشتر درباره ارائه دهندگان جریان حاضر برای جریان پول عامل اتی برای بسیاری از اعضای جامعه مالی مفید است. همچنین این تحقیق به دانسته های دانشگاهی کمک می کند، چرا که شواهد تجربی نشان می دهد. و حاوی اطلاعاتی است که نشان می دهد ایا تغییر در استاندارد های حسابداری ، اطلاعات صورت حساب های مالی را افزایش می دهد. و همچنین ایا این استاندارد ها گزارشات مالی را به اهداف چارچوب FASB نزدیک تر می کند. در بخش بعدی درباره پرسش های تحقیق بحث خواهیم کرد. پس از ان به بررسی روش ها و نمونه ها و نتایج می پردازیم. 

 

چکیده لاتین

The measurement of operating cash flow using U.S. generally accepted accounting principles (GAAP) currently requires deductions for interest and income tax payments, and prohibits deductions for capital expenditures. In contrast, the IASB and the FASB are jointly proposing a new measure of operating cash flow which prohibits deductions for interest and income tax payments, and requires deductions for capital expenditures. This study compares the persistence of the current and proposed measures of operating cash flow, and the industry-specific results indicate that there is no significant difference between the persistence of the two measures for more than three-fourths of the industries in the sample. Moreover, the Boards’ constituents are recommending the use of a subtotal of operating cash flow prior to capital expenditures, and the results of this study suggest that this subtotal is more persistent for a limited number of industries than the current measure. Overall, the results of this study suggest that the predictive ability of operating cash flow will not change significantly for most industries.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول