بررسي تأثير ميزان تحصيلات بر ملاكهاي ازدواج در بين دانشجويان

توضیحات محصول

فهرست مطالب

صفحه

- چكيده

2

- پيشگفتار

3

فصل اول : " طرح تحقيق"

 

- مقدمه

6

1-1- بيان مسئله

11

2-1- سئوال تحقيق

15

3-1- اهداف تحقيق

16

4-1- ضرورت و اهميت تحقيق

18

فصل دوم: " ادبيات تحقيق"

 

الف- ازدواج

 

1-1-2- تعريف ازدواج

22

2-1-2- ازدواج بعنوان يك پديده اجتماعي و تحول آن

25

3-1-2- انواع ازدواج و معيارهاي آن

31

4-1-2- تاريخ تحولات خانواده و ازدواج در ايران

37

ب- پيشينه تحقيق

 

1-2-2- تحقيقات داخلي

47

2-2-2- تحقيقات خارجي

51

ج- چارچوب نظري

 

1-3-2- نظريه همسان همسري

59

2-3-2- نظريه نيازهاي شخصيتي مكمل

69

3-3-2- نظريه مجاورت مكاني (همجواري)

74

4-3-2- نظريه تأثير تصور از والدين در انتخاب همسر

76

5-3-2- تئوري تصور از همسر مطلوب

79

- بسوي يك نظريه تركيبي

79

6-3-2- نظريه مبادله

82

- بيان فرضيه ها

85

- مدل تحليلي

86

فصل سوم: " چارچوب روش تحقيق"

 

1-3- روش تحقيق

88

2-3- تكنيك جمع آوري اطلاعات

89

3-3- اعتبار و روائي

89

4-3- نمونه تحقيق

90

5-3- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه

90

6-3- روشهاي آماري تجزيه و تحليل اطلاعات

92

7-3- زمان و مكان تحقيق

93

8-3- كاربرد علمي و عملي پژوهش

93

9-3- متغيرهاي تحقيق

94

10-3- تعاريف عملياتي متغيرهاي تحقيق

94

فصل چهارم :

 

توصيف داده ها

98

 

 

فصل پنجم:

 

- نتيجه گيري

149

- محدوديت ها

151

- پيشنهادات

152

- منابع و مأخذ

153

- پيوستها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

فهرست جداول

صفحه

جدول 1-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 1 (زيبايي ظاهري)

99

جدول 2-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 2 (آراستگي ظاهري)

100

جدول 3-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 3 (خوش اندام بودن)

101

جدول 4-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 4 (سن همسر)

102

جدول 5-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 5 (خواندن قرآن و كتابهاي ديني)

103

جدول 6-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 6 (رعايت حجاب)

104

جدول 7-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 7 (روزه گرفتن)

105

جدول 8-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 8 (فاميل بودن همسر)

106

جدول 9-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 9 (همشهري بودن همسر)

107

جدول 10-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 10 (زبان و قوميت يكسان)

108

جدول 11-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 11 (شغل پدر همسر)

109

جدول 12-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 12 (شغل مادر همسر)

110

جدول 13-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 13 (درآمد پدر همسر)

111

جدول 14-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 14 (درآمد مادر همسر)

112

جدول 15-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 15 (تحصيلات پدر همسر)

113

جدول 16-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 16 (تحصيلات مادر همسر)

114

جدول 17-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 17 (درآمد همسر)

115

جدول 18-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 18 (تحصيلات تحصيلات همسر)

116

جدول 19-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 19 (شغل همسر)

117

جدول 20-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 20 (مهريه)

118

جدول 21-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 21 (جهيزيه)

119

جدول 22-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 22 (اهميت توجه به نظر والدين)

120

جدول 23-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 23 (همسان تحصيلي)

121

جدول 24-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 24 (ميزان تحصيلات همسر)

122

جدول 25-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 25 (اعتقاد ديني خود فرد)

123

جدول 26-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 26 (تناسب سني)

124

جدول 27-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 27 (سن مورد نظر براي همسر)

125

جدول 28-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 28 (مقبوليت اجتماعي خانواده همسر)

126

جدول 29-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 29 (اصالت خانواده همسر)

127

جدول 30-4- فراواني و درصد آزمودنيها به تفكيك جنس

128

جدول 31-4- فراواني و درصد آزمودنيها به تفكيك تحصيلات

129

جدول 32-4- فراواني و درصد آزمودنيها به تفكيك سن

130

جدول 33-4- فراواني و درصد آزمودنيها به تفكيك جنس و سطح تحصيلات

131

جدول 34-4- خلاصه شاخص های آماری نمره های آزمایشی در ملاکهای ازدواج

132

جدول 35-4- خلاصه نتايج تحليل و اريانس يك طرفه (به تفكيك چهار گروه سني)

141

جدول 36-4- خلاصه نتايج آزمون t گروههاي مستقل (به تفكيك جنس)

143

جدول 37-4- خلاصه نتايج آزمون t گروههاي مستقل (به تفكيك سطح تحصيلات)

145

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

صفحه

شكل 1 : نمودار ستوني فراواني آزمودني ها به تفكيك جنس

128

شكل 2 : نمودار ستوني فراواني آزمودني ها به تفكيك تحصيلات

129

شكل 3 : نمودار ستوني فراواني آزمودني ها به تفكيك سن

130

شكل 4 : نمودار ستوني فراواني آزمودني ها به تفكيك جنس و سطح تحصيلات

131

شكل 5 : هيستوگرام نمره هاي آزمودني ها در ملاك زيبايي ظاهري

134

شكل 6 : هيستوگرام نمره هاي آزمودني ها در ملاك اعتقاد مذهبي

135

شكل 7 : هيستوگرام نمره هاي آزمودني ها در ملاك قوميت

136

شكل 8 : هيستوگرام نمره هاي آزمودني ها در ملاك رفاه مادي

137

شكل 9 : هيستوگرام نمره هاي آزمودني ها در ملاك سطح تحصيلات همسر

138

شكل 10 : هيستوگرام نمره هاي آزمودني ها در ملاك سن همسر

139

شكل 11 : هيستوگرام نمره هاي آزمودني ها در ملاك اصالت

140

 

 

 

 

 

 

 


چكيده

از آنجايي كه بررسي و شناخت ملاكهاي همسرگزيني موجبات تشكيل خانواده سالم را براي جوانان در آستانه ازدواج فراهم مي سازد، بسيار حائز اهميت است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به مهم ترين ملاكهايي كه در همسرگزيني افراد تحصيل كرده نقش دارند اشاره گرديده و ميزان تأثيرگذاري هر يك از اين عوامل در امر ازدواج بررسي و شناخته شود. در اين راستا، هدف تحقيق "بررسي ميزان تأثير پذيري ملاكهاي ازدواج از ميزان تحصيلات (دانشگاهي) است".

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول