بررسي تأثير رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان استانداري زنجان

توضیحات محصول

چكيده

پژوهش حاضر به دنبال بررسي تأثير رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان استانداري زنجان مي باشد فرضيه هايي كه به معرض آزمايش گذاشته شدند عبارتند از رابطه بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت آيا معني دار است؟ فرضيه دوم اين پژوهش : رضايت شغلي كارمندان مرد بيشتر از كارمندان زن است؟وفرضيه سوم اينكه استفاده بهينه از وقت در مردان بيشتر از زنان است؟

گروه نمونه اين پژوهش شامل 50 نفر از كارمندان استانداري زنجان كه 25 نفر آن زنان و 25 نفر آنان را مردان تشكيل دادند كه به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند و روي آنها دو آزمون رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت انجام شد كه پس از آن ، از دو روش آماري ضريب همبستگي پيرسون و t استفاده شد كه نتيجه به دست آمده به شرح زير مي باشد:

- بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت رابطه معني داري وجود دارد.

- رضايت شغلي كارمندان مرد بيشتر از كارمندان زن : تفاوت معني داري وجود ندارد.

- استفاده بهينه از وقت در مردان بيشتر از زنان : تفاوت معني داري وجود ندارد.

 

تقديم به پدر و مادر عزيزم:

به شمع پر فروغ وجودم به آنان كه پژمردند تا بشكفم ، رنگ باختند تا رنگ بگيرم.آنان كه رنجي به غايت دردل امّا لبخندي زيبا بر لب دارند گذشته و آينده ام را مديون زحمتشان خواهم بود.

چشمانتان را مي بوسم كه همواره نگران راهم بودند.من ناتوانم از جبران زحماتتان امّا در يك جمله خلاصه مي كنم كه :

وجودم فداي وجودتان

 

تشكر و قدرداني از استاد گرامي :

حمد و سپاس خداوند منان را كه به انسان علم و نوشتن و نوشتن به قلم آموخت و به انسان آنچه را كه نمي توانست به الهام تعليم داد. بعد از اتمام اين پژوهش وظيفه خود مي دانم از مساعدتها ، راهنمائيها خردمندانه و دقت نظر استاد ارجمند جناب آقاي فتحي صميمانه تشكر و قدرداني نمايم كه در انجام تحقيق نقش اساسي داشته و از ابتدا تا انتها با نظرات علمي و مفيد مراحل تحقيق را با ضوابط يك تحقيق علمي هدايت و راهنمايي گردانند.

 

فهرست مطالب

 

عنوان

 

فصل اول : كليّات

مقدمه

طرح مسئله

اهداف پژوهش

فرضيات تحقيق

تعريف نظري

ضرورت و اهميّت تحقيق

كليد واژه

 

فصل دوّم : نگاهي به تاريخچه متغيرهاي پژوهش

مقدمه

تاريخچۀ رضايت شغلي

مفهوم رضايت شغلي

نظريه هاي رضايت شغلي

عوامل مؤثر بر اشتغال مناسب

نارضايتي شغلي و پيامدهاي آن

عوامل كلي نافذ در رضايت شغلي

عوامل مؤثر در رضايت شغلي

تاريخچۀ استفاده بهينه از زمان

اصول عمومي استفاده بهينه از زمان

نكات سودمند براي بهبود كيفيت وقت

پژوهش هاي داخل كشور

پژوهش هاي خارج از كشور

 

فصل سوم : روش تحقيق

مقدمه

نمونه و روش انتخاب نمونه

روش اجرا

روش آماري

 

فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه

نتايج آماري

 

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

نتيجه گيري

بحث

محدوديت هاي پژوهش

پيشنهادات پژوهش

منابع

 

ضمائم

 

 

فصل اول

« كليّـــــــات »

 

مقدمه:

اشتغال يكي از اساسي ترين فعاليت هاي زندگي انسان به شمار مي رود و هر كس به خاطر امرار معاش و تداوم زندگي بايد ساعاتي از اوقاتش را كار كند.اشتغال واقعه اي است از زندگي انسان كه براي همۀ انسان ها در برهه اي از زمان اتفاق مي افتد و هيچ كس را گريزي از آن نيست.همچنين بقا و رشد جامعه به اشتغال آن وابسته است.اشتغال صحيح و گزينش افراد مناسب براي انجام مشاغل از مهمترين عوامل مؤثر در رشد اقتصادي و اجتماعي جامعه و تأمين كننده سلامت افراد و نيل به خودكفايي و بي نيازي از ديگران مي باشد.همچنين جوامعي كه انسان هاي فعال و كارآمد دارند بر زندگي خود حاكمند و به انواع گوناگون در تعيين شيوۀ زندگي جوامع ديگر تأثير مي گذارد.رضايت شغلي تعيين كنندۀ مهمي در رضايت از زندگي است و تمام رفتارها و روابط انسان ها بطور مستقيم و غير مستقيم از چگونگي اشتغال آنها متأثر مي باشد.مفاسد اجتماعي به دلايل متعدد ريشه مهمي در بيكاري دارند و از طريق اشتغال مي توان نابساماني ها را برطرف كرد.(شفيع آبادي 1371)

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    زرین پال    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول