افول حسابداری حرفه‌ای آکادمیک

توضیحات محصول

افول حسابداریحرفه‌ایآکادمیک : استخدامدرجامعهآکادمیکحسابداری

کاترویونا پیسیالف و نیکولاس جی پیس ب

الف- گروه حسابداری و مالی ، مدرسه تجارت آدام اسمیت، دانشگاه گلاسکو، ساختمان اصلی گلاسکو، انگلستان

ب- مدرسه مدیریت و زبان، دانشگاه هریت وات، ریکارتون، ادینبرگ، انگلستان

پروفایلعلمیحسابداریدرسال‌هایاخیرتغییرکردهاست . اولیندانشگاهیاناغلبازحرفهحسابداریاستخداممی‌شدند . درحالحاضر،استخدامیکگروهآکادمیکحسابداریدارایپروفایلمشابهبابقیهدانشگاه ها استکهدارا بودن مدرک دکترا امتیاز به حساب می آید.دلایلاینروندبااستفادهازچارچوبمنطق‌هایفرهنگیوسازمانیموردبررسیقرارمی‌گیرد . زمینهیاستخداموتغییراتسازمانیتاثیرگذاربراستخدامدرزمینهیحسابداریدردانشگاه،ازطریقدیدگاه‌هایروسایدپارتمانهاییکهدرموردسیاست‌هایاستخدامموسسه والزاماتاصلآنهادانشدارند،بررسیمی‌شود . بهنظرمی‌رسدکهفرآیندارزیابیتحقیقیکمحرکتغییرالگوهایاستخداماست واستخدامدردو حوزهمتضاددرنظرگرفتهمی‌شود : اسکاتلند،کهارزیابیدورهای دردانشگاه‌هایقدیمیوجدید را در برداردوجمهوریایرلندکهچنینفرآیندیندارد . باوجودتفاوتدردیدگاه‌هایبیانشدهسراندراینزمینه‌هاوتفاوت‌هایمختلفدرمحیطهایتحقیقی آن هاگرایشدرهمهبخش‌هابهسمتاستخدام ( اسکاتلند ) یارشد( جمهوریایرلند )  دارندگان مدرک دکترا بهجایکارکنانحرفه‌ایحرفه‌ایاست . پیامدهابرایماهیتاین اصلموردبحثقرارمی‌گیرند .

۱. مقدمه

ماهیت،مکانوحوزهحسابداریدردانشگاهتغییرقابل‌توجهیدرمدت‌زماننسبتاکوتاهیتجربهکرده‌است . دانشگاه‌هابهطورفزاینده‌ای به سمت ماهیت تجاری پیش می روند،درحالیکهآموزشدانشگاهی " کسبوکاربزرگ " به حساب می آیدکهتوسطافزایشتجاریسازی , خصوصی‌سازیوشرکت سازی توصیفمی‌شود(گاتسری و پارکر، 2014). دانشگاه‌هاشیوه‌هایمدیریتیواردشدهازبخشخصوصی،بهشکلمدیریتعمومیجدید( پاپ-واسلیوا، بارد و بلر، 2011)رااتخاذمی‌کنند . یکیازنتایجایناستکهدانشگاهیاندرفرآیندتولیدآکادمیکورودی های مصرفی  هستند که عملکردآن ها باشاخص‌هایعملکردکلیدیبرایتحقیقوآموزش سنجیده می شود. ارزیابی‌هایتحقیقمانندچارچوبعالیتحقیقاتبریتانیا ( REF ) وفرآیندهایمشابهازجملهصندوقتحقیقاتمبتنیبرعملکردنیوزیلند ( PBRF ) وبرتریاسترالیابرایتحقیقاتدراسترالیا (ERA)،چندینسالاستکهنقشموثریدرتعریفمعنایزندگیدردانشگاه بازی می کنند ( هامفری، موزر & اون، 1995، 141). نتایج،تخصیصبودجهراتعیینکردهودانشگاه‌هاراقادرمی‌سازدکهدررتبه‌بندیقرارگیرند،درحالیکهلیست رتبه‌بندیمجلات،دانشگاهیانفردیراقادربهرتبه‌بندیوارزیابی می کند (گاسری، پارکر & دامی، 2015؛ پارکر & گاسری، 2013). نتیجهاینپیشرفت‌هاورتبه‌بندی‌ها این نگرانیرا ایجاد می کند کهشکافعملیتحقیقدرحالگسترشاست (بالدوینسدوتیر، میشل نورکلیت، 2010؛ ناکر و پارکر، 2014). اینممکناستدراطلاع‌رسانیبهطراحیتحقیقارزشداشتهباشدومحققانراقادرسازدکهاوراقپذیرفته‌شدهدرمجلاترده‌بالارادریافتکننداماامکان دسترسی ان ها را به حسابداران آن‌هادرعملبسیار کم می کند (گاسری & پارکر، 2016؛ پارکر، 2011).

دراینمحیط،یک نمونه رشدکهذکرشده‌استایناستکه " داشتن مدرک دکترابهصلاحیتورودیبراییکشغلدانشگاهیتبدیلشده‌است ( گاسری & پارکر، 2014، 5). زمانیکهحسابداریبهعنوانیکرشتهدانشگاهیظاهرشد،قدیمی‌تریندانشگاهیانحرفه‌ایبودند،اماتغییرجهتبهسمتمدرک و گرایشبهسمتافرادجدیددرسال ۱۹۸۰ دربریتانیا ( براون،جونز،&استیل، ۲۰۰۷ ) برمی گردد. اینمقالهبهبررسیاینتغییردرکارمندیابیدردانشگاهدر مقابلپس‌زمینهمحتوایتوصیف‌شدهدربالاویکمحیطاستخدامچالشبرانگیزکهدرآن،پرکردنپست‌هایحسابداریخالیدربریتانیا (هاپر،2013) ودرسایرکشورهامانندایالات‌متحده ( هانت&جونز، ۲۰۱۵ ) دشوار است، می پردازد . 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول