رابطه خودکنترلی و سبک¬های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش¬آموزان دبیرستانی شهرستان آباد

توضیحات محصول

رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی شهرستان آباده  

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                             صفحه 

چکیده ......................................................................................................

1 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

 

1-1- مقدمه ...................................................................................

3

 

1-2- بیان مساله ..............................................................................

5

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش ..........................................................

10

 

1-4- اهداف پژوهش ........................................................................

11

 

1-4-1- هدف کلی ..........................................................................

11

 

1-4-2- اهداف جزئی .......................................................................

11

 

1-5- تعریف متغیرها ........................................................................

12

 

1-5-1- تعاریف نظری ......................................................................

12

 

1-5-2- تعاریف عملیاتی ...................................................................

13

فصل دوم: پیشینه­ی پژوهش

 

 

2-1- بهزیستی روان شناختی ...............................................................

14

 

2-2- عوامل مؤثر بر بهزیستی روان شناختی .............................................

26

 

2-3- تفاوت های جمعیت شناختی و ابعاد بهزیستی روان شناختی ..................

27

 

2-4- سبک­های فرزندپروری ...............................................................

29

 

2-5- مهمترین سبک­های فرزندپروری ....................................................

31

 

1-2-5- والدين قاطع و اطمينان بخش (مقتدر منطقي) .................................

31

 

2-2-5- والدين خودکامه و مستبد .........................................................

32

 

3-2-5- والدين سهل‌گير و بی بند و بار ..................................................

32

 

3-2-5- والدين آسان گیر ..................................................................

32

 

1-2-6- فرزندپروری مقتدرانه .............................................................

35

 

2-2-6- فرزندپروری مستبدانه .............................................................

36

 

3-2-6- فرزندپروری آسان گیرانه .........................................................

36

 

4-2-6- فرزندپروری بی اعتنا ..............................................................

37

 

2-7- ماهیت خود کنترلی ...................................................................

41

 

2-8- مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر ..............................

49

 

2-9- انواع كنترل و نظارت .................................................................

54

 

1-2-9- كنترل پيش از عمل ................................................................

54

 

 

2-2-9- كنترل سكاني .......................................................................

54

 

3-2-9- كنترل تفكيكي (بلی- خیر) .......................................................

55

 

4-2-9- كنترل بعد از عمل .................................................................

55

 

2-10- ارزيابي انواع كنترل ..................................................................

55

 

2-11- مراحل فرآيند خودكنترلی ..........................................................

56

 

1-2-11- تعيين معيار یا استاندارد .........................................................

56

 

2-2-11- سنجش عملكرد ..................................................................

57

 

3-2-11- تشخيص انحرافات از طريق تطبيق عملكرد با استاندارد ...................

57

 

4-2-11- انجام اقدامات اصلاحي .........................................................

58

 

2-12- مرور تحقیقات پیشین ...............................................................

58

 

1-2-12- پیشینه پژوهشی مربوط به ارتباط خودکنترلی و بهزیستی روانشناختی ...

58

 

2-2-12- پیشینه پژوهشی مربوط به ارتباط سبک فرزند پروی و بهزیستی روانشناختی ........................................................................

62

 

2-13- جمع بندی ............................................................................

63

          2-14- فرضیه های پژوهش .............................................................................

          2-15- قلمرو جغرافیایی و سازمانی پژوهش ......................................................

فصل سوم: روش­ پژوهش

64 

64

 

 

3-1- طرح کلی پژوهش ....................................................................

65

 

3-2- جامعه آماری پژوهش .................................................................

65

 

3-3- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه­گیری ............................................

65

 

3-4- ابزارهای پژوهش ......................................................................

66

 

3-5- روش تجزیه و تحلیل آماری داده­ها ................................................

74

 

3-6- ملاحظات اخلاقی .....................................................................

75

فصل چهارم: یافته­ها

 

 

4-1- اطلاعات  توصیفی مربوط به گروه نمونه ..........................................

76

 

4-2- همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی ..............................................

77

 

4-3- بررسی قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی خود کنترلی  بر بهزیستی روان شناختی .....

79

 

1-4-3- بررسی قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی خودکنترلی بر مؤلفه‌های مقیاس بهزیستی روان­شناختی .........................................................................

 

80

 

4-4- بررسی قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی سبکهای فرزند پروری بر بهزیستی روان شناختی ...............................................................................

82

 

1-4-4- بررسی قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی سبکهای فرزندپروری بر بهزیستی روان شناختی ...............................................................................

82

 

2-4-4- بررسی قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی سبکهای فرزندپروری بر مؤلفه‌های مقیاس بهزیستی روان‌شناختی .....................................................

83

 

4-5- مقایسه قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی سبک­های فرزندپروری و خودکنترلی بر بهزیستی روان شناختی .............................................................

86

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

 

 

5-1- بحث در مورد فرضیه اول پژوهش .................................................

89

 

5-2- بحث در مورد فرضیه دوم پژوهش .................................................

92

 

5-3- نتیجه­گیری .............................................................................

97

 

5-4- محدودیت­های پژوهش ..............................................................

98

 

5-5- پیشنهادها ...............................................................................

98

 

1-5-5- پیشنهادهای پژوهشی ..............................................................

98

 

2-5-5- پیشنهادهای کاربردی ..............................................................

98

فهرست منابع

 

 

منابع فارسی ....................................................................................

99

 

منابع انگلیسی ..................................................................................

103

چکیده انگلیسی ...........................................................................................

109

       

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

 

جدول 3-1-اطلاعات مربوط به پراکندگی متغیر های دموگرافیک در گروه نمونه..............................66

جدول 3-2-میانگین و انحراف معیار نتایج به دست آمده از دو مطالعه برای اعتبار یابی مقیاس خود کنترلی ................................................................................................................................................68

جدول3-3-گزارش میزان پایایی پرسشنامه بامریند............................................................................ 70

جدول 3-4-همبستگی بین مقیاس های بهزیستی روانشناختی ریف با یکدیگر و با کل مقیاس.................................................................................................................................................74

جدول 4-1-میانگین و انحراف معیار ................................................................................................76

جدول 4-2-ماتریس همبستگی بین خود کنترلی ، سبکهای فرزند پروری و حیطه های بهزیستی

روانشناختی........................................................................................................................................77

جدول 4-3-نتایج محاسبه رگرسیون پیش بینی کنندگی خود کنترلی بر بهزیستی روانشناختی........................................................................................................................................79

جدول4-4-نتایج اولیه بررسی واریانس متغیر خود کنترلی در ابعاد متفاوت بهزیستی روانشناختی........................................................................................................................................80

جدول 4-5-رگرسیون خود کنترلی بر مولفه های بهزیستی روانشناختي...........................................81

جدول 4-6 نتایج محاسبه رگرسیون پیش بینی کنندگی سبک فرزندپروری بربهزیستی روانشناختی........................................................................................................................................83

جدول 4-7-نتایج اولیه بررسی واریانس متغیر سبکهای  فرزند پروری در ابعاد متفاوت بهزیستی روانشناختی........................................................................................................................................84

جدول 4-8-نتایج محاسبه رگرسیون پیش بینی کنندگی سبک فرزندپروری بربهزیستی روانشناختی........................................................................................................................................85

جدول4-9-ضرایب همبستگی متغیرهای خودکنترلی وسبکهای فرزندپروری بربهزیستی روانشناختی........................................................................................................................................87

جدول4-10-مقدار واریانس قابل پیش بینی به صورت گام به گام توسط متغیرهای مورد بررسی در  پیش بینی بهزیستی روانشناختی........................................................................................................87

جدول 4-11-مدل های مختلف رگرسیون با افزایش گام به گام متغیرها،برای محاسبه توان پیش بینی کنندگی متغیرهای توانمند در پیش بینی بهزیستی روانشناختی.........................................................88

 

رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی

به وسیله­ی:

معصومه اکبری­نژاد

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی­، بود. بدین منظور از بین 3286 دانش­آموزان دبیرستانی شهرستان آباده در سال تحصیلی93-92، تعداد 370 نفر (209 دختر و 161 پسر) به صورت نمونه­گیری خوشه­ای دومرحله­ای به روش سیستماتیک، انتخاب و نمونه­ها با استفاده از مقياس خودکنترلي تانجنی، پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری بامریند و مقياس بهزيستي روان شناختي ريف ، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده­های به دست آمده با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه­ی هم­زمان و روش ضریب همبستگی پیرسون، مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته­ها نشان داد خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری قادر به پیش­بینی تغییرات مربوط به بهزیستی روانشناختی دانش­آموزان می­باشد. به طوری که هر چه خودکنترلی فرد بالاتر باشد، انتظار می­رود که شخص در احراز شرایطی که به بهزیستی روانشناختی منجر گردد، بیشتر موفق باشد. همچنین سبک فرزندپروری مستبدانه بر بهزیستی روانشناختی دانش­آموزان اثر منفی و سبک فرزندپروری مقتدرانه بر بهزیستی روانشناختی دانش­آموزان اثر مثبت دارد و همچنین سبک فرزندپروری سهل­انگارانه، هیچ تأثیری بر بهزیستی روانشناختی افراد ندارد. نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می­کند، به منظور بهبود وضعیت بهزیستی روانشناختی افراد می­توان به سبک­های فرزندپروری والدین و خودکنترلی آنان توجه کرد. 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول