رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر

توضیحات محصول

رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

 

                                                               فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه 

چکیده :.................................................................................................................................................1

                                                        فصل اول: موضوع پژوهش

1-1مقدمه :..............................................................................................................................................3

1-2 بیان مسأله :....................................................................................................................................4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :..................................................................................................6

1-4  اهداف پژوهش :............................................................................................................................7

1-4-1 هدف کلی :..................................................................................................................7

1-4-2        اهداف جزئی :...........................................................................................................7

1-5 فرضیه های پژوهش :.................................................................................................................... 8

1-5-1     فرضیه های اصلی :..................................................................................................8

1-6 سوالات تحقیق:.............................................................................................................................8

1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات :........................................................................................................9

1-7-1  تعاریف مفهومی :.......................................................................................................9

1-6-2 تعاریف عملیاتی :.......................................................................................................9

                                                          فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه :.............................................................................................................................................12

2-2 بخش اول :.......................................................................................................................................12

2- 2-1  عملکرد تحصیلی :.......................................................................................................12

2-2-1- 2 عوامل موثر در عملکرد تحصیلی :..........................................................................14

2-2-1-3 ویژگی های شخصیتی و نقش آن در عملکرد تحصیلی :.......................................16

2-2-1-4 خانواده و نقش آن در عملکرد تحصیلی :...............................................................18

2-2- 2 درگیری والدین در امور تحصیلی :.............................................................................19

2-2-2-1 دگیری خانواده در امور تحصیلی :...........................................................................19

2-2-2-2 الگوی روابط والد و فرزند :......................................................................................20

2-2-2-3 سبک های والدین :.................................................................................................20

2-2-2-4 تحصیلات والدین :...................................................................................................21

2-2-3  عوامل مربوط به محیط آموزشی :.............................................................................22

2-2-3-1 کیفیت در آموزش :.................................................................................................22

2-2-4 شیوه فرزندپروری و تعاریف آن :...............................................................................25

2-2-4-1  تاریخچه شیوه های فرزندپروری :........................................................................26     

2-2-4-2 طبقه بندی انواع شیوه های فرزندپروری :...........................................................27

2-2-4-3 مقایسه والدین افراطی و والدین مسامحه کار :...................................................36

2-2-4-3-1 توقع داشتن :....................................................................................................36

2-2-4-3-2 پذیرندگی :......................................................................................................37

2-2-4-4 ابعاد شیوه های فرزندپروری :.............................................................................38

2-2-4-4-1 بعد گرم بودن والدین :.....................................................................................39

2-2-4-4-2بعد کنترل:.........................................................................................................40  

2-2-4-5 مهارت های فرزندپروری :.................................................................................... 40            

2-2-4-6 تأثیر شیوه های فرزندپروری :............................................................................. 42     

2-2-4-7 عوامل مؤثر بر شیوه های فرزندپروری :............................................................. 43

2-2-4-8 پیامدهای شیوه های فرزندپروری :......................................................................43        

2-2-4-9 رابطه سبک فرزندپروری و عملکرد تحصیلی :....................................................45                 

2-3 بخش دوم :.....................................................................................................................................46

2-3-1 پیشینه پژوهش:...........................................................................................................46

                                                          فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه :............................................................................................................................................ 51

3-2 روش پژوهش :.................................................................................................................................51

3-3 جامعه آماری :.................................................................................................................................51

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری :...................................................................................................52

      3-4-1 روش نمونه گیری :...............................................................................................................52

       3-4-2 نمونه گیری چند مرحله ای :..............................................................................................52

       3-4-3 حجم نمونه :.......................................................................................................................53

3-5 ابزارها و مقیاس های پژوهش :......................................................................................................54

     3-5-1 پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا باوم ریند.............................................................54

     3-5-1-1 معرفی آزمون :.................................................................................................................54

 3-5-1-2 شیوه نمره گذاری :.............................................................................................................54

3-5-1-3 پایایی :................................................................................................................................54

3-5-2 پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی :......................................................................55

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها :....................................................................................................55

                                                       فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 مقدمه :..........................................................................................................................................58

4-2 یافته های توصیفی پژوهش :...................................................................................................... 58

4-2-1 جنسیت :.....................................................................................................................58

4-2-2 نوع مدرسه :...............................................................................................................59

4-2-3 پایه تحصیلی :............................................................................................................60

4-2-4 تحصیلات والدین :.......................................................................................................61

4-2-5 شغل والدین :...............................................................................................................62

4-3 فرضیه های تحقیق :.....................................................................................................................64

4-3-1 فرضیه اول :...............................................................................................................64

4-3-2 فرضیه دوم :..............................................................................................................65

4-3-3 فرضیه سوم :............................................................................................................66

4-3-4 فرضیه چهارم :..........................................................................................................66

4-3-5 فرضیه پنجم :............................................................................................................67

                                                     فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه :.............................................................................................................................................71

5-2 بحث و تفسیر نتایج :.......................................................................................................................71

     5-2-1 فرضیه اول :............................................................................................................................71

     5-2-2 فرضیه دوم :...........................................................................................................................72

     5-2-3 فرضیه سوم :.........................................................................................................................73

     5-2-4 فرضیه چهارم :......................................................................................................................74

     5-2-5 فرضیه پنجم :........................................................................................................................74

5-3 محدوديت هاي تحقيق :.................................................................................................................74

5-4 پيشنهادهای پژوهشي :..................................................................................................................75

5-5 پیشنهادهای کاربردی :...................................................................................................................75

5-6 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی :..........................................................................................76

          فهرست منابع .................................................................................................................................78

   منابع فارسی....................................................................................................................................78

   منابع لاتین  ................................................................................................................................... 84

پیوست ها...................................................................................................................................................94

      پیوست شماره1 ....................................................................................................................................95

      پیوست شماره2.....................................................................................................................................100

چکیده لاتین................................................................................................................................................102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          فهرست جداول

جدول 2-1. الگوهای جدید فرزندپروری بامریند....................................................................................... 31

جدول 2-2. بررسی سبک والدین، توسط مک کوبی و ماریتن.................................................................38

جدول3-1. دانش آموزان به تفکیک نواحی...............................................................................................52

جدول4-1. توزيع فراواني، درصد و درصد تجمعي افراد شركت كننده در پژوهش حاضر برحسب

جنسیت................................................................................................................................................ 58

جدول4-2. جدول توافقی فراوانی و درصد نوع مدارس در پژوهش حاضر.............................................59

جدول4-3. جدول فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش به تفکیک پایه تحصیلی

....................................................................................................................................................................60

جدول4-4. جدول فراوانی، درصد و درصد تجمعی تحصیلات پدر دانشآموزان شرکت کننده در پژوهش ...................................................................................................................................................................61

جدول4-5: جدول فراوانی، درصد و درصد شغل پدر دانشآموزان شرکت کننده در پژوهش.............62

جدول4-6. ضرایب همبستگی ساده بین شیوه های فرزندپروری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر

...................................................................................................................................................................64

جدول4-7. ضرایب همبستگی ساده بین شیوه های فرزندپروری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر

...................................................................................................................................................................65

جدول4-8. ضرایب همبستگی ساده بین درگیری والدین در امور تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر............................................................................................................................................................66

جدول 4-9.  ضرایب همبستگی ساده بین درگیری والدین در امور تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر.........................................................................................................................................................66

جدول4-10. جدول خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان براساس شیوه های فرزندپروری............................................................................................................................67

جدول4-11.  جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای پیش بینی متغیر سبک حل تعارض زناشویی «یکپارچه سازی» بر اساس ابعاد دلبستگی...........................................................................................68

جدول4-12. جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، متغیر ابعاد دلبستگی........................................68

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                      

                                                            فهرست شکل ها و نمودارها

نمودار4-1. نمودار توزیع درصد شرکت کنندگان در پژوهش حاضر بر حسب جنسیت............................58

نمودار4-2. نمودار ستونی توزیع درصد مدارس در پژوهش حاضر.............................................................59

نمودار4-3. نمودار ستونی توزیع پایه تحصیلی دانشآموزان در پژوهش حاضر........................................60

نمودار4-4. نمودار ستونی توزیع تحصیلات پدر دانشآموزان در پژوهش حاضر........................................62

نمودار4-5. نمودار ستونی توزیع شغل پدر دانشآموزان در پژوهش حاضر................................................63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر بندرعباس می باشد. جهت انجام این تحقیق 280 نفر از دانش آموزان شهر بندرعباس به روش تصادفی انتخاب شد. سپس از دانش آموزان و والدین آن ها خواسته شد که به پرسشنامه های درگیری والدین در امور تحصیلی و پرسشنامه شیوه های فرزندپروری پاسخ دادند. در نهایت داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان جهت تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مشخص ساخت که در دانش آموزان پسر و دختر شیوه فرزند پروری مقتدرانه، رابطه مثبتی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان داشت و اما شیوه فرزندپروری سهل گیر در پسران رابطه منفی و در دختران رابطه مثبت با عملکرد تحصیلی نشان داد. در دختران شیوه مستیدانه رابطه منفی با عملکرد تحصیلی آن ها نشان داد و در دانش آموزان پسر شیوه فرزندپروری مستبدانه رابطه معناداری با عملکرد تحصیلی نشان نداد. تجزیه و تحلیل رگرسیون آشکار ساخت که از بین شیوه های فرزند پروری، شیوه فرزندپروری مقتدرانه، پیش بینی کننده مثبت و شیوه فرزندپروری مستبدانه پیش بین کننده منفی برای عملکرد تحصیلی در دانش آموزان بودند. و در نهایت رابطه بین درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر بررسی شد که نتایج نشان دادند که در دانش آموزان دختر و پسر درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی آن ها رابطه مثبتی نشان داد.

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول