رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان

توضیحات محصول

رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده...........................................................................................................................     1

فصل اول:کلیـات..........................................................................................................     2

            1-مقدمه ......................................................................................................     3

            2-بیان مساله ...............................................................................................     5

            3-ضرورت و انجام پژوهش .......................................................................     7

            4-اهداف پژوهش .......................................................................................     8

            5-فرضیه های پژوهش ................................................................................     9

            6-متغییرهای پژوهش ..................................................................................     9

            7-تعاریف واژه ها .......................................................................................     10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش ............................................................................    13

           1-فراشناخت ................................................................................................    14

          1-1-مؤلفه های فراشناخت ...........................................................................    15

          1-1-1-دانش فراشناختی ...............................................................................   16

          1-1-2-تجربه فراشناختی ...............................................................................   20

          2-شادکامی .....................................................................................................   21

          2-1-مفهوم شادکامی ......................................................................................  23

          2-2-اهمیت شادکامی ....................................................................................   28

          2-3-رویکردهای شادکامی ............................................................................   29

          2-4-متغییرهای مؤثر بر شادکامی ...................................................................  35

          2-5-نقش شادی در سیر تکاملی بشر ............................................................  45

          2-6-نوروسایکولوژی شادکامی .....................................................................  46

          2-7-راهبردهای افزایش شادکامی .................................................................   47

          3-سازگاری ...................................................................................................   47

          3-1-سازگاری اجتماعی ...............................................................................   49

          3-2-سازگاری فردی ....................................................................................   52

          3-3-دیدگاه نظری درباره سازگاری و ناسازگاری ........................................   52

          4-ادبیات پژوهشی ........................................................................................   55

          4-1-یافته های پژوهشی داخلی ...................................................................   55

          4-2-یافته های پژوهشی خارجی .................................................................   59

فصل سوم : روش اجرای پژوهش ..............................................................................  64

          1-روش پژوهش ..........................................................................................   65

          2-جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه .....................................  65

          3-ابزار اندازه گیری .....................................................................................  65

          4-روش گردآوری داده ها ...........................................................................  67

          5-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ...............................................................  67

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها ......................................................................  68

          تجزیه و تحلیل ............................................................................................  69

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری .............................................................................  75

          بحث و نتیجه گیری ....................................................................................   76

          پیشنهادات پژوهشی ....................................................................................   82

          پیشنهادات کاربردی ....................................................................................   83

          محدودیت های پژوهش .............................................................................   84

         منابع .............................................................................................................   85

پیوست ها .................................................................................................................  94

          پرسشنامه فراشناخت ....................................................................................  94

          پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی ......................................................... 96

          پرسشنامه شادکامی ...................................................................................... 102

         داده ها .......................................................................................................... 104

         چکیده انگلیسی ............................................................................................ 113

 

فهرست جداول

          عنوان                                                                                 صفحه

          جدول 2-1 ...................................................................................................  26

          جدول 2-2 ...................................................................................................  27

          جدول 4-1 ...................................................................................................  69

          جدول 4-2 ...................................................................................................  70

          جدول 4-3 ...................................................................................................  70

          جدول 4-4 ...................................................................................................  71

          جدول 4-5 ...................................................................................................  72

          جدول 4-6 ...................................................................................................  72

          جدول 4-7 ...................................................................................................  72

          جدول 4-8 ...................................................................................................  73

          جدول 4-9 ...................................................................................................  73

 

چکیده

شواهد تحقیقی نشان می دهد که باورهای فراشناخت در تمام جنبه های روان شناختی زندگی بشر تأثیرات بسزایی دارد . سازگاری فردی-اجتماعی و شادکامی دو تا از جنبه های مهم زندگی نوجوانان است که می تواند تاثیر مستقیم از باورهای فراشناختی آنان داشته باشد . بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سازگاری فردی-اجتماعی و شادکامی نوجوانانی که در دبیرستان های ناحیه 2 شهرستان رشت مشغول تحصیل هستند ، صورت گرفته است . نمونه این پژوهش به تعداد 338 نفر ( 169 نفر پسر و 169 نفر دختر ) به صورت خوشه ای از بین این مدارس انتخاب شده اند . ابزار این پژوهش ، پرسشنامه فراشناخت ( MCQ-30 ) 30 گزینه ای ، پرسشنامه روانی کالیفرنیا ( CPI ) 180 سوالی و پرسشنامه شادکامی آکسفورد 29 ماده ای است . طرح پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است . برای تجزیه و تحلیل داده ها ، علاوه بر روش های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار از تحلیل روابط همبستگی ساده و تحلیل پیشرفته آماری همبستگی کانونی استفاده شده است . نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان می دهد که مقدار همبستگی کانونی باورهای فراشناختی و سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی نوجوانان از نظر آماري معنی دار می باشد (01/0>p). به عبارتی دیگر متغیر پیش بین ( باورهای فراشناختی ) توانسته است 18 درصد واریانس متغيرهاي سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی نوجوانان را تبیین کنند.


 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول