رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر

توضیحات محصول

رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر 

«فهرست مطالب»

فصل اول: کلیّات پژوهش----------------------------------------- 1

1-1-مقدمه --------------------------------------------------------- 2

1-2-        بیان مسئله---------------------------------------------------- 3

1-3-        اهمیّت و ضرورت پژوهش---------------------------------------- 5

1-4-         اهداف پژوهش------------------------------------------------ 6

1-5-        سوالات پژوهش------------------------------------------------ 7

1-6-        فرضیّات پژوهش----------------------------------------------- 7

1-7-        تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های پژوهش---------------------------- 8

1-8-         قلمرو پژوهش------------------------------------------------ 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش-------------------------------- 10

2-1-پیش درآمد------------------------------------------------------ 11

بخشاول: رفتارپرخطر--------------------------------------------------- 12

2-2- رفتار پرخطر---------------------------------------------------- 13

2-3- انواع رفتارهای پرخطر--------------------------------------------- 15

2-4- رفتار های پر خطر و نوجوانی---------------------------------------- 16

2-5- نظریه تغییر رفتار------------------------------------------------- 17

2-6- گرايش به اعتياد به عنوان رفتار پرخطر در نوجوانان------------------------- 18

بخش دوم: باورهای غیر منطقی-------------------------------------- 23

2-7- تعاریف باور---------------------------------------------------- 24

2 -8- منابع باورها---------------------------------------------------- 24

2-9- مفاهیم مرتبط با  باور---------------------------------------------- 25

2-11- باورهای ارزشی و غیرارزشی---------------------------------------- 32

2-12- انواع باورها---------------------------------------------------- 32

2-13- ویژگی های باورها(تفکر) منطقی------------------------------------- 32

2-14- ویژگی باورهای(تفکر) غیر منطقی------------------------------------ 33

2-15- طبقه بندی باورهای غیر منطقی-------------------------------------- 33

2-16- نظریه منطقی-هیجانی الیس----------------------------------------- 35

2-17- فرآیند درمان--------------------------------------------------- 37

بخش سوم: افکار خود آیند منفی------------------------------------- 39

2-18-    افکار خودآیند منفی --------------------------------------------- 40

2-19-سلسلهمراتبتفکر-------------------------------------------------- 43

2-20- روش های فراخوانی افکار خودآیند(اتوماتیک) منفی----------------------- 44

2-21-مراحل تشخیص افکار خودآیند(اتو ماتیک) منفی-------------------------- 46

بخش چهارم: پیشینه تحقیق----------------------------------------- 47

2-22-تحقیقات انجام شده در داخل---------------------------------------- 48

2-23- تحقیقات انجام شده در خارج----------------------------------- 51

فصل سوم: روش شناسی پژوهش------------------------------------ 54

3-1-پیش درآمد------------------------------------------------------ 55

3-2- روش پژوهش -------------------------------------------------- 56

3-3- جامعه و نمونه آماری؛ و روش نمونه گیری و برآورد حجم آن----------------- 57

3-4- روش و ابزار گرد آوری داده ها--------------------------------------- 57

3-5- مراحل طراحی ابزار گرد آوری داده ها---------------------------------- 57

3-6- تعیین روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها----------------------------- 59

3-6-1- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار گرد آوری داده ها-------------------------- 59

3-6-2- روایی (اعتبار) ابزار گرد آوری داده ها-------------------------------- 60

3-7- روش های تجزیه و تحلیل داده ها------------------------------------- 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها---------------------------------- 61

4-1-پیش درآمد------------------------------------------------------ 62

5-2-بررسی توصیفی داده ها--------------------------------------------- 63

5-3-بررسی فرضیه های پژوهش------------------------------------------ 64

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری-------------------------------------- 70

5-1 مقدمه---------------------------------------------------------- 71

5-2-بحث و نتیجه گیری------------------------------------------------ 72

5-3 - محـدوديت‌هاي تحقيق-------------------------------------------- 75

5-4 - پيشنهـادات---------------------------------------------------- 75

5-4-1- پيشنهـادات پژوهشی-------------------------------------------- 75

5-4-2- پیشنهادات کاربردی--------------------------------------------- 76

فهرست منابع و پیوستها------------------------------------------- 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«فهرست جداول»

جدول 3-1: مقادیرآلفای متغیرها------------------------------------------- 60

جدول 4-1: شاخص های توصیفی باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر-------------------------------------------------------------- 63

جدول 4-2 : همبستگی های متقابل برایبین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر 63

جدول 4-3 : خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام رابطه باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر-------------------------------------------------- 65

جدول 4 -4 :آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل گام به گامرابطه باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر----------------------------- 66

جدول 4-5 - خلاصه نتايج رگرسيون گام به گام براي پيش بيني رابطه باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر------------------------------------- 67

جدول( 4-6) : همبستگیبین باورهای غیر منطقی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر-- 68

جدول( 4-7) : همبستگیبین افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر-- 69

«فهرست نمودارها»

نمودار4-1- رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر        64

نمودار4-2- باقی مانده یا مقادیر تبیین نشده رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر-------------------------------------------------- 66

 

چکیده

رفتار پرخطر رفتاری است که فرد را در معرض عواقب بد یا ناخوشایند قرار می دهد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین و سنجش رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختراست. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش،تحقیقی توصیفی[1] از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دخترمقاطع دبیرستان دوره دوم شهر رشت است. نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. و تعداد 234 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش از روش میدانی، پرسشنامه استفاده شده است. و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS20 انجام شده است. برای تحلیل داده ها آزمون فرض‌هاي تحقيقجهت تعيين رابطه متغييرهاي پيش بين (باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی) با متغير ملاك (گرایش به رفتارهای پرخطر) از تحليل رگرسيون چند متغیری به کار رفته است. بين باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دخترازنظر آماری معنی دار است(01/0>p).  بين باورهای غیر منطقی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر، همبستگی مثبت به میزان (30/0 =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است(01/0>P). بين افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر، همبستگی مثبت به میزان (44/0 =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است(01/0>P). نتایج بررسی حاضر نشان داد که در ظهور رفتارهای پرخطر نوجوانان، هر دو بعد باورهای غیر منطقی و افکارخودآیند منفی نقش مثبت داشته است. به منظور طرح مداخلات پیشگیرانه در زمینه کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان، باورهای غیر منطقی و افکارخودآیند منفی باید در نوجوانان در اولویت برنامه ها قرار گیرد.[1].Descriptive

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول