بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد

توضیحات محصول

فهرست مطالب

عنوان مطالب............................... صفحه

فصل اول کلیات پژوهش

1-1 مقدمه................................. 14

2-1 بیان مساله............................ 16

3-1 اهمیت و ضرورت مساله................... 18

4-1 اهداف پژوهش........................... 20

5-1 فرضیه‌های پژوهش........................ 21

6-1 تعریف اصطلاحات......................... 21

الف: تعریف نظری........................... 21

ب: تعریف عملیاتی.......................... 21

فصل دوم: پیشینه پژوهش

- مقدمه................................... 25

1-2 مباحث نظری............................ 25

2-2 سوء مصرف مواد یک بیماری مغزی است...... 26

3-2 سوء مصرف مواد فقط یک بیماری مغزی نیست. 27

4-2 اصطلاح شناسی........................... 29

5-2 سوء مصرف و وابستگی به مواد............ 30

6-2 اعتیاد................................ 30

1-6-2 همه‌گیری شناسی....................... 31

2-6-2 سبب شناسی........................... 32

3-6-2 عامل سایکو دینامیک.................. 32

4-6-2 نظریات رفتاری....................... 33

5-6-2 وراثت چیست؟......................... 34

6-6-2 عوامل ژنتیک......................... 36

7-6-2 عوامل عصبی- شیمیایی................. 36

8-6-2 ابتلای همزمان........................ 37

9-6-2 اختلالات شخصیت ضد اجتماعی............. 38

10-6-2 افسردگی و خودکشی .................. 38

7-2 اختلالات وابسته به الکل................. 39

1-7-2 همه‌گیری شناسی....................... 40

2-7-2 فعالیت‌های الکتروفیزیولوژیکی......... 40

3-7-2 شیمی حیاتی یا زیست شیمی............. 42

4-7-2 آسیب‌پذیری زیستی نسبت به الکلیسم..... 43

5-7-2 عوامل شخصیتی و روان شناختی.......... 47

6-7-2 درمان و بازپروری.................... 49

8-2 اختلالات وابسته به آمفتامین (یا شبه آمفتامین) 50

1-8-2 همه گیری شناسی...................... 51

2-8-2 نوروفارماکولوژی..................... 51

3-8-2 اختلال سایکوتیک ناشی از آمفتامین..... 52

4-8-2 درمان و بازتوانی.................... 53

9-2 اختلالات وابسته به کافئین............... 54

1-9-2 همه گیری شناسی...................... 55

2-9-2 نوروفارماکولوژی..................... 55

3-9-2 ژنتیک و مصرف کافئین................. 56

4-9-2 کافئین به عنوان یک ماده مورد سوء مصرف 56

5-9-2 عوارض نامطلوب ...................... 57

6-9-2 درمان............................... 58

10-2 اختلالات وابسته به حشیش................ 59

1-10-2 همه گیری شناسی..................... 60

1-1-10-2 شیوع و روندهای اخیر.............. 60

2-1-10-2 نوروفارماکولوژی.................. 61

3-10-2 اختلال سایکوتیک ناشی از حشیش........ 62

4-10-2 اختلال اضطرابی ناشی از حشیش......... 63

5-10-2 درمان و بازتوانی................... 63

11-2 اختلال وابسته به کوکائین.............. 66

1-11-2 همه گیری شناسی..................... 66

2-11-2 هم ابتلائی.......................... 67

3-11-2 سبب شناسی.......................... 67

1-3-11-2 عوامل ژنتیک ..................... 67

2-3-11-2 عوامل اجتماعی و فرهنگی .......... 68

3-3-11-2 یادگیری و شرطی شدن............... 68

4-3-11-2 عوامل دارویی..................... 69

4-11-2 نوروفارماکولوژی.................... 69

5-11-2 سوء مصرف کوکائین و وابستگی بر آن... 71

6-11-2 اختلال سایکوتیک ناشی از کوکائین .... 71

7-11-2 اختلال خلقی ناشی از کوکائین ........ 72

8-11-2 اختلال اضطرابی ناشی از کوکائین ..... 72

9-11-2 اثرات نامطلوب ..................... 72

1-9-11-2 اثرات بر عروق مغزی............... 73

2-9-11-2 اثرات قلبی....................... 73

3-9-11-2 حملات تشنجی....................... 74

10-11-2 درمان و بازتوانی.................. 74

12-2 اختلالات وابسته به مواد توهم زا........ 76

1-12-2 نوروفارماکولوژی.................... 77

2-12-2 مصرف داروهای توهم زا............... 77

3-12-2 آثار روان شناختی................... 78

4-12-2 مکانیزمهای نوروفیزیولوژیکی......... 79

5-12-2 اختلالات سایکوتیک ناشی از مواد توهم زا 80

6-12-2 اختلال خلقی ناشی از مواد توهم زا.... 81

7-12-2 درمان.............................. 81

13-2 اختلالات مربوط به مواد استنشاقی........ 82

1-13-2 نوروفارماکولوژی.................... 83

2-13-2 اثرات نامطلوب ..................... 84

3-13-2 درمان.............................. 85

14-2 اختلالات مربوط به نیکوتین.............. 85

1-14-2 همه گیری شناسی..................... 87

2-14-2 بیماران روانی...................... 88

3-14-2 نوروفارماکولوژی.................... 88

4-14-2 سبب یابی وابستگی به نیکوتین........ 89

5-14-2 اثرات نامطلوب ..................... 90

6-14-2 مزایای بهداشتی ترک سیگار........... 90

7-14-2 درمان.............................. 91

1-7-14-2 درمانهای روان شناختی............. 91

2-7-14-2 درمانهای روانی- دارویی........... 92

15-2 اختلالات مربوط به مواد شبه افیونی (اپیوتید)  93

1-15-2 همه گیری شناسی..................... 95

2-15-2 نوروفارماکولوژی.................... 96

3-15-2 هم ابتلائی.......................... 97

4-15-2 سبب شناسی.......................... 98

1-4-15-2 عوامل روانی- اجتماعی............. 98

2-4-15-2 عوامل ژنتیک و زیستی.............. 98

3-4-15-2 نظریه روانپویشی.................. 99

16-2 اختلالات مربوط به فن سیکلیدین (یا شبه فن سیکلیدین)    100

1-16-2 همه گیری شناسی..................... 100

2-16-2 نورفارماکولوژی..................... 100

3-16-2 اختلال خلقی ناشی از فن سیکلیدین..... 101

4-16-2 اختلالات اضطرابی ناشی از فن سیکلیدین. 101

5-16-2 درمان.............................. 101

2-2 پیشینه تحقیق.......................... 102

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه .................................... 105

1-3 روش تحقیق............................. 105

2-3 جامعه آماری تحقیق..................... 105

3-3 ابزار اندازه گیری..................... 105

4-3 تعیین حجم نمونه....................... 106

5-3 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها .......... 106

6-3 تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه......... 107

7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.............. 108

فصل چهارم: یافته های پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری.......................... 121

1-5 چه کسی مسئول پیشگیری از اعتیاد است؟... 121

2-5 محدودیت های پژوهش..................... 124

3-5 پیشنهادهای پژوهش...................... 124

پیشنهادهایی به والدین..................... 124

پیشنهادهایی به مسوولین ................... 125

4-5 محدود کردن دسترسی به دارو............. 127

5-5 آموزش و پیشگیری....................... 128

6-5 بهبود درمان و پژوهش................... 129

7-5 توصیه های محافظت کننده................ 130

8-5 فهرست منابع:.......................... 133

منابع فارسی............................... 134

منابع خارجی............................... 135

ضمیمه .................................... 136

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول