رابطه ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی

توضیحات محصول

رابطه ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه 

چکیده 1

فصل اول :کلیات

1– 1. مقدمه. 3

1 -2.  بیان مسئله. 6

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش.... 10

1–4. هدف پژوهش.... 12

1-5. سؤال  کلی تحقیق.. 12

1-6. متغیرهای پژوهش.... 12

1-6-1.  تعریف متغیرها (مفهومی، عملیاتی) 13

1-6-1-1. تعریف مفهومی.. 13

1-6-1-2.  تعریف عملیاتی.. 14

                                                    فصل دوم : پیشینه تحقیق 

2–1. زمینه نظری موضوع پژوهش.... 16

2–1-1. رویکرد فلسفی به معرفت شناسی و باورهای معرفت شناختی.. 16

2-1-1-1. امکان معرفت... 17

2-1-1-2. چیستی معرفت... 17

2-1-2.  انگیزه معرفت شناسی.. 18

2 –1-3. تاریخچه معرفت شناسی.. 18

2-1-3-1. در دوره یونان باستان.. 18

2-1-3-2.   دوره قرون وسطی.. 19

2-1-3-3.  دوره جدید. 20

2-1-3-4. دوره معاصر. 21

2-1- 3-5. فلسفه اسلامی.. 22

2-1- 3-5-1. سیر معرفت شناسی در اسلام. 22

2-1- 3-5-2. مبانی معرفت شناسی از نظر استاد شهید مطهری.. 23

2-1-4. انواع معرفت شناسی.. 24

2-1-4-1. معرفت شناسی مطلق و مقید. 24

2-1-4-2. معرفت شناسی پیشینی و پسینی.. 25

2-1-5. ساختار معرفت، انسجام گروی، مبنا گروی.. 26

2-1-5-1. انسجام گروی.. 26

2-1-5-2. مبنا گروی.. 27

2-1-6. رویکردهای روانشناسی.. 28

2-1-7. رویکرد شناختی.. 29

2-1-7-1. پیاژه 29

2-1-7-1-1. منابع الهام بخش معرفت شناسی تکوینی از نظر پیاژه 29

2-1-7- 1-2. اصول معرفت شناسی تکوینی.. 31

2-1-7-1-3. معرفت شناسی به منزله علم.. 31

2-1-7-2. طرح پری.. 32

2-1-7-3.  ریان.. 34

2-1-7-4. بکستر. 35

2–1-7-5. کینگ و کیچنر. 35

2-1-7-6 .شومر. 37

2-1-8. رایج ترین مدل های نظری مطرح شده 38

2-1- 9. مدل های موجود در خصوص سنجش باورهای معرفت شناختی.. 40

2-1-10. حوزه کلی مربوط به ساختار اصلی باورهای افراد دربارۀ یادگیری و آموزش.... 40

2–1-1. مفهوم کمال گرایی.. 43

2-1-2. رویکردهای کمال گرایی.. 44

2-1-2-1. نظریه زیگموند فروید(1939-1856) 44

2-1-2-2. نظریه کارن هورنای(1952-1885) 45

2-1-2-3. نظریه آلفرد آدلر( 01937 -1870) 46

2-1-2-4. نظریه کارل راجرز(1987-1902) 48

2-1-2-5. نظریه اریک اریکسون)1990-1902) 49

2-1-2-6. نظریه آلبرت بندورا(1925) 49

2-1-2-7. نظریه گوردون آلپورت(1967-1897) 50

2-1-2-8. نظریه عقلانی عاطفی الیس(1913) 51

2-1-2-9.  نظریه فریتزپرلز(1970-1893) 52

2-1-2-10. نظریه آبراهام مزلو. 53

2-1-2-10-1. ویژگی افراد خود شکوفا 54

2-1-2-10-2. کمال گرایی از دیدگاه اسلام. 55

2–1-3. رویکردهای درمانی.. 55

2–1-3-1. رویکرد شناخت درمانی.. 55

2–1-3-1 -1. تغییر دادن طرحواره ناسازگار 58

2–1-3-2. رویکرد درمانی روانکاوی.. 59

2–1-3-3 رویکرد درمانی انسان گرا 60

2–1-3-4. رویکرد گشتالت درمانی.. 61

2–1-3-5.  رویکرد رفتار درمانی عقلانی عاطفی.. 62

2–1-3-6.  دیدگاه بلت در باره درمان کمال گرایی.. 62

2–1-4. ابعاد کمال گرایی.. 63

2–1-5. انواع کمال گرایی.. 68

2–1-5-1  هاماچک(1978) 68

2–1-5-1-1. کمال گرایی بهنجار 68

2–1-5-1 -2. کمال گرایی روان رنجور 68

2–1-5- 2. تری ـ شورت و همکاران (1995) 69

2–1-5-3. رایس و دیلوو (2002) 70

2–1- 6 . ویژگی های افراد کمال گرا 70

2–1-7. علل کمال گرایی.. 71

2- 1-8.  دانش آموزان کمال گرا 72

2-1- 9.  عوامل خانوادگی موءثر در ایجاد کمال گرایی.. 73

2 –2. بررسی تحقیقات انجام شده 74

الف) پژوهش های مرتبط با باورهای معرفت شناختی.. 74

ب) پژوهش های  مرتبط با باورهای معرفت شناختی و متغیرهای مربوطه. 81

2-3. جمع بندی.. 86

فصل سوم : روش تحقیق

3–1. طرح تحقیق.. 90

3–2. جامعه آماری.. 90

3-3. نمونه و روش نمونه گیری.. 90

3-4. پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر(EQ) 94

3-4-1. پایایی و روایی پرسشنامه باورهای معرفت شناختی.. 95

3-5. پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران.. 96

3-6. روش اجرای پژوهش و جمع آوری اطلاعات... 98

3-7. روش تجزیه وتحلیل.. 98

 

3-8. ملاحظات اخلاقی.. 99

فصل چهارم : یافته ها و نتایج

4-1.داده های توصیفی متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق.. 101

4-2.  ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی.. 103

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1. خلاصه پژوهش.... 118

5-2.  تحلیل نتایج حاصل از بررسی های آماری هریک از سوالات تحقیق.. 118

5-3. جمع بندی کلی از نتایج بدست آمده حاصل از تحلیل تمامی متغیر های تحقیق.. 129

5-4. محدودیت ها و موانع پژوهشی.. 131

5-5. پیشنهادات... 132

5-5-1. پیشنهادات پژوهشی.. 132

5-5-2. پیشنهادات کاربردی.. 133

منابع و ماخذ

فهرست منابع فارسی.. 135

فهرست منابع انگلیسی.. 140

 

 

پیوست ها

پرسشنامه مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران( 1995) 149

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر( 1990) 152

چکیده انگلیسی ........................................................................................................................................... 157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                              صفحه

2-1. جدول اجراء الگوهای موجود در بارة باورهای معرفت شناختی – اقتباس از هوفر و پنتریچ (1997) ........................................................................................................................................................................ 42

3-4. جدول تناظر گویه ها به ابعاد و مؤلفه های باورهای معرفت شناختی.....................................................95

4-1. جدول پراکندگی دامنه نمرات در دو بعد مثبت و منفی کمال‌گرایی گروه نمونه مورد بررسی..... 101

4-2.  جدول پراکندگی دامنه نمرات در مؤلفه ها و ابعاد باورهای معرفت شناختی گروه ...................... 102

4-3. جدول ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی ...................................................................... 103

4-4. جدول نتایج محاسبه رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر مؤلفه «ساده بودن دانش» ........................... 106

4-5. جدول رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر ابعاد مؤلفه ساده بودن دانش ................................................. 107

4-6.  جدول نتایج محاسبه رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر مؤلفه قطعیت دانش ..................................... 108

4-7. جدول رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر ابعاد مؤلفه قطعیت دانش ....................................................... 109

4-8. جدول نتایج محاسبه رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر مؤلفه منبع دانش .......................................... 110

4-9. جدول رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر ابعاد مؤلفه منبع دانش ............................................................ 111

4-10.  جدول نتایج محاسبه رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر مؤلفه  توانایی ذاتی در یادگیری ............ 112

4-11. جدول رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر ابعاد مؤلفه توانایی ذاتی در یادگیری ................................ 113

4-12. جدول نتایج محاسبه رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر مؤلفه  یادگیری سریع.. 114

4-13. جدول رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر ابعاد مؤلفه یادگیری سریع.. 115

5-1. جدول ارتباط ابعاد کمال گرایی با مؤلفه های باورهای معرفت شناختي .......................................... 130

 

چکیده

پژوهش حاضر با تبیین بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی مثبت و منفی با باورهای معرفت شناختی انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش، دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهرستان بهبهان و تعداد نمونه 346 دانش آموز بودکه به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش دو پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی 40 سؤالی تری شورت و پرسشنامه 63 سؤالی باورهای معرفت شناختی شومر بود. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب پایایی آلفای کرونباخ و تحلیل عوامل احراز گردید و پایایی و روایی مطلوب بود. نتایج حاصل از محاسبه همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی با تکنیک ورود همزمان متغیرها  نشان داد، ابعاد کمال گرایی با مؤلفه ساده بودن دانش رابطه آماری معنی داری ندارد و با مؤلفه های منبع دانش، توانایی ذاتی در یادگیری رابطه آماری معنی دار ضعیف و با مؤلفه های قطعیت دانش و یادگیری سریع رابطه معنی دار دارد. همچنین بعد کمال گرایی مثبت توان پیش بینی کنندگی مؤلفه قطعیت دانش را بصورت مستقیم و مؤلفه های توانایی ذاتی در یادگیری و یادگیری سریع بصورت معکوس دارد و بعد کمال گرایی منفی توان پیش بینی کنندگی منبع دانش را بصورت مستقیم دارد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول