تأثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باو

توضیحات محصول

تأثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه 

 

چکیده 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق 

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسئله 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-4-1- اهداف کلی. 7

1-4-2- اهداف کاربردی. 7

1-5- فرضیات تحقیق. 7

1-6- تعاریف مفهومي‌و عملیاتی متغیرها 8

 

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش

2-1- مقدمه 11

2-2- انگیزش تحصیلی. 13

2-3- الگوهاي انگيزشي. 14

2-4- نظریات یادگیری. 17

2-5- نظریه‌های رفتاری. 17

2-6- نظریه شرطی‌سازی کلاسیک.. 18

2-7- نظریه کوشش و خطا 18

2-8- نظریه شرطی‌سازی کنش‌گر. 19

2-9- نظریه‌های شناختی. 20

2-10- نظریه یادگیری گشتالت.. 20

2-11- نظریه یادگیری معنی‌دار کلامی. 21

2-12- نظریه اجتماعي- شناختي. 21

2-13- مفهوم هويت يادگيري. 22

2-14- نظریه هویت ریچارد جنکینز. 23

2-15- مفهوم بهداشت روانی. 28

2-16- عوامل مؤثر بر سلامت روان. 32

2-17- نظریات سلامت روان. 33

2-18- مفهوم مشاوره تحصیلی. 36

2-19- پیشینه تحقیق. 47

2-19-1- پیشینه داخلی تحقیق. 47

2-19-2- پیشینه خارجی تحقیق. 49

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 51

3-2- جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه 51

3-3- طرح تحقیق. 52

3-4- ابزارهای پژوهش... 52

3-5-پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر: 52

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه 52

3-7-  پرسشنامه سلامت عمومي‌گلد برگ.. 53

3-8- اعتبار و روایی. 55

3-9- پرسشنامه هويت فردي بردبار 55

 

3-10- روش اجرا 56

3-11- روش تحلیل داده ها 57

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 يافته هاي توصيفي. 59

4-2- یافته‌هاي فرضیات پژوهش... 60

4-3-  تحلیل داده ها 61

 

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- نتيجه گيري. 66

5-2- محدوديت‌هاي پژوهش... 71

5-3- پيشنهادات.. 71

5-3-1- پیشنهادات پژوهشی. 71

5-3-2- پیشنهادهای کاربردی. 72

منابع و مآخذ. 73

پيوست.. 77

چكيده انگليسي. 86

 


 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                       صفحه

 

جدول 3-1 طرح تحقیق. 52

جدول4ـ1: ميانگين و انحراف معيار نمره انگیزش تحصیلی، هویت فردی، بهداشت روانی گروه هاي آزمايش و گواه در مراحل پيش آزمون، پس آزمون. 59

جدول4ـ2: آزمون لوین جهت پیش فرض تساوی واریانس‌هاي نمره‌هاي متغیرهای تحقیق در دو گروه آزمایش و گواه 60

جدول4ـ3: نتايج تحليل کوواريانس چند متغيری(مانکوا)بر روی ميانگين نمرات پس آزمون انگیزش تحصیلی، هویت فردی، بهداشت روانی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی گروه هاي آزمايش و گواه با کنترل پيش آزمون. 61

جدول4ـ4: نتايج تحليل کواريانس يک راهه (آنکوا) بر روی ميانگين نمرات پس آزمون انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی گروه هاي آزمايش و گواه با کنترل پيش آزمون. 62

جدول4ـ5: نتايج تحليل کواريانس يک راهه (آنکوا) بر روی ميانگين نمرات پس آزمون هویت فردی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی گروه هاي آزمايش و گواه با کنترل پيش آزمون. 63

جدول4ـ6: نتايج تحليل کواريانس يک راهه (آنکوا) بر روی ميانگين نمرات پس آزمون بهداشت روانی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی گروه هاي آزمايش و گواه با کنترل پيش آزمون. 64

 


 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                         صفحه

 

نمودار4-1 مقایسه میانگین پیش آزمون وپس آزمون نمرات انگیزش تحصیلی گروههای آزمایش وگواه 70

نمودار4-2 مقایسه میانگین پیش آزمون وپس آزمون نمرات هویت فردی گروههای آزمایش وگواه 71

نمودار4-3 مقایسه میانگین پیش آزمون وپس آزمون نمرات  بهداشت روانی گروههای آزمایش وگواه 72

 

 

 

 

 

چکیده:

هدف آموزش و پرورش تعلیم و تربیت و شکوفا نمودن و به فعلیت رساندن همه استعدادهای انسان با برنامه‌هاي سنجیده است، این امر مستلزم شناسایی و پی بردن به کم و کیف آنهاست، از دیرباز مشاوران نقش حساس و موثری در این زمینه داشته اند، لذا هدف اصلی این  پژوهش تأثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی،هویت فردی ، و بهداشت روان در دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی مي‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان  متوسظه پسر شهرستان باوی که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند که ازمیان آنها تعداد  60 نفر با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و گواه  تقسیم شدند سپس برای گروه آزمایش برنامه آموزش مشاوره تحصیلی در قالب 10جلسه 90 دقیقه ای برگزار گردید  و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌هاي انگیزش تحصیلی هارتر، هویت فردی بردبار و سلامت عمومي‌گلدبرگ و همچنین، برای تحلیل دادها از روش آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس یک راهه آنکوا استفاده شد که سطح معنی داری برای فرضیه‌ها 05/0 α= در نظر گرفته شد.و از نرم افزار spss استفاده شده است.  یافته‌هاي پژوهش  نشان مي‌دهد که مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان تأثير مثبت دارد.

نتیجه:پس محقق با استناد به یافته‌هاي بدست آمده از پژوهش فوق معتقد است برای استفاده بهینه از کلیه سرمایه گذاری‌هاي مادی و معنوی صورت پذیرفته در آموزش و پرورش مي‌بایستی از مشاوران تحصیل کرده در مدارس بهره جست تا موجبات رشد تحصیلی از این رهگذر فراهم آید.

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول