تاثیر بازخورد معلم(نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردها

توضیحات محصول

تاثیر بازخورد معلم(نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم

فهرست مطالب

 

 

v    فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه...........................................................................................................................................................................................................................2

بیان مساله....................................................................................................................................................................................................................4

اهمیت و ضرورت.......................................................................................................................................................................................................11

گزاره های تحقیق......................................................................................................................................................................................................14

 • فرضیات پژوهش......................................................................................................................................................................................14
 • سوالات پژوهش.......................................................................................................................................................................................15
 • اهداف پژوهش.........................................................................................................................................................................................15

تعاریف مفاهیم...........................................................................................................................................................................................................16

 • تعاریف نظری...........................................................................................................................................................................................16
 • تعاریف عملیاتی.......................................................................................................................................................................................17

v    فصل دوم: پیشینۀ پژوهش

مقدمه.........................................................................................................................................................................................................................20

خودکارآمدی...............................................................................................................................................................................................................20

راهبردهای یادگیری خودتنظیم.................................................................................................................................................................................22

ارزشیابی.....................................................................................................................................................................................................................24

تاریخچۀ ارزشیابی آموزشی........................................................................................................................................................................................24

تعریف اندازه گیری....................................................................................................................................................................................................25

ارزشیاب و ارزشیابی آموزشی.....................................................................................................................................................................................26

عنوان                                                                                                                                                                        صفحه  

 

کارکردهای عمدۀ ارزشیابی........................................................................................................................................................................................27

 • تشخیص
 • تجدید نظر در برنامۀ آموزشی
 • مقایسه کردن
 • پیش بینی نیازهای آموزشی
 • تعیین میزان حصول اهداف

دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده.......................................................................................................................28

 • ارزشییابی آغازین
 • ارزشیابی تکوینی
 • ارزشیابی تشخیصی
 • ارزشیابی تراکمی

ارزشیابی تکوینی از دیدگاه صاحب نظران.................................................................................................................................................................30

مهمترین فواید ارزشیابی تکوینی برای معلمان.........................................................................................................................................................33

 • بازخوردبه معلمان
 • کنترل کیفیت
 • به کارگیری راه های نوین یاددهی
 • پیش بینی نتایج ارزشیابی تراکمی

مهمترین فواید ارزشیابی تکوینی برای یادگیرندگان.................................................................................................................................................35

 • کمک به یادگیری دقیق واحدهای یادگیری
 • ارائۀ بازخورد و آگاهی از نتایج
 • تسلط آموزی
 • تشخیص مشکلات و نارسایی های یادگیری

بازخورد.......................................................................................................................................................................................................................36

انواع بازخورد...............................................................................................................................................................................................................40

 • بازخورد عملکردی
 • عنوان                                                                                                                                                                        صفحه  

  بازخورد انگیرشی
 • بازخورد اسنادی
 • بازخورد راهبردی

جمع بندی نظری.......................................................................................................................................................................................................41

مدل ارائۀ بازخورد.......................................................................................................................................................................................................42

 • مراحل ارائۀ بازخورد

هفت اصل اساسی در ارائۀ بازخورد............................................................................................................................................................................43

پیشینۀ پژوهشی هفت اصل در ارائۀ بازخورد.............................................................................................................................................................44

 • اصل اول..................................................................................................................................................................................................44
 • اصل دوم..................................................................................................................................................................................................45
 • اصل سوم.................................................................................................................................................................................................46
 • اصل چهارم..............................................................................................................................................................................................47
 • اصل پنجم................................................................................................................................................................................................49
 • اصل ششم...............................................................................................................................................................................................50
 • اصل هفتم................................................................................................................................................................................................51

جمع بندی کلی..........................................................................................................................................................................................................51

v    فصل سوم: روش شناسی پژوهش

روش انجام تحقیق....................................................................................................................................................................................................66

طرح تحقیق...............................................................................................................................................................................................................66

جامعۀ اماری...............................................................................................................................................................................................................68

نمونه و روش نمونه گیری.........................................................................................................................................................................................68

روش اجرا و ابزار جمع آوری اطلاعات......................................................................................................................................................................69

روش اجرای تحقیق...................................................................................................................................................................................................69

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.................................................................................................................................................................................69

عنوان                                                                                                                                                                        صفحه  

 

ویژگی های تحقیق نیمه آزمایشی............................................................................................................................................................................69

طرح در روش نیمه تجربی........................................................................................................................................................................................70

اعتبار درونی تحقیق...................................................................................................................................................................................................70

عوامل موثر بر اعتبار درونی.......................................................................................................................................................................................70

ابزار جمع آوری اطلاعات...........................................................................................................................................................................................72

 • پرسش نامۀ خودکارآمدی عمومی............................................................................................................................................................72
 • روایی سازۀ مقیاس خودکارآمدی.............................................................................................................................................................73
 • روایی ملاکی مقیاس خودکارآمدی..........................................................................................................................................................73
 • پایایی مقیاس خودکارآمدی و روش نمره گذاری....................................................................................................................................74
 • پرسش نامۀ خودکارآمدی تحصیلی(پایایی و روایی)................................................................................................................................74
 • پرسش نامۀ راهبردهای یادگیری خودتنظیم(پایایی و روایی)..................................................................................................................74
 • بازخورد(مدل بازخورد اصلاحی باتلر و وین، 1995)................................................................................................................................75

 

v    فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه.........................................................................................................................................................................................................................78

نتایج توصیفی تحقیق................................................................................................................................................................................................79

یافته های استنباطی پژوهش.....................................................................................................................................................................................84

 • تحلیل واریانس یک طرفه F جهت تجزیه و تحلیل تفاوت بین گروه ها در پیش آزمون(آزمودنی های پسر)......................................84
 • تحلیل واریانس یک طرفه F جهت تجزیه و تحلیل تفاوت بین گروه ها در پیش آزمون(آزمودنی های دختر).....................................85
 • آزمون  t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی تحصیلی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)...............................................86
 • آزمون  t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی عمومی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر).................................................87
 • آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای شناختی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)...................................................88
 • آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای فراشناختی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)...............................................89
 • آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای یادگیری خودتنظیم در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر).................................90
 • آزمون  t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی تحصیلی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)...............................................91
 • آزمون  t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی عمومی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر).................................................92

عنوان                                                                                                                                                                        صفحه  

 

 • آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای شناختی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)...................................................93
 • آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای فراشناختی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)...............................................94
 • آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای یادگیری خودتنظیم در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر).................................95

 

v    فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه.........................................................................................................................................................................................................................97

بحث...........................................................................................................................................................................................................................98

 • فرضیۀ اول...............................................................................................................................................................................................98
 • فرضیۀ دوم...............................................................................................................................................................................................99
 • فرضیه سوم............................................................................................................................................................................................100
 • فرضیه چهارم.........................................................................................................................................................................................101
 • فرضیۀ پنجم..........................................................................................................................................................................................103
 • سوال اول...............................................................................................................................................................................................105
 • سوال دوم...............................................................................................................................................................................................106
 • سوال سوم.............................................................................................................................................................................................108

نتیجه گیری.............................................................................................................................................................................................................113

محدودیت های پژوهش..........................................................................................................................................................................................114

پیشنهادات اجرایی بر گرفته از نتایج تحقیق...........................................................................................................................................................114

پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده......................................................................................................................................................................114

منابع

 • فارسی....................................................................................................................................................................................................116
 • لاتین......................................................................................................................................................................................................119

 

 

عنوان                                                                                                                                                                        صفحه  

 

پیوست ها

پیوست شمارۀ 1.......................................................................................................................................................................................................130

پیوست شمارۀ 2.......................................................................................................................................................................................................132

پیوست شمارۀ 3.......................................................................................................................................................................................................135

پیوست شمارۀ 4.......................................................................................................................................................................................................136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                                                                        صفحه  

فهرست جداول

 

 

 

جدول شمارۀ 1: فراوانی آزمودنی های پسر..............................................................................................................................................................79

جدول شمارۀ 2: فراوانی آزمودنی های دختر.............................................................................................................................................................79

جدول شمارۀ 3: شاحص های آمار توصیفی در پیپش آزمون و پس آزمون آزمودنی های پسر...............................................................................80

جدول شمارۀ 4: شاحص های آمار توصیفی در پیپش آزمون و پس آزمون آزمودنی های دختر.............................................................................82

جدول شمارۀ 5: تحلیل واریانس یک طرفه در نمرات پیش آزمون مولفه های پژوهش برای آزمودنی های پسر..................................................84

جدول شمارۀ 6: تحلیل واریانس یک طرفه در نمرات پیش آزمون مولفه های پژوهش برای آزمودنی های دختر.................................................85

جدول شمارۀ 7: آزمون  t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی تحصیلی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)......................................86

جدول شمارۀ 8: آزمون  t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی عمومی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)........................................87

جدول شمارۀ 9: آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای شناختی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)..........................................88

جدول شمارۀ 10: آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای فراشناختی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)....................................89

جدول شمارۀ 11: آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای یادگیری خودتنظیم در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)......................90

جدول شمارۀ 12: آزمون  t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی تحصیلی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)....................................91

جدول شمارۀ 13: آزمون  t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی عمومی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)......................................92

جدول شمارۀ 14: آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای شناختی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)........................................93

جدول شمارۀ 15: آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای فراشناختی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)....................................94

جدول شمارۀ 16: آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای یادگیری خودتنظیم در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)......................95

 

 

 

 

 

تاثیربازخورد معلم (نوشتاری و کلامی)در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی ومیزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی 

                                                                                                 چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر بازخورد معلم (نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی ومیزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش آموزان است. بدین منظور تعداد 128 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند.گروه ها عبارت بودند از:گروه آزمایشی اول(دانش آموزانی که بعد از ارزشیابی های تکوینی بازخورد کتبی دریافت می کردند) ، گروه آزمایشی دوم (دانش آموزانی که بعد از ارزشیابی های تکوینی بازخورد کلامی دریافت می کردند) و گروه کنترل.ابزارهای مورد استفاده ی پژوهش؛پرسش نامه ی خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکس، خودکارآمدی عمومی شرر و پرسش نامه ی راهبردهای یادگیری خودتنظیم پنتریچ. از این ابزار به عنوان پیش - آزمون برای اجرا در سه گروه استفاده شد. سپس گروه های آزمایشی هر کدام به مدت 10 هفته بعد از ارزشیابی های تکوینی بر اساس مدل بازخورد اصلاحی باتلر و وین(1995)  بازخورد دریافت کردند.در طی این دوره افراد گروه کنترل به روش سنتی بازخورد دریافت کردند. پس از پایان این دوره، پس - آزمون های خودکارآمدی تحصیلی، خودکارآمدی عمومی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم مجددا اجرا شد.داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد،خطای استاندارد) وآمار استنباطی (تحلیل واریانس یک راهه؛به منظور تجزیه و تحلیل تفاوت های بین میانگین های گروه های آزمایش و کنترل در پیش آزمون و t اختلافی برای مقایسه­ی دو گروه  مستقل) تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بعد از آموزش در خودکارآمدی، و راهبردهای یادگیری خودتنظیم آزمودنی های گروه های آزمایشی نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری ایجاد شده است. بنابراین، روش های ارائه ی بازخورد اثربخش، آموزش پذیر هستند و کارآمدی یادگیرندگان را در حوزه های انگیزشی و تحصیلی وبهره گیری بهتر از راهبردهای یادگیری خودتنظیم ارتقا می دهد.

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول