تاثیر بازخورد معلم(نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردها

توضیحات محصول

تاثیر بازخورد معلم(نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم

فهرست مطالب

 

 

v    فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه...........................................................................................................................................................................................................................2

بیان مساله....................................................................................................................................................................................................................4

اهمیت و ضرورت.......................................................................................................................................................................................................11

گزاره های تحقیق......................................................................................................................................................................................................14

 • فرضیات پژوهش......................................................................................................................................................................................14
 • سوالات پژوهش.......................................................................................................................................................................................15
 • اهداف پژوهش.........................................................................................................................................................................................15

تعاریف مفاهیم...........................................................................................................................................................................................................16

 • تعاریف نظری...........................................................................................................................................................................................16
 • تعاریف عملیاتی.......................................................................................................................................................................................17

v    فصل دوم: پیشینۀ پژوهش

مقدمه.........................................................................................................................................................................................................................20

خودکارآمدی...............................................................................................................................................................................................................20

راهبردهای یادگیری خودتنظیم.................................................................................................................................................................................22

ارزشیابی.....................................................................................................................................................................................................................24

تاریخچۀ ارزشیابی آموزشی........................................................................................................................................................................................24

تعریف اندازه گیری....................................................................................................................................................................................................25

ارزشیاب و ارزشیابی آموزشی.....................................................................................................................................................................................26

عنوان                                                                                                                                                                        صفحه  

 

کارکردهای عمدۀ ارزشیابی........................................................................................................................................................................................27

 • تشخیص
 • تجدید نظر در برنامۀ آموزشی
 • مقایسه کردن
 • پیش بینی نیازهای آموزشی
 • تعیین میزان حصول اهداف

دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده.......................................................................................................................28

 • ارزشییابی آغازین
 • ارزشیابی تکوینی
 • ارزشیابی تشخیصی
 • ارزشیابی تراکمی

ارزشیابی تکوینی از دیدگاه صاحب نظران.................................................................................................................................................................30

مهمترین فواید ارزشیابی تکوینی برای معلمان.........................................................................................................................................................33

 • بازخوردبه معلمان
 • کنترل کیفیت
 • به کارگیری راه های نوین یاددهی
 • پیش بینی نتایج ارزشیابی تراکمی

مهمترین فواید ارزشیابی تکوینی برای یادگیرندگان.................................................................................................................................................35

 • کمک به یادگیری دقیق واحدهای یادگیری
 • ارائۀ بازخورد و آگاهی از نتایج
 • تسلط آموزی
 • تشخیص مشکلات و نارسایی های یادگیری

بازخورد.......................................................................................................................................................................................................................36

انواع بازخورد...............................................................................................................................................................................................................40

 • بازخورد عملکردی
 • عنوان                                                                                                                                                                        صفحه  

  بازخورد انگیرشی
 • بازخورد اسنادی
 • بازخورد راهبردی

جمع بندی نظری.......................................................................................................................................................................................................41

مدل ارائۀ بازخورد.......................................................................................................................................................................................................42

 • مراحل ارائۀ بازخورد

هفت اصل اساسی در ارائۀ بازخورد............................................................................................................................................................................43

پیشینۀ پژوهشی هفت اصل در ارائۀ بازخورد.............................................................................................................................................................44

 • اصل اول..................................................................................................................................................................................................44
 • اصل دوم..................................................................................................................................................................................................45
 • اصل سوم.................................................................................................................................................................................................46
 • اصل چهارم..............................................................................................................................................................................................47
 • اصل پنجم................................................................................................................................................................................................49
 • اصل ششم...............................................................................................................................................................................................50
 • اصل هفتم................................................................................................................................................................................................51

جمع بندی کلی..........................................................................................................................................................................................................51

v    فصل سوم: روش شناسی پژوهش

روش انجام تحقیق....................................................................................................................................................................................................66

طرح تحقیق...............................................................................................................................................................................................................66

جامعۀ اماری...............................................................................................................................................................................................................68

نمونه و روش نمونه گیری.........................................................................................................................................................................................68

روش اجرا و ابزار جمع آوری اطلاعات......................................................................................................................................................................69

روش اجرای تحقیق...................................................................................................................................................................................................69

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.................................................................................................................................................................................69

عنوان                                                                                                                                                                        صفحه  

 

ویژگی های تحقیق نیمه آزمایشی............................................................................................................................................................................69

طرح در روش نیمه تجربی........................................................................................................................................................................................70

اعتبار درونی تحقیق...................................................................................................................................................................................................70

عوامل موثر بر اعتبار درونی.......................................................................................................................................................................................70

ابزار جمع آوری اطلاعات...........................................................................................................................................................................................72

 • پرسش نامۀ خودکارآمدی عمومی............................................................................................................................................................72
 • روایی سازۀ مقیاس خودکارآمدی.............................................................................................................................................................73
 • روایی ملاکی مقیاس خودکارآمدی..........................................................................................................................................................73
 • پایایی مقیاس خودکارآمدی و روش نمره گذاری....................................................................................................................................74
 • پرسش نامۀ خودکارآمدی تحصیلی(پایایی و روایی)................................................................................................................................74
 • پرسش نامۀ راهبردهای یادگیری خودتنظیم(پایایی و روایی)..................................................................................................................74
 • بازخورد(مدل بازخورد اصلاحی باتلر و وین، 1995)................................................................................................................................75

 

v    فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه.........................................................................................................................................................................................................................78

نتایج توصیفی تحقیق................................................................................................................................................................................................79

یافته های استنباطی پژوهش.....................................................................................................................................................................................84

 • تحلیل واریانس یک طرفه F جهت تجزیه و تحلیل تفاوت بین گروه ها در پیش آزمون(آزمودنی های پسر)......................................84
 • تحلیل واریانس یک طرفه F جهت تجزیه و تحلیل تفاوت بین گروه ها در پیش آزمون(آزمودنی های دختر).....................................85
 • آزمون  t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی تحصیلی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)...............................................86
 • آزمون  t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی عمومی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر).................................................87
 • آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای شناختی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)...................................................88
 • آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای فراشناختی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)...............................................89
 • آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای یادگیری خودتنظیم در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر).................................90
 • آزمون  t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی تحصیلی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)...............................................91
 • آزمون  t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی عمومی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر).................................................92

عنوان                                                                                                                                                                        صفحه  

 

 • آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای شناختی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)...................................................93
 • آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای فراشناختی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)...............................................94
 • آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای یادگیری خودتنظیم در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر).................................95

 

v    فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه.........................................................................................................................................................................................................................97

بحث...........................................................................................................................................................................................................................98

 • فرضیۀ اول...............................................................................................................................................................................................98
 • فرضیۀ دوم...............................................................................................................................................................................................99
 • فرضیه سوم............................................................................................................................................................................................100
 • فرضیه چهارم.........................................................................................................................................................................................101
 • فرضیۀ پنجم..........................................................................................................................................................................................103
 • سوال اول...............................................................................................................................................................................................105
 • سوال دوم...............................................................................................................................................................................................106
 • سوال سوم.............................................................................................................................................................................................108

نتیجه گیری.............................................................................................................................................................................................................113

محدودیت های پژوهش..........................................................................................................................................................................................114

پیشنهادات اجرایی بر گرفته از نتایج تحقیق...........................................................................................................................................................114

پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده......................................................................................................................................................................114

منابع

 • فارسی....................................................................................................................................................................................................116
 • لاتین......................................................................................................................................................................................................119

 

 

عنوان                                                                                                                                                                        صفحه  

 

پیوست ها

پیوست شمارۀ 1.......................................................................................................................................................................................................130

پیوست شمارۀ 2.......................................................................................................................................................................................................132

پیوست شمارۀ 3.......................................................................................................................................................................................................135

پیوست شمارۀ 4.......................................................................................................................................................................................................136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                                                                        صفحه  

فهرست جداول

 

 

 

جدول شمارۀ 1: فراوانی آزمودنی های پسر..............................................................................................................................................................79

جدول شمارۀ 2: فراوانی آزمودنی های دختر.............................................................................................................................................................79

جدول شمارۀ 3: شاحص های آمار توصیفی در پیپش آزمون و پس آزمون آزمودنی های پسر...............................................................................80

جدول شمارۀ 4: شاحص های آمار توصیفی در پیپش آزمون و پس آزمون آزمودنی های دختر.............................................................................82

جدول شمارۀ 5: تحلیل واریانس یک طرفه در نمرات پیش آزمون مولفه های پژوهش برای آزمودنی های پسر..................................................84

جدول شمارۀ 6: تحلیل واریانس یک طرفه در نمرات پیش آزمون مولفه های پژوهش برای آزمودنی های دختر.................................................85

جدول شمارۀ 7: آزمون  t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی تحصیلی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)......................................86

جدول شمارۀ 8: آزمون  t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی عمومی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)........................................87

جدول شمارۀ 9: آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای شناختی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)..........................................88

جدول شمارۀ 10: آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای فراشناختی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)....................................89

جدول شمارۀ 11: آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای یادگیری خودتنظیم در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)......................90

جدول شمارۀ 12: آزمون  t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی تحصیلی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)....................................91

جدول شمارۀ 13: آزمون  t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی عمومی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)......................................92

جدول شمارۀ 14: آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای شناختی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)........................................93

جدول شمارۀ 15: آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای فراشناختی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)....................................94

جدول شمارۀ 16: آزمون  t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای یادگیری خودتنظیم در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)......................95

 

 

 

 

 

تاثیربازخورد معلم (نوشتاری و کلامی)در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی ومیزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی 

                                                                                                 چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر بازخورد معلم (نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی ومیزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش آموزان است. بدین منظور تعداد 128 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند.گروه ها عبارت بودند از:گروه آزمایشی اول(دانش آموزانی که بعد از ارزشیابی های تکوینی بازخورد کتبی دریافت می کردند) ، گروه آزمایشی دوم (دانش آموزانی که بعد از ارزشیابی های تکوینی بازخورد کلامی دریافت می کردند) و گروه کنترل.ابزارهای مورد استفاده ی پژوهش؛پرسش نامه ی خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکس، خودکارآمدی عمومی شرر و پرسش نامه ی راهبردهای یادگیری خودتنظیم پنتریچ. از این ابزار به عنوان پیش - آزمون برای اجرا در سه گروه استفاده شد. سپس گروه های آزمایشی هر کدام به مدت 10 هفته بعد از ارزشیابی های تکوینی بر اساس مدل بازخورد اصلاحی باتلر و وین(1995)  بازخورد دریافت کردند.در طی این دوره افراد گروه کنترل به روش سنتی بازخورد دریافت کردند. پس از پایان این دوره، پس - آزمون های خودکارآمدی تحصیلی، خودکارآمدی عمومی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم مجددا اجرا شد.داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد،خطای استاندارد) وآمار استنباطی (تحلیل واریانس یک راهه؛به منظور تجزیه و تحلیل تفاوت های بین میانگین های گروه های آزمایش و کنترل در پیش آزمون و t اختلافی برای مقایسه­ی دو گروه  مستقل) تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بعد از آموزش در خودکارآمدی، و راهبردهای یادگیری خودتنظیم آزمودنی های گروه های آزمایشی نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری ایجاد شده است. بنابراین، روش های ارائه ی بازخورد اثربخش، آموزش پذیر هستند و کارآمدی یادگیرندگان را در حوزه های انگیزشی و تحصیلی وبهره گیری بهتر از راهبردهای یادگیری خودتنظیم ارتقا می دهد.

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول