تاثیر آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان ابتدایی

توضیحات محصول

تاثیر آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان ابتدایی 

فهرست مطالب

 

فصل اول: طرح تحقیق.. 1

مقدمه. 2

بیان مسئله. 5

ضرورت و اهمیت 6

اهداف تحقیق.. 8

سؤال­های تحقیق 8

جامعه. 8

نمونه. 9

ابزار جمع آوری داده­ها 9

طرح پژوهش وروش تحلیل یافته­ها 10

تعریف نظری و عملی مفاهیم. 11

فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر تحقیقات پیشین.. 13

مقدمه. 14

ارزشیابی.. 14

استفاده از ارزشیابی.. 14

تغییر نقش ارزشیابی.. 15

تغییر نظام ارزشیابی.. 18

ارزشیابی توصیفی.. 18

ویژگیهای ارزشیابی توصیفی.. 19

اهداف ارزشیابی توصیفی.. 23

راهکارهای عملی ارزشیابی توصیفی.. 25

ارزشیابی تکوینی.. 25

انواع سنجش تکوینی.. 26

بازخورد توصیفی.. 28

خودسنجی و همسال سنجی.. 28

ارزشیابی عملکردی.. 29

سنجش کلاسی.. 31

نقش سنجش در آموزش- یادگیری.. 31

مؤلفه های سنجش کلاسی.. 33

روش های سنجش... 36

تاریخچه سنجش عملکردی.. 39

سنجش عملکردی.. 40

 سنجش فرایند و فراورده یادگیری.. 43

ویژگیهای سنجش عملکردی.. 44

مراحل سنجش عملکردی.. 46

دسته بندی نیتکو از سنجش عملکردی.. 47

انواع آزمون های عملکردی.. 50

چارچوب آزمون عملکرد. 53

نوشتن اهداف یادگیری آزمون عملکرد. 53

نوشتن ملاک و شواهد آزمون عملکرد. 57

نوشتن تکلیف آزمون عملکرد. 58

نوشتن فرم راهنمای توصیف عملکرد و خودسنجی.. 63

بازنگری کل مراحل. 66

انتقادهای به سنجش عملکردی.. 66

ریاضیات چیست.. 67

اهداف آموزش ریاضیات.. 68

چرا باید ریاضیات تدریس شود. 70

جمع بندی از مبانی نظری.. 72

مروری بر ادبیات پژوهشی.. 74

پیشینه داخلی.. 74

پیشینه خارجی.. 80

جمع بندی و نتیجه گیری.. 86

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش... 87

مقدمه. 88

جامعه­ی آماری.. 88

نمونه­ی آماری.. 88

طرح پژوهش... 89

ابزار جمع­آوری اطلاعات.. 89

روش اجرای پژوهش... 91

روش های آماری پژوهش... 92

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها 93

مقدمه. 94

اطلاعات توصیفی.. 94

یافته های استنباطی.. 97

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری.. 100

مقدمه. 101

بحث و نتیجه گیری در مورد سؤال اول پژوهش... 101

بحث و نتیجه گیری در مورد سؤال دوم پژوهش... 102

بحث و نتیجه گیری در مورد سؤال سوم پژوهش... 103

پیشنهادهای کاربردی.. 105

پیشنهادهای پژوهشی.. 106

محدودیت­های تحقیق.. 107

فهرست منابع. 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

جدول 1-2: روندهای اخیر در هدف سنجش های کلاسی (مک میلان، 2001) 34

جدول 2-2: طبقه­بندی روش­های سنجش (مک میلان، 2001) 38

جدول 3-2: طبقه بندی هدف های یادگیری براساس نظر استیگنز. 54

جدول 4-2: هدفهای یادگیری عملکرد و ملاک های آن. 56

جدول 5-2: تفاوت ها و شباهت های بین آزمون کتبی وآزمون واقعی عملکرد. 60

جدول 6-2: فرم راهنمای توصیف عملکرد مربوط به درس ریاضی یکی از دانش آموزان کلاس به روش کلی نگر  63

جدول 7-2: فرم توصیف عملکرد ریاضی به روش تحلیلی نگری.. 63

جدول 1-3:  طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل. 87

جدول 1-4:  فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک گروه 94

جدول 2-4: شاخص های توصیفی پیش آزمون و پس آزمون در نمونه کلاس سوم به تفکیک گروه آزمایش و کنترل  95

جدول 3-4: شاخص های توصیفی پیش آزمون و پس آزمون در نمونه کلاس ششم به تفکیک گروه آزمایش و کنترل  96

جدول 4-4: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس ها 97

جدول 5-4: نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون پیشرفت تحصیلی کلاس سوم  97

جدول 6-4:  نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس ها 98

جدول 7-4: نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون پیشرفت تحصیلی کلاس ششم   98

جدول 8-4: نتایج آزمونt  مستقل برای مقایسه میانگین پس آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس سوم و ششم   99

 

 

فهرست شکل­ها

شکل 1-2:  اصول و مفاهیم رویکردهای تازه­تر روانشناسی، سنجش و برنامه درسی (َشپرد، 2000)...............

... 21

شکل 2-2:  سنجش تکوینی برنامه ریزی شده 27

شکل 3-2:  مؤلفه­های عمده سنجش کلاسی (مک میلان، 2001) 33

شکل 4-2: الگوی طراحی مراحل آزمون کتبی عملکرد براساس نظراستیگنز . 59

شکل 5-2: الگوی طراحی مراحل آزمون واقعی عملکرد براساس نظرویگنز. 59

 

 

 

 

چکیده:

 

استفاده از مبانی علمی و کاربردی رئیکرد سازنده گرایی در آموزش و ارزشیابی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران امر آموزش بویژه در حوزه ی ریاضیست،‌ هدف این پژوهش تعیین تاثیر آزمونهای عملکرد سازنده گرایی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی  بود،جامعه پژوهشی دانش آموزان پایه سوم و ششم ابتدایی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 93-92 شهر لردگان بود نمونه انتخاب شده 200 نفر از دانش آموزان بودند که 100 نفر در گروه آزمایش و 100 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند، که به روش خوشه ای نمونه گیری شدند ، برنامه ی آموزشی توسط پژوهشگر در طی 8 جلسه 45 دقیقه ای توسط پژوهشگر برای هر پایه اجرا شد که در این جلسات گروهای آزمایش به انجام آزمونهای عملکردی در امر تدریس  و ارزشیابی مشغول و گروه کنترل به روش سنتی ارزشیابی می شدند، اطلاعات مورد نیاز از طریق آزمون پیشرفت تحصیلی و آزمونهای عملکرد سازنده گرایی گردآوری شد و برای تحلیل نتایج از تحلیل واریانس و آزمون ف گروه های مستقل استفاده شد، یافته های این پژوهش نشان می دهد که آموزش و ارزشیابی ریاضی از طریق آزمونهای عملکردی باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در این درس گردیده است.

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول