پيش‌بيني بهزيستي روانشناختي بر اساس تاب‌آوري و اميد به زندگي در بيماران ديابتي با آسيب شبكيه چشم

توضیحات محصول

پيش‌بيني بهزيستي روانشناختي بر اساس تاب‌آوري و اميد به زندگي

در بيماران ديابتي با آسيب شبكيه چشم

 

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه................................................................................................................................. 3

2-1 بیان مسئله ........................................................................................................................ 7

3-1 اهميت و ضرورت پژوهش ....................................................................................................11

4-1 اهداف پژوهش.................................................................................................................. 14

5-1  فرضيه‌هاي پژوهش........................................................................................................... 15

6-1 تعاریف مفاهيم نظري و عملياتي.......................................................................................... 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 1-2  ديابت............................................................................................................................. 19

 1-1-2  تاریخچه ديابت........................................................................................................... 19

 2-1-2  انسولين چگونه در بدن عمل مي‌كند؟............................................................................. 20

 3-1-2  چرا قند خون بايد تنظيم شود؟...................................................................................... 21

 4-1-2  مفهوم ديابت  ............................................................................................................. 23

 5-1-2  انواع ديابت ................................................................................................................ 25

 6-1-2  عوامل خطر و غربالگري ديابت..................................................................................... 29

  1-6-1-2  عوامل خطر ديابت نوع 1........................................................................................ 30

 2-6-1-2  عوامل خطر ديابت نوع 2.......................................................................................... 30

7-1-2   علائم ديابت................................................................................................................ 34

8-1-2   معيارهاي تشخيص ديابت............................................................................................. 34

9-1-2   عوارض بيماري ديابت................................................................................................. 36

 1-9-1-2  عوارض حاد (زودرس) ديابت.................................................................................. 36

 2-9-1-2  عوارض مزمن (ديررس) ديابت ............................................................................... 38

10-1-2   زخم‌هاي ديابتي......................................................................................................... 41

11-1-2   ورزش و ديابت......................................................................................................... 42

12-1-2   رژيم غذايي و ديابت.................................................................................................. 43

13-1-2  درمان ديابت............................................................................................................... 44

2-2   عوارض چشمي بيماري ديابت.......................................................................................... 44

1-2-2   آسيب‌هاي شبكيه چشم (رتينوپاتي)................................................................................ 45

2-2-2   بيماري‌هاي چشم ديابتي (رتينوپاتي).............................................................................. 48

3-2-2   درمان رتينوپاتي ديابتي................................................................................................. 48

3-2 مفهوم بهزيستي روانشناختي................................................................................................ 49

4-2 مفهوم تاب‌آوري .......................................................................................................................54

1-4-2  عوامل مؤثر بر تاب‌آوري ............................................................................................... 56

2-4-2  مدل‌هاي تاب آوري ..................................................................................................... 58

5-2 مفهوم اميد به زندگي........................................................................................................... 62

6-2  مروري بر پژوهش‌هاي انجام شده ...................................................................................... 69

1-6-2 پژوهش‌هاي انجام شده در رابطه با ارتباط بهزيستي روانشناختي و تاب‌آوري ...................... 69

2-6-2  پژوهش‌هاي انجام شده در رابطه با ارتباط بهزيستي روانشناختي و اميد به زندگي................ 70

7-2  خلاصه و جمع بندي ........................................................................................................ 71

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 روش پژوهش.................................................................................................................... 74

2-3  جامعه آماری..................................................................................................................... 74

 3-3  نمونه آماری و روش نمونه گیری....................................................................................... 74

4-3  اطلاعات جمعیت شناختی ................................................................................................ 74

5-3 ابزارهای پژوهش................................................................................................................ 77

1-5-3  مقياس بهزيستي روانشناختي.......................................................................................... 77

2-5-3  پرسشنامه تاب‌آوري...................................................................................................... 78

3-5-3  پرسشنامه اميد به زندگي................................................................................................. 79

6-3  ملاحظات اخلاقی............................................................................................................. 79

7-3  روش اجرا........................................................................................................................ 80

8-3  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.......................................................................................... 80

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

1-4  مقدمه............................................................................................................................... 82

2-4 یافته‌های توصیفی .............................................................................................................. 82

3-4  یافته‌های استنباطی............................................................................................................. 86

1-3-4  بررسي فرضیه1 ................................................................................................ 87

2-3-4 بررسي فرضیه  2................................................................................................ 88

3-3-4  بررسي فرضیه فرعي.......................................................................................... 89

4-4  خلاصه فصل.................................................................................................................... 91

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5 خلاصه پژوهش................................................................................................................. 94

2-5 بحث و نتيجه گيري پيرامون فرضیه‌های پژوهش.................................................................... 95

3-5  نتيجه گيري....................................................................................................................... 104

4-5 محدودیت‌ها و موانع پژوهش.............................................................................................. 105

5-5  پیشنهادات پژوهشی.......................................................................................................... 106

6-5  پیشنهادات کاربردی........................................................................................................... 107

پیوست‌ها

پيوست شماره (1) پرسشنامه بهزيستي روانشناختي....................................................................... 109

پيوست شماره (2) پرسشنامه تاب‌آوري....................................................................................... 111

پيوست شماره (3) مقياس اميد به زندگي...................................................................................... 113

منابع

الف) منابع فارسی..................................................................................................................... 116

ب) منابع لاتین.......................................................................................................................... 119

 

            فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 1 – 3  اطلاعات جمعيت‌شناختي بر حسب رده سني و رده شغلي بيماران............................ 75

جدول 2 – 3  اطلاعات جمعيت‌شناختي بر سطح تحصيلات و وضعيت مسكن بيماران................... 76

جدول 3- 3  اطلاعات جمعيت‌شناختي بر حسب وضعيت تأهل و داشتن بيماري غير از ديابت بيماران ديابتي         76

جدول 1-4  مقادیر جمع نمرات ، میانگین ، انحراف استاندارد ، حداقل و حداکثر متغیرهای امید به زندگی ، تاب آوری ، بهزیستی روان شناختی  و خرده مقیاسهای مربوطه جهت کل آزمودنی ها به تفکیک جنسیت............ 83

جدول 2-4  مقادیر جمع نمرات ، میانگین ، انحراف استاندارد ، حداقل و حداکثر متغیرهای امید به زندگی ، تاب آوری ، بهزیستی روان شناختی  و خرده مقیاسهای مربوطه جهت کل آزمودنی‌ها......................................... 84

جدول 3-4  ماتریس همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش ........................ 85

جدول 4-4   آزمون رگرسیون خطی  به روش همزمان ( inter ).................................................. 87

جدول 5 – 4  آزمون رگرسیون خطی  به روش همزمان ( inter )................................................ 88

جدول 6 – 4  اثر پیلایی ، لامبدای ویلکز ، اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی............................... 89

جدول 7- 4  تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی تفاوت بهزیستی روان شناختی در مردان و زنان بیمار دیابتی با آسیب شبکیه چشم..................................................................................................................... 90

 

چكيده:

پژوهش حاضر با هدف پيش‌بيني بهزيستي روانشناختي بر اساس تاب‌آوري و اميد به زندگي در بيماران ديابتي با آسيب شبكيه چشم صورت گرفت. جامعه‌ي آماري اين پژوهش شامل كليه‌ي بيماران ديابتي با آسيب شبكيه چشم شهر شيراز در سال 93 كه به بيمارستان چشم پزشكي دكتر خدادوست مراجعه كرده‌اند، بود كه از بين آنها تعداد 100 نفر (46 مرد و 54 زن) از بيماران ديابتي با آسيب شبكيه با استفاده از روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شدند و با كمك همراهان‌شان يا محقق (به دليل آسيب بينايي و عدم توانايي نوشتن) به تكميل پرسشنامه بهزيستي روانشناختي، پرسشنامه تاب‌آوري و پرسشنامه اميد به زندگي پرداختند. نتايج به دست آمده نشان داد كه متغير تاب‌آوري مي‌تواند بخشي از بهزيستي روانشناختي را در بيماران ديابتي با آسيب شبكيه چشم به صورت مثبت پيش‌بيني نمايد. متغير اميد به زندگي نيز مي‌تواند بخشي از بهزيستي روانشناختي را در بيماران ديابتي با آسيب شبكيه چشم به صورت مثبت پيش‌بيني كند. همچنين نمرات بهزيستي روانشناختي و ابعاد آن در مردان و زنان، تفاوت معني‌داري نداشتند. 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول