پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان

توضیحات محصول

پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی

دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه  چکیده................................................................................................................................................ 1

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه .................................................................................................................................... 3

1-2 بیان مساله.............................................................................................................................. 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش..................................................................................................... 8

1-4 اهداف تحقیق......................................................................................................................... 9

1-4-1 اهداف علمی..................................................................................................................... 9

1-5 فرضیه ها.................................................................................................................................9

1-6 تعاریف نظری متغیرها...........................................................................................................10

1-6-1 تاب آوری........................................................................................................................10

1-6-2 هوش هیجانی...................................................................................................................10

1-6-3 سبک های فرزند پروری....................................................................................................10

1-7 تعاریف عملیاتی متغیرها........................................................................................................11

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مفهوم و تعریف تاب آوری...................................................................................................13

2-2 ظهور تاب آوری...................................................................................................................18

2-3 چهارچوب مدل تاب آوری...................................................................................................19

2-3-1 استرس زاهای حاد............................................................................................................19

2-3-2 شرایط زیست محیطی.......................................................................................................20

2-3-3 ویژگی های فردی.............................................................................................................20

2-4 مراحل عملکرد تاب آوری....................................................................................................21

2-5 انواع تاب آوری....................................................................................................................21

2-5-1 تاب آوری عمومی............................................................................................................22

2-5-2 تاب آوری حقیقی ............................................................................................................22

2-5-3 تاب آوری تلقیحی............................................................................................................23

2-5-4 تاب آوری خانوادگی........................................................................................................24

2-6 تاب آوری و کنار آمدن .......................................................................................................24

2-7 تاب آوری به عنوان یک فرآیند پویا ....................................................................................26

2-8 شباهت بین مفهوم کیفیت زندگی و تاب آوری......................................................................26

2-9 نمونه تجارب آسیب زای روانی.............................................................................................29

2-10 الگوی تاب آوری و آسیب پذیری.......................................................................................30

2-11 پیامدهای تاب آوری...........................................................................................................33

2-12 ارتباط تاب آوری و سلامت روان ......................................................................................33

2-13 ارتباط بین تاب آوری ،مراحل رشد روانی ، شناختی  اجتماعی...........................................34

2-14 ویژگیهای تاب آوری...........................................................................................................38

2-15 عوامل موثر در تاب آوری...................................................................................................44

2-16 عوامل ارتقا تاب آوری........................................................................................................47

2-17 سخت رویی کلیدی برای تاب آوری...................................................................................49

2-18 مولفه های سخت رویی.......................................................................................................49

2-18-1 تعهد...............................................................................................................................49

2-18-2 کنترل..............................................................................................................................50

2-18-3 مبارزه جویی...................................................................................................................50

2-19 مدرسه و تاب آوری............................................................................................................52

2-20 راهبرد های مدرسه محور در آفرینش و تقویت تاب آوری..................................................53

2-21 سبک های فرزند پروری.....................................................................................................59

2-22 نظریه های سبک فرزندپروری.............................................................................................62

2-22-1 اریکسون و سبک های فرزند پروری...............................................................................62

2-22-2 آدلر و سبک های فرزند پروری.......................................................................................63

2-22-3 شفر و سبک های فرزند پروری.......................................................................................65

2-22-4 ماریا و نیتر بام و سبک های فرزند پروری.......................................................................66

2-22-5 بامیرند و سبک های فرزند پروری...................................................................................67

2-23 سبک های فرزند پروری......................................................................................................73

2-24 الگوی شفر..........................................................................................................................76

2-24-1 والدین با محبت و آزاد گذارنده.....................................................................................76

1-24-2 والدین با محبت و محدود کننده.....................................................................................77

2-24-3 والدین متخاصم و محدود کننده......................................................................................77

2-24-4 والدین متخاصم و آزاد گذارنده......................................................................................77

2-25 تغییرات تاریخی در مفهوم سبک های فرزند پروری.............................................................80

2-26 هوش..................................................................................................................................82

2-27 انواع هوش.........................................................................................................................87

2-28 هیجان.................................................................................................................................88

2-29 مناطق مغزی موثر در هیجان................................................................................................92

2-30 تاریخچه هوش هیجانی.......................................................................................................94

2-31 تعاریف هوش هیجانی.......................................................................................................103

2-32 رویکردهای موجود در باب هوش هیجانی........................................................................105

2-33 ابعاد هوش هیجانی...........................................................................................................110

2-34 ویژگی های هوش هیجانی................................................................................................110

2-35 ویژگیهای شخصیت افراد دارای هوش هیجانی بالا............................................................113

2-36 اهمیت هوش هیجانی .......................................................................................................114

2-37 سیر مطالعه هوش هیجانی ................................................................................................117

2-38 آموزش و افزایش هوش هیجانی ......................................................................................119

2-39 اندازه گیری هوش هیجانی................................................................................................122

2-40 تفاوت های جنسیتی در هوش هیجانی .............................................................................125

2-41 آیا افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند بیشتر موفق هستند.............................................126

2-42 پیشینه تحقیق....................................................................................................................128

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 نوع پژوهش........................................................................................................................133

3-2 جامعه آماری و نمونه پؤوهش.............................................................................................133

3-3 ابزارهای پژوهش.................................................................................................................134

3-4 روش اجرای پژوهش..........................................................................................................138

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها..............................................................................................139

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 آمار توصیفی ......................................................................................................................141

4-2 آمار استنباطی......................................................................................................................142

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث و نتیجه گیری.............................................................................................................148

5-2 محدودیت ها......................................................................................................................153

5-3 پیشنهادات...........................................................................................................................153

منابع و مآخذ

منابع فارسی....................................................................................................................................156

منابع انگلیسی...................................................................................................................................164

منابع انگلیسی...................................................................................................................................169

 


 

فهرست جداول

   عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 2-1 ظهور مفهوم هوش هیجانی...........................................................................................102

جدول 2-2 مدل هاي هوش هیجانی و ویژگی هاي اختصاصی هر کدام...........................................108

جدول 4-1 میانگین و انحراف استاندارد نمره‌هاي شیوه‌هاي فرزند پروي، هوش هیجانی
تاب‌آوري
.........................................................................................................................................142

جدول4-2 همبستگی بین سبک هاي فرزندپروري و هوش هیجانی..................................................143

جدول 4-3 ضرایب رگرسیونی شیوه هاي فرزندپروري براي پیش بینی تاب آوري...........................144

جدول 4-5 تحلیل واریانس رگرسیون برای پیش بینی تاب آوری از طریق هوش هیجانی.................145

چکیده:

هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان سیرجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین دبیرستانهای شهرستان سیرجان انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودنداز پرسشنامه سبکهای فرزندپروری بامریند(1973)، پرسشنامه هوش هیجانی تراویس و برادبری و جین گریوز(2001) و  پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون(2003). و در نهایت داده ها از طریق شیوه آماری رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سبکهای فرزند پروری و تاب آوری رابطه وجود دارد. همچنین بین سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی و تاب آوری رابطه چند متغیره وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی پیش بینی کننده بخشی از واریانس تاب آوری است.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول