بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان

توضیحات محصول

فصل اول: کليات

1-1 مقدمه. 9

2-1 تعريف مسئله. 10

3-1  ضرورت و اهميت انجام تحقيق. 12

4-1 اهداف تحقيق. 12

5-1 پيشينه تحقيق. 13

فصل دوم: گستره نظری

1-2 نوجوانی. 16

1-1-2 اهميت نوجوانی. 17

2-1-2 اجتماعی شدن. 18

الف) عوامل اجتماعی شدن. 19

ب) رسانه های همگانی و نوجوانان. 21

2-2 بازی های رايانه ای-ويديويی. 22

1-2-2 ارتباط. 22

2-2-2 ارتباط جمعی. 23

3-2-2 رسانه های گروهی (همگانی). 24

4-2-2 تاريخچه بازی های رايانه ای- ويديويی. 24

5-2-2 محتوای بازی ها. 25

6-2-2 تفاوت های دو جنس در بازی ها. 26

7-2-2 پيامد بازی ها. 27

الف) خشونت. 27

ب) عزت نفس. 28

ج) آثار جسمانی. 28

د) تعاملات اجتماعی. 28

3-2 مهارت اجتماعی. 28

فصل سوم: روش پژوهش

1-3 روش تحقيق. 38

2-3 جامعه آماری. 38

3-3 حجم نمونه. 38

4-3 ابزار گردآوری اطلاعات. 38

5-3 روش استخراج اطلاعات. 40

فصل چهارم: يافته های پژوهش

1-4 اطلاعات توصيفی. 42

2-4 تحليل داده ها. 49

فصل پنجم: نتيجه گيری

1-5 نتيجه گيری. 55

2-5 محدوديت ها. 56

3-5 پيشنهادها. 56

فهرست منابع. 57

 

* پيوست ها

پيوست الف- پرسشنامه جمعيت شناسی ....... 59

پيوست ب- پرسشنامه مهارت های اجتماعی. 61

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول