بررسي رابطه بين تصويرذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

توضیحات محصول

بررسي رابطه بين تصويرذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

چكيده

پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه بین تصویر ذهنی از خدا و خودشکوفایی با اضطراب مرگ در بین دانشجویان انجام شده است. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر را 210 نفر از دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشگاه تهران تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند. ابزار پژوهش مقیاس اضطراب مرگ (DAS)، مقیاس خود شکوفایی (SISA) و مقیاس تصویر ذهنی خدا بود. پس از جمع آوري پرسشنامه ها، داده هاي آماري بدست آمده از طريق نرم افزار SPSS مورد تحليل قرار گرفت و با توجه به سوالات و فرضيه هاي پژوهش از شاخص هاي گوناگون آمار توصيفي و مدل هاي متناسب آمار استنباطي: همبستگي، رگرسيون چندگانه، استفاده شد.

   با تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش این نتایج بدست آمد: فرضیه ی پژوهشی اول محقق که عبارت بود از: " بین تصویر ذهنی از خدا وخود شکوفایی ارتباط وجود دارد" با میزان 99%  اطمینان تایید شد. همچنین فرضیه ی پژوهشی دوم محقق که عبارت بود از:" بین تصویر ذهنی از خدا و اضطراب مرگ ارتباط وجود دارد" نیز با میزان 99% اطمینان تایید شد. فرضیه ی پژوهشی سوم محقق که عبارت بود از:" بین خود شکوفایی و اضطراب مرگ ارتباط وجود دارد" با میزان 99% اطمینان تایید شد.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                  صفحه

فهرست جدول‌ها ح‌

فصل اول : کلیات تحقیق  

1-1-    مقدمه 8

2-1-   بيان مسئله 9

3-1-    اهميت و ضرورت تحقيق 13

4-1-    اهداف تحقيق 13

5-1-    فرضيه هاي اصلي تحقيق 14

6-1-    متغيرهاي پژوهش. 14

7-1-    تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها 14

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2-    مقدمه 16

1-2-2-    تعریف اضطراب مرگ 17

2-2-2-    ویژگی های اضطراب مرگ 17

3-2-2-    پیشایندهای اضطراب مرگ 23

4-2-2-    پیامدهای اضطراب مرگ 23

5-2-2-    تلویحات بالینی 24

6-2-2-    دینداری درون سو، برون سو، اعتقاد به زندگی پس از مرگ، اضطراب و رضایتمندی 25

7-2-2-    تاثیر بیوه گی بر اضطراب مرگ 27

3-2-    خود شکوفایی 28

1-3-2-    تعریف خود شکوفایی 29

2-3-2-    دیدگاه برخی روان شناسان در مورد خود شکوفایی 30

1-2-3-2-  دیدگاه آلپورت (انسان بالغ) 30

2-2-3-2   دیدگاه راجرز (انسان با کنش کامل) 31

3-2-3-2   دیدگاه مازلو (انسان خود شکوفا) 31

3-3-2-    چهارده ویژگی افراد خود شکوفا 33

4-3-2-    ماهیت آشفتگیهای هیجانی 35

5-3-2     مقایسه دو انگیزه اساسی 36

6-3-2      انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند 37

4-2-    تصویر ذهنی از خدا 40

1-4-2-    تعریف مفهومی از تصویر ذهنی از خدا 40

2-4-2-    پیشینه نظری از مفهوم تصویرذهنی از خدا 40

3-4-2-    تصویر ذهنی از خدا در بافت ارتباطی 41

4-4-2-    ریشه های سنت روان تحلیل گری در مفهوم سازی تصویر ذهنی از خدا 41

5-4-2-    نظریه دلبستگی و تصویر ذهنی از خدا 42

6-4-2-    ادراک خدا و تصویر ذهنی از خدا به عنوان سازه های فرهنگ وابسته 44

1-6-4-2-  رابطه ی سلامت روانی با تصویرذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی 45

 

فصل سوم : روش  اجرای تحقیق

1-3-    مقدمه 51

2-3-    طرح پژوهش. 51

3-3-    جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 51

4-3-    ابزار پژوهش  52

5-3-    شیوه اجرا و جمع آوری اطلاعات Error! Bookmark not defined.

6-3-    روش تحلیل آماری 55

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری یافته های پژوهش

1-4- مقدمه                                                                                                  68 

2-4-    شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش. 56

3-4-    بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل استنباطی 60

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

1-5- مقدمه ............................................................................................................................................

61

2-5- بحث و نتیجه گیری ...................................................................................................................

61

3-5- بررسی فرضیه اول پژوهش .......................................................................................................

61

4-5- بررسی فرضیه دوم پژوهش ......................................................................................................

62

5-5- بررسی فرضیه سوم پژوهش.......................................................................................................

63

6-5- محدودیتهای پژوهشی ................................................................................................................

64

7-5- پیشنهادهای پژوهشی ................................................................................................................

65

1-7-5- پیشنهادهای کاربردی ....................................................................................................

65

فهرست­منابع ..............................................................................................................................................

83

 فهرست جدول‌ها

عنوان                                                  صفحه

جدول 1-4 : میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش

52

جدول 2-4 : جدول فراوانی و درصد جنسیت

53

جدول 3-4 : جدول فراوانی و درصد تاهل

53

جدول 4-4 : جدول فراوانی و درصد تحصیلات

54

جدول 5-4 : جدول فراوانی و درصد سن

54

جدول 6-4 : ماتریس همبستگی تصویر ذهنی از خدا و خود شکوفایی و اضطراب مرگ

56

جدول 7-4 : ضرایب تعیین مولفه های پذیرش، مشیت الهی و خود شکوفایی

58

جدول 8-4 : آزمون ANOVA برای بررسی پیش بینی متغیر اضطراب مرگ از طریق             متغیرهای پیش بین مولفه های تصویر ذهنی از خدا وخود شکوفایی

58

جدول 9-4 : ضرایب اثر برای متغیر  اضطراب مرگ از طریق متغیر های پیش بین مولفه های تصویرذهنی از خدا  و خود شکوفایی

59

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول