بررسي تأثير آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي بر كاهش اضطراب كودكان

توضیحات محصول

بررسي تأثير آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي بر كاهش اضطراب كودكان

 

فهرست

عنوان                                                                                                                                      صفحه

5

 

7

9

11

11

13

 

16

16

17

18

18

19

19

20

20

23

24

25

26

27

29

29

30

30

 


چكيده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول : كليات مسأله

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….

بيان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………

هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………

اهميت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………

تعاريف واژگان اختصاصي طرح   …………………………………………………....………………………………………………     

فصل دوم : ادبيات و پيشنيه پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………

تعريف اضطراب ………………………………………………………………………………………………………………………………

مباني نظري اضطراب ...............................................................................................................................................................................................

 نظريه هاي روانكاري ...............................................................................................................................................................................................

 نظريه هاي رفتاري ...............................................................................................................................................................................................

 نظريه هاي زيستي ...............................................................................................................................................................................................

 نظريه انسان گرايان ...............................................................................................................................................................................................

نظريه هاي شناختي ...............................................................................................................................................................................................

علائم اضطراب........................................................................................................................................................................................................

انواع اضطراب.......................................................................................................................................................................................................

نقش والدين در ايجاد تداوم اضطراب .................................................................................................................................................................

 تعريف دلبستگي ...............................................................................................................................................................................................

 اهميت دلبستگي ...............................................................................................................................................................................................

 ديدگاه دلبستگي ...............................................................................................................................................................................................

 نظريه هاي دلبستگي ...............................................................................................................................................................................................

 ساليوان و مدل بين فرد ............................................................................................................................................................................................

نظريه كردار شناسي ...............................................................................................................................................................................................

نظريه هورناي ...............................................................................................................................................................................................

 

فهرست

عنوان                                                                                                                                      صفحه

 

30

31

31

32

33

33

42

44

45

48

50

52

55

61

62

64

66

66

68

69

70

72

 

77

77

77

77

79

80

نظريه روانشانسي انفرادي آدلر ............................................................................................................................................................................

نظريه يادگيري اجتماعي ..............................................................................................................................................................................................

عزت نفس و دلبستگي ...............................................................................................................................................................................................

رابطه دلبستگي و انواع اختلالات اضطرابي ......................................................................................................................................................

انواع الگوهاي ارتباطي ...............................................................................................................................................................................................

الگوهاي ارتباطي عاطفي والد در هنگام آشفتگي كودك .............................................................................................................................

طبقه بندي مادران با توجه به مدل كاري دروني متخصام – درمانده ........................................................................................................

سطوح پردازش در ارتباط هاي والد – كودك .............................................................................................................................................

سطح فردي : مدل كار دروني از خود درگيري ..............................................................................................................................................

سطح ميان فردي : دريافت و ارسال پيام ها .................................................................................................................................................

سطح فراشناختي : روز آمد كردن و باز بيني ...............................................................................................................................................

نقش ارتباط باز در ايجاد دلبستگي ايمن ........................................................................................................................................................

چرخه ايمن و چرخه اضطرابي در ارتباطات والد و كودك ...........................................................................................................................

آسيب شناسي رواني و ساختارهاي تحولي ...............................................................................................................................................................

نقش تجربه اوليه و سازگاري .................................................................................................................................................................................

اختلال در رابطه اوليه و آسيب شناسي رواني ..................................................................................................................................................

رابطه دلبستگي و برخي اختلالات خاص .................................................................................................................................................................

اختلال هاي اضطرابي ...............................................................................................................................................................................................

رفتارهاي ضد اجتماعي ...............................................................................................................................................................................................

افسردگي ..................................................................................................................................................................................................................

مداخله ..................................................................................................................................................................................................................

پژوهشهاي انجام شده در داخل و خارج از كشور .............................................................................................................................................

فصل سوم : روش شناسي و تحقيق

مقدمه ......................................................................................................................................................................................................................

جامعه آماري ...........................................................................................................................................................................................................

روش نمونه گيري و حجم نمونه .......................................................................................................................................................................

ابزار اندازه گيري ...............................................................................................................................................................................................

مباني نظري مقياس ...............................................................................................................................................................................................

معرفي مقياس و كاربرد آن ..............................................................................................................................................................................

فهرست

عنوان                                                                                                                                      صفحه

 

80

81

82

82

83

 

86

86

 

89

 

92

94

 

96

101

 

56

59

 

37

 

40

87

88

89

 

 

90

 

 

روش نمره گذاري مقياس ...................................................................................................................................................................................

اعتبار و روايي مقياس .............................................................................................................................................................................................

روش اجراي تحقيق .........................................................................................................................................................................................

چگونگي و زمان اجراي پيش آزمون و پس آزمون  ..........................................................................................................................................

توضيح مختصر جلسات آموزش مادران ..............................................................................................................................................................

فصل چهارم ( ارائه يافته هاي پژوهش ) 

مقدمه ..................................................................................................................................................................................................................

بخش اول ، توصيف داده ها .......................................................................................................................................................................

 

بخش دوم : تجزيه و تحليل استنباطي داده ها ....................................................................................................................................................

فصل پنجم : ( بحث و نتيجه گيري )

بحث و نتيجه گيري...........................................................................................................................................................................................

پيشنهادات  كاربردي در ارتباط با اجراي پژوهش ...............................................................................................................................

ضميمه

منابع فارسي ..................................................................................................................................................................................................

منابع انگليسي ...............................................................................................................................................................................................

فهرست نمودارها

نمودار (1-2) چرخه ايمن ...........................................................................................................................................................................................

نمودار (2-2)چرخه اضطرابي .....................................................................................................................................................................................

فهرست جداول

جدول (1-2) انواع ارتباطهاي عاطفي مخرب مادر ......................................................................................................................................

جدول (2-2) دلبستگي درماندگي / بيمناك : رفتارهاي مربوط به دلبستگي مادراني كه كودك آنها

 در جلسات باز ديدار به صورت آشفته / نزديك شونده ( D- ايمن ) طبقه بندي شدند .............................................................

جدول (1-4) ميانگين ، انرحاف معيار نمره هاي آزمونهاي گروه كنترل و آزمايش در پيش آزمون........................................

جدول (2-4) ميانگين و انحراف معيار نمره هاي آزمودنيهاي گروه كنترل و آزمايش در پس آزمون .......................................

جدول (3-4) نتايج آزمون لوين ، جهت بررسي همگني و واريانهاي نمرات آزمودنيهاي گروه كنترل آزمايش ........................

جدول(4-4) نتايج مربوط به تحليل كوواريانس مبتني بر تأثير آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي

بر كاهش اضطراب كودكان در گروه هاي آزمايش و كنترل ............................................................................................................

 

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                                                      صفحه

90

 

112

122

126

139

140

141

142

 

 

 

 


جدول (5-4) ميانگين تعديل شده ..............................................................................................................................................................

پيوست ها

پيوست 1 . مباني نظري برنامه آموزش مادران ( مبتني بر نظريه دلبستگي ) .................................................................................................

پيوست 2. برنامه كاربردي آموزش مادران ( مبتني بر نظريه دلبستگي ) ..................................................................................................

پيوست 3 . فعاليت هاي كارگاهي .....................................................................................................................................................................

 آزمون اضطراب زانك ...............................................................................................................................................................................................

دياگرام ابعاد رابطه باز و بسته .........................................................................................................................................................................

منابع برنامه آموزشي ......................................................................................................................................................................................

Abstract........................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

چكيده

اين پژوهش با هدف تعيين رابطه بين آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي( دلبستگي پيوند عاطفي كه افراد با يك موضوع دلبستگي كه فراهم كننده امنيت است برقرار مي كنند و باعث سازگاري رواني در سر تا سر عمر مي باشد ) و اضطراب ( حالتي كه با احساس وحشت مشخص مي شود و با علائم جسمي و تحريفاهاي ادراكي و شناختي همراه است ) كودكان انجام شده است . روش تحقیق : نمونه مورد بررسي شامل 24 دانش آموز دختر دبستاني منطقه 2 تهران مي باشد كه به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند و در دو گروه 12 نفر آزمايش و گواه قرار گرفته اند و به آزمون اضطراب زانك در دو مرحله پاسخ داده اند و مادران در گروه آزمايش با برنامه آموزش بر مبناي نظريه دلبستگي آموزش ديدند

يافته ها: يافته هاي اين پژوهش از روش تحليل كوواريانس بدست آمده . باميانگين نمره اضطراب (زانك) براي گروه كنترل «پيش آزمون» برابر 6/30 ، ميانگين گروه كنترل (پس آزمون) برابر 1/36 و ميانگين گروه آزمايش ( پيش آزمون ) برابر 2/31 و ميانگين گروه آزمايش ( پس آزمون ) برابر 6/27 بدست آمد و « P<0.01 , F=12.227» كه نشان داده بين آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي و كاهش اضطراب كودكان رابطه معنادار وجود دارد . همچنين تحليل آماري از طريق آزمون كوواريانس انجام گرفته است .

نتيجه : بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر ، آموزشگران مادران در مدارس مي توانند با بهره جويي از برناهاي كامل و  جامع بر مبناي نظريه دلبستگي در جهت كاهش اختلالات اضطرابي كودكان گام موثري بردارند .

                                                                                                                                                                              
 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول