بررسی همبستگی تیپ های شخصیتی دانش آموزان بر اساس رغبت سنج هالند در مرحله ورود به دبیرستان

توضیحات محصول

بررسی همبستگی تیپ های شخصیتی دانش آموزان بر اساس رغبت سنج هالند در مرحله ورود به دبیرستان و مرحله فراغت از تحصیل در آن مقطع

 

فهرست

 

چکیده................................................................................................................ 5

فصل اول

مقدمه..................................................................................................................7

بیان مسئله........................................................................................................11

اهداف پژوهش..................................................................................................15

اهمیت و ضرورت تحقیق..................................................................................16

تعریف واژه ها و مفاهیم

تعاریف نظری...................................................................................................18

تعاریف عملیاتی................................................................................................18

سئوالات تحقیق................................................................................................19

فصل دوم

تعریف مفهوم رغبت.........................................................................................21

رغبت از دیدگاه سوپر.......................................................................................25

1-2-علایق بیان شده.......................................................................................27

2-2-علایق آزمون شده...................................................................................28

سابقه تاریخی رغبت سنج ها............................................................................29

انواع پرسشنامه های رغبت سنج......................................................................31

مفهوم شناسی شخصیت...................................................................................32

تعریف شخصیت............................................................................................32

ویژگی شخصیت..............................................................................................34

نظریه های رشد...............................................................................................34

نظریه های رشد شغلی.....................................................................................36

نظریه صفت مدار.............................................................................................37

نظریه خصیصه عامل.......................................................................................38

نظریه هالند.....................................................................................................39

ارزشیابی نظریه هالند.....................................................................................44

کاربرد نظریه هالند..........................................................................................47

تیپ شناسی هالند..........................................................................................49

تحقیقات انجام شده........................................................................................62

پشینه تحقیقاتی در ایران...............................................................................67

فصل سوم

روش اجرای تحقیق.........................................................................................70

مقدمه..............................................................................................................71

جامعه آماری...................................................................................................71

نمونه و روش نمونه گیری..............................................................................71

طرح تحقیق..................................................................................................71

روش اجرای تحقیق.......................................................................................71

روش تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................72

ابزار تحقیق.....................................................................................................72

فصل چهارم

مقدمه..............................................................................................................74

جدول1-4 داده های توصیفی مربوط به مرحله ورود به دبیرستان........................75

جدول2-4داده های توصیفی مربوط به مرحله فراغت از تحصیل........................76

جدول3-4همبستگی بین تیپ اجتماعی در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل....................................................................................................................76

جدول4-4 همبستگی بین تیپ واقع گرا در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل...................................................................................................................77

جدول5-4همبستگی بین تیپ جستجوگرا در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل...................................................................................................................78

جدول 6-4همبستگی بین تیپ متهورانه در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل...................................................................................................................78

جدول7-4همبستگی بین تیپ هنری در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل...................................................................................................................79

جدول8-4همبستگی بین تیپ قراردادی در زمان ورود به دبیرستان و فراغت از تحصیل...................................................................................................................79

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری................................................................................................80

محدودیت ها...........................................................................................................85

پیشنهادات...............................................................................................................85

منابع

منابع فارسی...........................................................................................................87

منابع انگلیسی........................................................................................................90

 

 

چکیده 

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان پایستگی رغبت ها در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر قدس از زمان ورود به دبیرستان و زمان فراغت از دبیرستان انجام شده است. نمونه مشتمل بر 240 دانش آموز مقطع دبیرستان(130 دختر و 110 پسر)، در سال تحصیلی 91-90 بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.ابزار مورد استفاده در این پژوهش رغبت سنج هالند می باشد. تحلیل اطلاعات آماری در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی(همبستگی رگرسیون) صورت گرفت. نتایج آماری نشان دادند که در همه تیپ های شخصیتی اجتماعی(45/.) ،واقع گرا(41/.)،جستجوگر(54/.)،متهور(35/.)،هنری(54/.)،قراردادی(36/.)از زمان ورود به دبیرستان و زمان فراغت از دبیرستان پایستگی معناداری وجود دارد.


 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول