بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی

توضیحات محصول

 بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی

چکیده................................................................................................................................................................................i

فهرست...............................................................................................................................................................................ii 

فصل اول

بیان مساله ............................................................................................................................................................................ 1

اهمیت و ضرورت تحقیق ......................................................................................................................................................2

اهداف تحقیق .......................................................................................................................................................................3

سوال های تحقیق ................................................................................................................................................................3

-          سوال های اصلی ....................................................................................................................................................3

-          سوال فرعی.................................................................................................................................................. .........4

تعاریف مفاهیم و اصطلاحات.................................................................................................................................................4

تعاریف نظری.........................................................................................................................................................................4

-          استرس ..................................................................................................................................................................4

-          سلامت روان . ....................................................................................................................................................... 5

-          آزمون .....................................................................................................................................................................6

تعاریف عملیاتی ...................................................................................................................................................................6

-          استرس ...................................................................................................................................................................6

-          سلامت روان .......................................................................................................................................................... 6

-          روایی ..................................................................................................................................................................... 6

-          روایی همگرایی...................................................................................................................................................... 6

-          اعتبار .................................................................................................................................................................... 7

-          عامل...................................................................................................................................................................... 7

-          عامل مشترک ....................................................................................................................................................... 7

-          میزان اشتراک ...................................................................................................................................................... 7

-          ملاک کیسر .......................................................................................................................................................... 7

-          بار عاملی .............................................................................................................................................................. 7

-          چرخش عاملی ...................................................................................................................................................... 8

-          چرخش متعامد ..................................................................................................................................................... 8

-          چرخش متمایل..................................................................................................................................................... 8

-          تحلیل مولفه های اصلی........................................................................................................................................ 8

-          ساختار عاملی....................................................................................................................................................... 9

-          ارزش ویژه............................................................................................................................................................. 9

-          ضریب آلفای کرونباخ.............................................................................................................................................9

 

فصل دوم

مقدمه .................................................................................................................................................. ............................... 10

نظریه های استرس .................................................................................................................................... ........................16

-          نظریه کانن........................................................................................................................................................... 16

-          نظریه سلیه ..........................................................................................................................................................17

-           مدل سه گانه استرس (فشار روانی) ..................................................................................................................18 

-          نظریه ایمن شناسی عصبی روانی....................................................................................................................22

-          نظریه مدل پردازش اطلاعات ..............................................................................................................................24

-          نظریه فولکمن و لازاروس (الگوی تبادلی) .........................................................................................................25

میانجی های پاسخ به تنش ........................................................................................................................................28

-          نظریه روان کاوی .................................................................................................................................................29

-          نظریه رفتار گرایی................................................................................................................................................29

-          نظریه شناختی ....................................................................................................................................................29

طبیعت و منابع استرس ..................................................................................................................................................... 30

-          استرس انگیزشی .................................................................................................................................................30

-          استرس پاسخی ..................................................................................................................................................30

-          استرس انگیزشی پاسخی (ترکیب) ....................................................................................................................30

منابع یا علت های استرس  ................................................................................................................................................31

-          دگرگونی یا رویداد های زندگی  ..........................................................................................................................31

-          گرفتاریهای زندگی روزمره  ................................................................................................................................32

-           استرس بلند مدت  ............... ............................ ...............................................................................................33

-          ناکامی و تعارض ها  ................. ............................ ..............................................................................................34

-          تیپ شخصیت A  ...................... ............................ ............................................................................................34

عوامل ایجاد کننده استرس  .............. ............................ .................................................................................................35

-          کار ............................................. ............................ ............................ ..............................................................35

-          مردم  ............... ............................ ............................ ........................................................................................35

-          زمان  ................ .................................................................................................................................................35

-          محیط  .................. .............................................................................................................................................36

-          زندگی در خانه  .................... ............................ .................................................................................................36

-          شخصیت  ............................. ............................ .................................................................................................36

علائم و نشانه های استرس  ................... ..........................................................................................................................37

-          علائم فیزیولوژیکی استرس  . ........................................................................................................................... 37

-          علائم روانی استرس  ............... ..........................................................................................................................37

-          علائم رفتاری استرس  .......... .............................................................................................................................38

-          علائم ذهنی استرس  ................ .........................................................................................................................38

-          علائم احساسی استرس  ............ ...................................................................................................................... 38

آثار استرس بر دستگاه ایمنی  ................ ........................................................................................................................39

استرس و بیماری های روان تنی  .......... ............................................................................................................................40

-          سردرد های عصبی و میگرنی  ........................ ..................................................................................................43

-          بیماری های کرونری قلب  ............................. ....................................................................................................44

-          زخم معده  ...................................... ....................................................................................................................45

-          استرس و بیماری های پوستی ......... ..................................................................................................................46

تاثیر عوامل استرس زا بر فرد  .................... .....................................................................................................................46

عوامل موثر در ارزیابی رخدادهای فشار زا  ............... ......................................................................................................50

انواع روش های مقابله................................................ .......................................................................................................53

شیوه های مقابله  ................................ ..............................................................................................................................54

روش های کنار آمدن با استرس ....................... ................................................................................................................55

تفاوت های جنسی در پاسخ به استرس  ............ .............................................................................................................57

سلامت  ......................................................... .....................................................................................................................60

سلامت و بیماری ....................... ........................................................................................................................................64

-          سلامت جسمانی  ......................... .......................................................................................................................66

-          سلامت هیجانی  ............................ .....................................................................................................................66

-          سلامت هوشی  ............................................................. ......................................................................................66

-          سلامت معنوی  ....................................................... ............................................................................................66

-          سلامت اجتماعی  ......................................... ......................................................................................................66

معیار های سلامت  ......................................................... ...................................................................................................67

پیشینه تحقیقات  ......................... ....................................................................................................................................68

-          مطالعات خارجی  ................................................ ...............................................................................................68

-          مطالعات داخلی  ................................................ ..................................................................................................71

 

فصل سوم

روش پژوهش ........................................... ........................................................................................................................ 73

جامعه آماری  ..................... ...............................................................................................................................................73

نمونه و روش نمونه گیری ............................ .....................................................................................................................73

ابزار جمع آوری داده ها  .................................. ................................................................................................................73

-          سیاهه استرس هری  .................. .......................................................................................................................73

-          پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28)) ............................................................................................................74

فرآیند اجرا ........................................................ ...............................................................................................................74

فصل چهارم

یافته های تحقیق  ............................ ................................ ...............................................................................................76

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری  .......................... ..................................... ........................................................................................95

پیشنهاد های تحقیق  .................................. .................................. .................................................................................101

محدودیت های تحقیق  ................................... ............................ ...................................................................................101

منابع..................................................................................................................................................................................102

فهرست جداول فصل چهارم:

جدول شماره 1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات.....................................................................................................76

جدول شماره 2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل...............................................................................................77

جدول شماره 3: میانگین، انحراف معیار، مینیمم، ماکزیمم نمرات پرسشنامه هری به تفکیک جنس............................................78

جدول شماره 4: میانگین و انحراف معیار نمرات  در هر یک از سوال های پرسشنامه هری............................................................79

جدول شماره 5: آزمون بارتلت و شاخصKMO ................................................................................................................................82

جدول شماره 6: مقادیر واریانس    ……………………………………...................................................................................................82

جدول شماره 7: بار عاملی سوالات........................................................................................................................................86

جدول شماره 8: ضریب همبستگی بین سیاهه استرس هری و پرسشنامه سلامت روان........................................................88

جدول شماره9 : همبستگی زیر مقیاس های  پرسشنامه سلامت روان با پرسشنامه هری…….....................................................88

جدول شماره10:  پایایی سیاهه استرس هری    ……………………....................................................................................................89

جدول شماره 11: اعتبار سوالات عامل منابع استرس در خانواده    ……………...............................................................................89

جدول شماره12: اعتبار سوالات عامل پیامد های روانی- رفتاری    ………………..........................................................................90

جدول شماره13: اعتبار سوالات عامل پیامد های بدنی فیزیو لوژیک……………………...............................................................90

جدول شماره14: اعتبار سوالات عامل پیامد های هیجانی    …………………...................................................................................90

جدول شماره15: اعتبار سوالات عامل منابع استرس در شغل ..........................................................................................................91

جدول شماره16: اعتبار سوالات عامل فعالیت های کاهنده استرس بین فردی ..................................... .........................................91

جدول شماره17: اعتبار سوالات عامل فعالیت های کاهنده استرس درون فردی .....................................................................92

جدول شماره18 : اعتبار سوالات عامل منابع استرس در مواجه با عوامل قدرت اجتماعی………………......................................92

جدول شماره19: پایایی پرسشنامه استرس هری در صورت حذف هر سوال…………………………………................................93

جدول شماره 20: میانگین، انحراف معیار، مینیمم، ماکزیمم نمرات پرسشنامه هری به تفکیک مناطق.....................................94

  جدول شماره 21: نرم مقوله ای سیاهه استرس هری95……………………………….…………………………………………………………

 

پیوست ها:

پرسشنامه 66 سوالی استرس هری

پرسشنامه 39 سوالی استرس

گویه های حذف شده

جدول A: مقادیر همبستگی بین عامل ها

جدول B : همبستگی پرسشنامه سلامت روان با عوامل پرسشنامه هری

جدول C : همبستگی زیر مقیاس نشانه های جسمانی  پرسشنامه سلامت روان با عوامل پرسشنامه هری

جدول D : همبستگی زیر مقیاس اضطراب و بی خوابی پرسشنامه سلامت روان با عوامل پرسشنامه هری

جدول E : همبستگی زیر مقیاس C پرسشنامه سلامت روان با عوامل پرسشنامه هری

جدول F: همبستگی زیر مقیاس افسردگی پرسشنامه سلامت روان با عوامل پرسشنامه هری

جدولG  :   Communalities اولین تحلیل عامل

جدول H :     واریانس کل اولین تحلیل عامل

جدول I :   ماتکریکس چرخش یافته اولین تحلیل عامل

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس هری پس از ترجمه و بررسی روایی ظاهر و محتوا با روش تحلیل عاملی بررسی شد.یک نمونه چهارصد نفری از مردم شهر تهران به روش تصادفی ساده و نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه 66 سوالی H.S.I  را تکمیل کردند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد 39 سوال مناسب شهر تهران می باشد که هشت عامل در سه بخش منابع استرس، پیامد های استرس و فعالیت های کاهنده استرس تحت عناوین منابع استرس در خانواده، منابع استرس در شغل، منابع استرس درمواجهه با عوامل قدرت اجتماعی، پیامد های روانی رفتاری، پیامد های هیجانی ،پیامد های فیزیولوژیک بدنی، پیامد های هیجانی، فعالیت های کاهنده استرس بین فردی و فعالیت های کاهنده درون فردی می باشند که بر روی هم تقریباً 167/53 % از واریانس را تبیین میکند.ضریب همبستگی بین سیاهه استرس هری با پرسشنامه سلامت روان  744/0 و به لحاظ آماری معنا داربا 99% اطمینان و 1% خطا تائید می شود و روایی ملاک پرسشنامه هری را بیان می کندو بالاترین همبستگی بین پرسشنامه استرس هری با نمره زیر مقیاس اضطراب و بی خوابی سلامت روان 657/0 می باشد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول