بررسی و مقایسه سازگاری اجتماعی در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار مورد مطالعه دانش¬آموزان

توضیحات محصول

 بررسی و مقایسه سازگاری اجتماعی در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار مورد مطالعه دانش­آموزان مقطع متوسطه پسرانه منطقه 12 شهر تهران

چکیده:

بخاطر ارتباط نزدیک بین سلامت روان ، سازگاری و مهارت های اجتماعی، بررسی جایگاه ورزش در این مقوله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ضمن ورزش به دو دلیل عمده برای جوانان مفید است:1. بخاطر پیشرفت و اجتماعی شدن آنها 2.بخاطر مساله کنترل اجتماعی. خلاصه ، ورزش به نوعی جوان را برای سازگاری با هنجارهای اجتماعی تحت فشار قرار میدهد. موضوع پزوهش حاضر در حوزه روانشناسی اجتماعی است. طبق نظریه های یادگیری اجتماعی، آدمیان و موقعیت ها بصورت دوطرفه برهم تاثیرگذارند

هدف کلی این تحقیق، تعیین میزان سازگاری اجتماعی در بین دانش -آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دبیرستانی منطقه 12 شهر تهران و  مقایسه ی این دو با یکدیگر است.

درمقایسه نمودارهای بررسی میزان سازگاری دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار می بینیم که  ورزشکاران ،“سازگاری زیاد“ به نسبت بیشتری دارند.

درباره فرضیه اول ( میان سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.): آزمونt نشان می دهد سطح معناداری آزمون0.000 کمتر از 0.05 می باشد.پس تفاوت معناداری میان سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد. آزمون فرضیه دوم(بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و سازگاری اجتماعی آنها رابطه وجود دارد.) نشان میدهد: با توجه به آزمونχ2 سطح معناداری آزمون کمتر از 0.05 درصد است پس فرض صفر رد شده و با اطمینان 0.95 درصد می توان گفت رابطه معناداری بین دو متغیر وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی بین دو متغیر رابطه مستقیم است، یعنی با افزایش یکی دیگری افزایش می یابد.

آزمون فرضیه سوم (بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.) بیان میکند: با توجه به نتایج آزمون فرضیه که سطح معناداری آزمون بیش از 0.05 درصد می باشد ، بنابراین فرض صفر رد نمی شود یعنی تفاوت معناداری در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر ورزشکار وجود ندارد. این نتیجه نشان می دهد که ورزش مانعی بر سر راه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نمی باشد. آزمون فرضیه چهارم (به نظر می رسد میزان سازگاری اجتماعی دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی آنها ( چهار گروه ) متفاوت است.) نتیجه میدهد: با توجه به نتایج آزمون ANOVA  سطح معناداری آزمون 0.000 کمتر از 0.05 می باشد. بنابراین فرض صفر رد شده یعنی تفاوت معناداری در میزان سازگاری افراد با توجه به پایه تحصیلی آنان وجود دارد. برای بررسی این که این تفاوت ها در کجاست از آزمون LSD استفاده می کنیم. با توجه به آزمون LSD سازگاری در بین گروه های زیر تفاوت معناداری دارد:

1. افراد در مقطع پیش دانشگاهی با پایه اول دبیرستان. 2. افراد در مقطع پیش دانشگاهی با پایه دوم دبیرستان. 3. افراد در مقطع پیش دانشگاهی با پایه سوم دبیرستان. بطور کلی افراد در مقطع پیش دانشگاهی در مقایسه با پایه های دیگر سازگاری بیشتری دارند.

آزمون فرضیه پنجم (به نظر می رسد میزان سازگاری اجتماعی دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی آنها متفاوت است .) آزمون ANOVA است که نشان می دهد سطح معناداری آزمون بیش از 0.05 درصد است و فرض صفر رد نمی شود، یعنی تفاوت معناداری در میزان سازگاری افراد با توجه به رشته تحصیلی آنها وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب          .......................................................................................................................................          صفحه

 

 

فصل اول: 4

کلیات تحقیق.. 4

1-1.مقدمه. 6

2-1. چارچوب نظری.. 7

3-1. مدل تحقیق.. 9

4-1. بیان مساله. 10

5-1. اهمیت تحقیق.. 12

6-1.  اهداف تحقیق.. 14

الف: هدف کلی.. 14

ب: اهداف ویژه 14

7-1. سوالات و فرضیات تحقیق.. 14

8-1.  تعاریف متغیرها و اصطلاحات.. 15

فصل دوم: 17

پیشینه تحقیق.. 17

1-2.مقدمه. 18

2-2.  مروری بر مفاهیم اولیه. 18

1-2-2.  رشد اجتماعی در دوره نوجوانی.. 18

2-2-2. نیازهای دوره نوجوانی.. 22

3-2-2.  لزوم روابط اجتماعی.. 23

3-2.  مبانی تئوریک سازگاری.. 25

1-3-2.  مبانی نظری سازگاری اجتماعی.. 25

2-3-2.  ویژگیهای افراد سازگار 32

3-3-2.  عوامل مؤثر در سازگاری.. 32

4-3-2.  اشکال سازگاری.. 34

5-3-2. عوامل مؤثر در فرآیند سازگاری.. 36

6-3-2.  سازگاری اجتماعی دانش آموزان در مدرسه. 42

4-2.  ورزش... 43

5-2. بررسی یافته های پیشین.. 49

6-2. نتیجه گیری از تحقیقات پیشین.. 56

فصل سوم: 57

روش شناسی تحقیق.. 57

1-3.  روش تحقیق.. 58

2-3.  جامعه آماری.. 58

3-3.  شیوه نمونه گیری و برآورد حجم نمونه. 59

4-3.  ابزار جمع آوری اطلاعات.. 59

5-3. شیوه جمع آوری اطلاعات.. 60

6-3.  روشهای آماری تحلیل دادهها 61

7-3.  پایایی پرسشنامه. 61

8-3.  اعتبار پرسشنامه تحقیق حاضر. 62

فصل چهارم. 64

تجزيه و تحليل اطلاعات.. 64

1-4.  مقدمه : 65

2-4.  آمار توصیفی : 65

1-2-4 : تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن.. 66

2-2-4: تفکیک نمونه بر حسب متغیر معدل ترم گذشته. 67

3-2-4 : تفکیک نمونه بر حسب متغیر رشته تحصيلي.. 68

4-2-4 : تفکیک نمونه بر حسب متغیر پايه تحصيلي.. 70

5-2-4 : بررسي ميزان سازگاري دانش آموزان. 72

6-2-4 : سازگاری اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی پسر (به تفکیک ورزشکار و غیر ورزشکار) 73

3-4 : آماراستنباطی.. 75

1-3-4 : فرضیه اول. 76

2-3-4 : فرضیه دوم. 77

3-3-4 فرضیه سوم. 79

4-3-4 فرضیه چهارم. 80

5-3-4 فرضیه پنجم. 82

فصل پنجم. 83

نتیجه گیری،محدودیت ها و پیشنهادها 83

1-5- مقدمه: 84

2-5- نتايج حاصل از توصيف داده‌ها: 84

3-5- نتايج حاصل از تحليل و تبيين داده‌ها: 84

4-5- تفسيريافته‌ها: 86

5-5- پیشنهادها 87

1-5-5- پیشنهادهای روششناختی.. 87

2-5-5- پیشنهادهای کاربردی.. 88

6-5: محدودیتهای تحقیق.. 89

الف- منابع فارسی.. 91

ب–منابع انگلیسی.. 94

نمونه پرسشنامه ها 96

 

 

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول