بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی در

توضیحات محصول

بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند 

چکیده:

در پژوهش حاظر رابطه ی بین هر یک از پنج عامل بزرگ شخصیت[1] و سن ازدواج زنانی که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی ازدواج کرده اند، با میزان رضایت زناشویی[2] این افراد مورد بررسی قرار گرفته است.

جامعه ی آماری شامل زنانی بود که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند. پس از آنکه از طریق نمونه گیری خوشه ای سه شهرستان (بانه، سقز و سنندج) در استان کردستان انتخاب گردید، به طور تصادفی مناطقی از شهرستان ها انتخاب گردیدند و به مراکز بهداشت این مناطق مراجعه شد و از طریق روش تصادفی پرسشنامه NEO-FF-I  و پرسشنامه ENRICH به ترتیب برای گردآوری اطلاعات مربوط به ویژگی های شخصیت[3] و رضایت زناشویی در اختیار افراد شرکت کننده قرار داده شد.

در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد)، برای تحلیل فرضیه اصلی از روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و برای تحلیل فرضیه های فرعی از روش تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

نتایج نشان داد ضرایب بتای متغیر روان رنجورخویی اولین پیش بین کننده قوی رضایت زناشویی در این پژوهش می باشد. بعد از روان رنجورخویی، گشودگی به تجارب و برون گرایی پیش بین کننده های بعدی به حساب می آیند.

واژه های کلیدی: ویژگی های شخصیت، رضایت زناشویی، زنان مزدوج پایین 17 سال و بالای 25 سال

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.......................................................................................................... 1

1-1-مقدمه: 2

1-2-بیان مساله: 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش: 5

1-4- هدف های تحقيق : 7

1-5- فرضيه ها: 8

1-6-متغیرها : 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش... 11

2- مباني نظري مربوط به متغيرهاي پژوهشي: 12

2-1- رويکردهاي مختلف به مطالعه شخصيت: 14

2-1-1- رويکرد روانکاوي: 14

2-2- رويکرد نوروانکاوي: 15

2-2-1- آلفرد آدلر: 15

2-2-2 کارل یونگ: 16

2-3- رويکرد انسانگرايي: 17

2-3-1- آبراهام مزلو: 17

2-3-2-کارل راجرز: 18

2-4- رويکرد شناختي: 19

2-5- نظريه‌هاي عاملي شخصيت: 19

2-6-ديدگاه صفات: 21

2-7- مدلهاي مبتني بر تحليل عوامل. 23

2-8- تاريخچه مدلهاي مبتني بر تحليل عوامل: 24

2-8-1- گوردن آلپورت: 24

2-8-2- آيزنک: 25

2-8-3- ريموند کتل : 25

2-8-4- گيلفورد 26

2-9- مدل‌هاي پنج عاملي شخصيت.. 27

2-10- الگوي نظري فرضي براي پنج عامل اصلي. 28

2-11- عوامل تاثير گذار در پيدايش پنج عامل بزرگ.. 29

2-12- ابعاد و مولفه‌هاي تست شخصيتي پنج عاملي کاستا و مک گري. 31

2-12-1- روان آزرده خويي (N) 32

2-12-2- مولفه‌هاي روان آزرده خويي(N) 33

2-12-3- مولفه‌هاي برونگرايي(E) 35

2-12-4- پذيرا بودن (O) 37

2-12-5- مولفه‌هاي پذيرا بودن (O) 38

2-12-6- مولفه‌هاي سازگاري(A) 39

2-12-7- مسئوليت پذيري(C) 41

2-12-8- مولفه‌هاي مسئوليت پذيري: 41

2-13- محدوديت‌هاي و نقاط قوت پنج عامل: 43

2-14- رضايت زناشويي. 45

2-15- نظريه‌هاي مربوط به رضايتمندي زناشويي. 46

2-16- نظريه‌هاي طبقه بندي ازدواج‌هاي بادوام. 47

2-17- نظريه مدل اجتماعي ناي. 49

2-18- نظريه چرخه پاداش زندگي زناشويي: 49

2-19- نظريه عقلاني – هيجاني آليس... 52

2-20- عوامل و مولفه‌هاي رضايت زناشويي. 53

2-21- عوامل فرهنگي، اجتماعي و تربيتي. 57

2-22- پیشینه پژوهش: 63

فصل سوم: روش تحقیق.. 69 

3-1- طرح پژوهش: 70

3-2- جامعه آماری. 70

3-3- روش نمونه گیری و تعداد نمونه : 70

3-4- ابزار تحقیق: 71

3-5- فرآیند اجرای پژوهش : 72

3-6- روش تجزيه و تحليل داده ها : 72

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 73

4-1- یافته های پژوهش... 74

4-1-1- یافته های توصیفی. 74

4-1-2- یافته های مربوط به فرضیه ها 78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 85

5-1- بحث و نتیجه گیری : 86

5-2- محدودیت های تحقیق: 92

5-3- پیشنهادها: 92

منابع فارسی: 93

منابع لاتین: 97

Abstract 1051-  the big five personality traits

2-  marital satisfaction

3-  personality traits

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول