بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه¬های فرزندپروری در پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت ب

توضیحات محصول

بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه­های فرزندپروری در پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت بیمارستان های دولتی بندرعباس 

.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

چکیده................................................................................................................................................................. 1

فصل اول کلیات تحقیق 

مقدمه....................................................................................................................................................................3

بيان مسأله.............................................................................................................................................................4

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق..........................................................................................................................9

اهداف کلی.........................................................................................................................................................11

اهداف جزئی......................................................................................................................................................11

سؤالات تحقیق...................................................................................................................................................11

فرضیه کلی.........................................................................................................................................................12

فرضیه های جزیی..............................................................................................................................................12

تعریف مفهومی..................................................................................................................................................12

شیوه های حل تعارض زناشویی........................................................................................................................12

شیوه های فرزندپروری......................................................................................................................................12

تعریف عملیاتی..................................................................................................................................................12

فصل دوم پیشینه پژوهش

تعارض...............................................................................................................................................................15

 مقدمه................................................................................................................................................................15

زمينه‌هاي آشکار تعارض همسران......................................................................................................................23

زمينه‌هاي پنهان تعارض همسران........................................................................................................................25

سبک‌هاي شايع مديريت تعارض.......................................................................................................................25

سبک‌هاي غيرمؤثر و مشکل‌ساز.........................................................................................................................26

سبک مؤثر مديريت تعارض...............................................................................................................................27

«نگرش» و «نياز» دو مقوله‌ در تعارض همسران.................................................................................................28

تعارض زناشویی از نظروایل..............................................................................................................................32

دیدگاه های تعارض...........................................................................................................................................32

دیدگاه سنتی.......................................................................................................................................................32

هشت کارکرد مثبت تعارض از نظر ترنر............................................................................................................33

عوامل تعارض....................................................................................................................................................34

زمینه های تعارضات زناشویی............................................................................................................................34

حل هر تعارض..................................................................................................................................................35

سبک ها واستراتژی های حل تعارض...............................................................................................................36

۴ اشتباه مهلک....................................................................................................................................................38

۵ سوال اساسی...................................................................................................................................................39

کمک به زوج ها به چه قیمتی............................................................................................................................41

ماهیت تعارض زناشویی....................................................................................................................................42

مراحل بروز تعارض زناشویی............................................................................................................................44

موضوع تعارض..................................................................................................................................................45

چرخه زندگی و تعارضات زناشویی..................................................................................................................49

سبک های حل تعارض زناشویی.......................................................................................................................52

خانواده...............................................................................................................................................................54

شیوه فرزندپروری و تعاریف آن........................................................................................................................56

تاریخچه شیوه های فرزند پروری......................................................................................................................58

طبقه بندی انواع شیوه های فرزند پروری...........................................................................................................59

الگوه های جدید فرزندپروری بامریند...............................................................................................................65

ابعاد شیوه های فرزندپروری..............................................................................................................................67

بُعد «گرم» بودن والدین......................................................................................................................................68

بُعد «کنترل»........................................................................................................................................................70

مهارت فرزند پروری..........................................................................................................................................70

تأثیر شیوه های فرزند پروری.............................................................................................................................72

عوامل مؤثر بر شیوه های فرزندپروری...............................................................................................................74

پیامدهای شیوه های فرزندپروری.......................................................................................................................74

پیشینه تحقیق......................................................................................................................................................76

تحقیقات خارجی...............................................................................................................................................76

تحقیقات داخلی.................................................................................................................................................85

خلاصه فصل دوم...............................................................................................................................................86

فصل سوم فرآیند روش شناختی

مقدمه................................................................................................................................................................90

جامعه آماری......................................................................................................................................................90

گروه نمونه گیری و روش نمونه گیری..............................................................................................................90

گروه نمونه.........................................................................................................................................................90

روش نمونه گیری..............................................................................................................................................91

طرح تحقیق........................................................................................................................................................91

ابزارهای گردآوری اطلاعات..............................................................................................................................92

پرسشنامه سبک های حل تعارض  (ROCI-II) نسخهB ..................................................................................92

معرفی آزمون......................................................................................................................................................92

نمره گذاری پرسشنامه و تفسیر آن.....................................................................................................................95

پایایی................................................................................................................................................................96

روایی پرسشنامه.................................................................................................................................................99

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا باوم ریند............................................................................................102

معرفی آزمون...................................................................................................................................................102

شیوه ی نمره گذاری........................................................................................................................................103

پایایی...............................................................................................................................................................103

شیوه اجرای پژوهش........................................................................................................................................104

روش تجزیه و تحلیل داده ها..........................................................................................................................104

فصل چهارم یافته های تحقیق

یافته های تحقیق..............................................................................................................................................107

الف: داده های توصيفي....................................................................................................................................107

ب: یافته های استنباطي....................................................................................................................................114 

آزمون فرضيات................................................................................................................................................114

فصل پنجم نتیجه گیری

نتایج آزمون فرضیات......................................................................................................................................120

محدودیت های تحقیق................................................................................................................................... 122

پیشنهادات تحقیق.............................................................................................................................................122

منابع

منابع فارسی.....................................................................................................................................................124

منابع غیرفارسی................................................................................................................................................126

پیوست

الف) پرسشنامه سبک هاب حل تعارض زناشویی...........................................................................................130

چکیده انگلیسی...............................................................................................................................................135

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                     صفحه

جدول(1-3) انواع روش های محاسبه شده پایایی خرده مقیاس های ROCI-II توسط رحیم (1983).............96

جدول2-3..........................................................................................................................................................97

جدول (3-3): ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین خرده مقیاس ها ROCI-II...................................................98

جدول (4-3): ضرایب محاسبه شده آلفای کرونباخ تحقیق حقیقی و همکاران (1391 )برای خرده مقیاس هاROCI-II..99

جدول (5-3): محاسبه کفایت نمونه گیری و آزمون کرویت بارتلت در تحقیق حقیقی و همکاران (1391 ) برای پرسشنامه  ROCI-II........................................................................................................................................................100

جدول (6-3): مشخصه های آماری پنج عامل مقیاس سبک های حل تعارض به روش مولفه های اصلی.........................101

جدول شماره 4-1: مقدار فراوانی  نمونه مورد مطالعه برحسب جنسیت را نشان می دهد.............................107

جدول شماره 4-2: مقدار فراوانی  نمونه مورد مطالعه برحسب سن را نشان می دهد....................................108

جدول شماره 4-3: مقدار فراوانی  نمونه مورد مطالعه برحسب تحصیلات را نشان می دهد..........................110

جدول شماره 4-4: مقدار فراوانی  نمونه مورد مطالعه برحسب شیفت کاری را نشان می دهد......................111

جدول شماره 4-5: شاخص های توصیفی متغیر ها در گروه نمونه................................................................112

جدول شماره 4-6: شاخص های توصیفی متغیر ها در گروه نمونه................................................................113

جدول شماره 4-7: تحلیل واریانس  چندمتغیری (MANOVA) روی خرده مقیاس های حل تعارض.......114

جدول شماره 4-8: تحلیل واریانس  چندمتغیری (MANOVA)روی خرده مقیاس های سبک های فرزندپروری.....................................................................................................................................................115

جدول شماره 4-9:  همبستگي بين سبک فرزند پروری سهل گیرانه و سبک های حل تعارض.....................116

جدول شماره 4-10:  همبستگي بين سبک فرزند پروری مستبدانه و سبک های حل تعارض........................117

جدول شماره 4-11:  همبستگي بين سبک فرزند پروری مقتدرانه و سبک های حل تعارض........................118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                     صفحه

نمودار شماره 4-1: وضعیت فراوانی و درصد برحسب جنسیت در گروه نمونه............................................108

نمودار شماره 4-2: وضعیت فراوانی و درصد برحسب سن در گروه نمونه....................................................109

نمودار شماره 4-3: وضعیت فراوانی و درصد برحسب تحصیلات گروه نمونه..............................................110

نمودار شماره 4-4: وضعیت فراوانی و درصد برحسب شیفت کاری در گروه نمونه......................................111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                     صفحه

شکل (1-3). سبک روبرو شدن با تعارض بین فردی........................................................................................94

.................................................................................................................................65

 

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رابطه حل تعارض زناشویی و شیوه های فرزندپروری در بین پرستاران بیمارستانهای شهر بندرعباس پرداخته است . جامعه آماری شامل کلیه پرستاران متأهل به تعداد900 نفر می باشد نمونه تحقیق براساس جدول مورگان270 نفر انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سبک های حل تعارض (ROCI-II)، نسخه B، رحیم (1992) و پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا باوم ریند(1991) استفاده شد برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی و همبستگی (آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری و همبستگي  ) استفاده شد نتایج نشان داد بین روش های حل تعارض پرستاران تفاوت معناداری وجود ندارد ، بین شیو های فرزندپروری پرستاران تفاوت معناداری وجود ندارد ، بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و مستبدانه با سبک های حل تعارض رابطه معني داري وجود ندارد ، بین سبک فرزند پروری مقتدرانه و سبک های حل تعارض رابطه معنی داری وجود دارد و تنها همبستگی بین سبک حل مساله اجتنابی و سبک فرزند پروری مقتدرانه (18/0R=) در سطح آلفای (05/0p=) معني دار نیست. بنابراین با 95% اطمينان مي توان گفت كه بين اين متغير ها رابطه معني داري وجود ندارد.

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول