بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال¬های 1385-1389

توضیحات محصول

بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های 1385-1389 : مطالعه موردی دانشگاه شیراز

 

 

چکیده

در این پژوهش به  بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز که دارای مقاله های ISC و  ISI در سال های 1385-1389بوده اند، پرداخته شده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است که حاوی سوالاتی درباره ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان، مهارت های اطلاعاتی آنان، خدمات رفاهی و پژوهشی دانشگاه، مجراهای ارتباطی، عوامل انگیزشی، و موانع و تنگناهای علمی بود. نتایج حاصل از محاسبه پایایی و بررسی روایی پرسشنامه مطلوب بود. جامعه آماری شامل تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز که در بازه زمانی 1389-1385 در دو پایگاه موسسه اطلاعات علمی و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام دارای مقاله بوده اند، می باشد که 466 نفر بوده اند. از این تعداد، 250 نفر به طور طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژهش نشان داد که بین میزان تولیدات علمی اعضا بر حسب سن، گروه های آموزشی، مرتبه علمی، و سابقه کار تفاوت معنی داری وجود دارد. بین مهارت های اطلاعاتی اعضای هیات علمی و میزان تولیدات علمی آنان رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت اما بین میزان تولیدات علمی با رضایت اعضا از خدمات رفاهی دانشگاهی، رضایت از امکانات و تجهیزات پژوهشی و میزان ارتباطات علمی، رابطه معنی داری وجود نداشت. در مورد مجراهای ارتباطی، اعضای هیات علمی مجلات علمی و تخصصی را مهم ترین مجرای ارتباطی دانسته اند. از بین عوامل انگیزشی، علاقه به دانش افزایی و از بین موانع و تنگناهای انجام فعالیت پژوهشی، کمبود بودجه و اعتبارات پژوهشی به عنوان مهم ترین مانع انجام فعالیت پژوهشی شناخته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول:کلیات

1-کلیات........................................................................................................................................................... 2

 1-1- مقدمه.............................................................................................................................................. 2

1-2- بیان مسئله...................................................................................................................................... 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق........................................................................................................... 5

1-4- اهداف پژوهش ............................................................................................................................. 5

1-4-1- هدف اصلی........................................................................................................................ 5

1-4-2- اهداف فرعی...................................................................................................................... 5

 

فصل دوم: مبانی نظری و تحقیقات پیشین

2- مبانی نظری و تحقیقات پیشین

2-1- مبانی نظری پژوهش.................................................................................................................. 6

2-1-1- علم چیست؟................................................................................................................. 6

2-1-1-1- تحولات علم در ایران......................................................................................... 9

2-1-1-2- علم و فن آوری................................................................................................. 10

2-1-2- دانشگاه و تولید علم.................................................................................................. 11

2-1-2-1- اعضای هیات علمی.......................................................................................... 12

2-1-2-2- ارتباطات علمی.................................................................................................. 14

2-1-3- موانع تولید علم.......................................................................................................... 17

2-1-4- علم سنجی ................................................................................................................. 22

2-1-4-1- اهمیت علمی سنجی ..................................................................................... 23

2-1-5- نتیجه گیری ............................................................................................................... 24

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

2-2- پیشینه پژوهش

 

2-2-1- تحقیقات داخلی.......................................................................................................... 25

2-2-2- تحقیقات خارجی........................................................................................................ 34

2-3-3- جمع بندی................................................................................................................... 38

2-3- سوالات پژوهش........................................................................................................................... 39

2-4- تعریف مفاهیم و متغیرها

2-4-1- تعاریف مفهمومی........................................................................................................ 39

2-4-1-1- پایگاه موسسه اطلاعات علمی(ISI)........................................................ 39

2-4-2-2- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)............................................... 40

2-4-1-3- تولیدات علمی............................................................................................... 40

2-4-1-4- عوامل سازمانی............................................................................................... 40

2-4-1-5- عوامل فردی................................................................................................... 41

2-4-2- تعاریف عملیاتی.......................................................................................................... 41

2-4-2-1- پایگاه موسسه اطلاعات علمی................................................................... 41

2-4-2-2- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام............................................................ 41

2-4-2-3- تولیدات علمی............................................................................................... 41

-4-1-4- عوامل سازمانی.................................................................................................. 42

2-4-1-5- عوامل فردی................................................................................................... 42

2-4-1-6- ارتباط علمی................................................................................................... 42

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3- روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه............................................................................................................................................. 44

3-2- روش پژوهش............................................................................................................................... 44

3-3- جامعه مورد مطالعه..................................................................................................................... 44

3-4- روش نمونه گیری....................................................................................................................... 45

3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات.......................................................................................................... 45

3-5-1- پایایی.............................................................................................................................. 46

3-5-2- روایی.............................................................................................................................. 47

3-6- روش گردآوری داده ها از پایگاه های ISIو ISC.............................................................. 47

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................................... 49

 

عنوان                                                                                                                      صفحه  

 

فصل چهارم: یافته ها

4- تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1- مقدمه ............................................................................................................................................ 51

4-2- یافته های توصیفی پژوهش..................................................................................................... 51

4-2-1- توزیع اعضا برحسب مهارت های اطلاعاتی............................................................... 53

4-2-2- توزیع اعضا برحسب رضایت خدمات رفاهی دانشگاهی......................................... 52

4-2-3- توزیع اعضا برحسب رضایت امکانات و تجهیزات پژوهشی................................... 53

4-2-4- توزیع اعضا برحسب میزان ارتباط علمی ................................................................. 54

4-3- پاسخ به سوالات پژوهش........................................................................................................... 55

4-3-1- سوال اول............................................................................................................................ 55

4-3-2- سوال دوم .......................................................................................................................... 57

4-3-3- سوال سوم ........................................................................................................................ 58

4-3-4- سوال چهارم....................................................................................................................... 60

4-3-5- سوال پنجم......................................................................................................................... 61

4-3-6- سوال ششم ....................................................................................................................... 62

4-3-7- سوال هفتم ....................................................................................................................... 64

4-3-8- سوال هشتم ..................................................................................................................... 64

4-2-9- سوال نهم  ......................................................................................................................... 64

4-3-10- سوال دهم ...................................................................................................................... 65

4-3-11- سوال یازدهم................................................................................................................... 66

4-3-12- سوال دوازدهم .............................................................................................................. 66

 

فصل پنجم: بحث، نتایج، و نتیجه گیری

5- بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه............................................................................................................................................. 70

5-2- خلاصه نتایج پژوهش................................................................................................................. 70

5-3-  بحث از یافته های حاصل از پژوهش................................................................................... 71

5-4 نتیجه گیری.................................................................................................................................... 76

5-5- پیشنهادات..................................................................................................................................... 77

5-6-1- پیشنهادات پژوهش.................................................................................................... 77

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

5-6-2- پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده.................................................................... 78

 

فهرست منابع

منابع فارسی .................................................................................................................................................. 79

منابع انگلیسی ............................................................................................................................................... 84

 

پیوست

پیوست 1: پرسش نامه................................................................................................................................. 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول 3-1- توزیع اعضای هیات علمی مورد مطالعه به تفکیک دانشکده................................... 45

جدول 3-2- نتایج بررسی پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ............................... 47

جدول 4-1- توزیع اعضای بر حسب مهارت های اطلاعاتی.............................................................. 52

جدول 4-2- توزیع اعضا بر حسب رضایت از خدمات رفاهی دانشگاهی....................................... 53

جدول 4-3- توزیع اعضا بر حسب رضایت از فرصت ها و امکانات دانشگاهی............................. 54

جدول 4-4- توزیع اعضا بر حسب میزان ارتباطات علمی................................................................. 55

جدول 4-5- نتایج تحلیل واریانس یک راهه جهت بررسی تفاوت تولیدات علمی

گروه های سنی.............................................................................................................................................. 57

جدول 4-6- نتایج آزمون توکی برحسب گروه های مختلف سنی.................................................. 58

جدول 4-7- نتایج تحلیل واریانس یک راهه جهت مقایسه تولیدات علمی

گروه های آموزشی........................................................................................................................................ 58

جدول 4-8- نتایج آزمون توکی بر حسب گروه های مختلف آموزشی.......................................... 59

جدول 4-9- نتایج تحلیل واریانس یک راهه جهت مقایسه تولیدات علمی مرتبه..................... 60

جدول 4-10- نتایج آزمون توکی برحسب رتبه های مختلف دانشگاهی...................................... 60

جدول 4-11- نتایج تحلیل واریانس یک راهه جهت بررسی تفاوت تولیدات علمی

بر حسب سوابق کاری................................................................................................................................... 61

جدول 4-12- نتایج آزمون توکی بر حسب سوابق کاری مختلف................................................... 61

جدول 4-13-  ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه............................................................. 62

جدول 4-14- نتایج تحلیل رگرسیون  چندگانه همزمان جهت پیش بینی میزان

تولیدات علمی................................................................................................................................................. 62

جدول 4-15- ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه.............................................................. 64

جدول 4-16- ابزارهای و مجراهای ارتباطی برای کسب اطلاعات علمی...................................... 65

جدول 4-17-  مهم ترین عوامل انگیزشی............................................................................................ 66

جدول 4-18-  مهم ترین موانع و تنگناها............................................................................................. 67

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

نمودار 4-1-میزان تولیدات مقاله اعضای هیات علمی در پایگاه ISC و ISI............................. 56

نمودار 4-2- میزان تولیدات مقاله اعضای هیات علمی در هر دو پایگاه ISC و ISI............... 57

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول