بررسی عملکرد حافظه¬ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی (استان فارس، 1392)

توضیحات محصول

بررسی عملکرد حافظه­ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی
 (استان فارس، 1392)

                                                           فهرست مطالب

        عنوان                                                                                                                    صفحه

چکیده ...................................................................................................................................................................... 1

فصل اول : موضوع پژوهش

مقدمه ........................................................................................................................................................................ 3

1-1- بیان مسئله .................................................................................................................................................. 5

1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش ...................................................................................................................... 11

1-3- اهداف تحقیق ............................................................................................................................................. 14

1-3-1- اهداف علمی ......................................................................................................................................... 14

1-3-2- اهداف کاربردی ..................................................................................................................................... 14

1-4- اهداف تحقیق ............................................................................................................................................. 15

1-4-1- هدف کلی .............................................................................................................................................. 15

1-4-2- اهداف جزئی ......................................................................................................................................... 15

1-5- فرضیه های پژوهش ................................................................................................................................. 15

1-6- تعاریف نظری .............................................................................................................................................. 16

1-1-6- تعریف نظری حافظه ی بینایی ................................................................................................... 16

1-2-6- تعریف نظری حافظه ی چهره ها ...............................................................................................16

1-7- تعاریف عملیاتی ..................................................................................................................................17

1-7-1- تعریف عملیاتی عملکرد حافظه ی بینایی.................................................................................17

1-2-7- تعریف عملیاتی عملکرد حافظه ی چهره ها ............................................................................17

 

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2-1- ماهیت حافظه انسان ................................................................................................................................ 19

2-2- دیدگاه ساختاری حافظه .......................................................................................................................... 25

2-2-1-  حافظه حسی ....................................................................................................................................... 25

2-2-1-1- مراحل پردازش اولیه اطلاعات بینایی........................................................................................ 29

2-2-2- حافظه کوتاه مدت(S.T.M) ........................................................................................................... 31

2-2-3- حافظه دراز مدت(L.T.M) ............................................................................................................. 35

2-3- دیدگاه پردازش اطلاعات ......................................................................................................................... 38

2-3-1- مرحله یادگیری ..................................................................................................................................... 38

2-3-2- مرحله ذخیره سازی یا نگهداری ...................................................................................................... 39

2-3-3- مرحله بازیابی ........................................................................................................................................ 40

2-4- آزمون های سنجش حافظه دیداری .................................................................................................... 41

2-4-1-  آزمون بینایی بنتون ........................................................................................................................... 41

2-4-2-  آزمون بینایی کیم کاراد ................................................................................................................... 42

2-4-3-  آزمون تصاویر درهم ری – استریه ................................................................................................ 42

2-4-4- مقیاس حافظه­ی وکسلر (WMS).................................................................................................. 45

2-4-5-  آزمون یادگیری جفت ارتباط(PAL) .......................................................................................... 46

2-5- بررسی تحقیقات انجام شده ................................................................................................................... 47

جمع بندی نهایی.................................................................................................................................................... 73

فصل سوم: روش تحقیق

        مقدمه ....................................................................................................................................................................... 75 

3-1- طرح کلی پژوهش ..................................................................................................................................... 75

3-2- جامعه آماری ............................................................................................................................................... 76

3-3- نمونه و روش نمونه گیری ...................................................................................................................... 76

3-4- ابزارهای تحقیق ......................................................................................................................................... 76

3-4-1-  مقیاس تجدید نظر شده حافظه­ی وکسلر .................................................................................... 77

3-4-2- آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی ( MMSE)  ............................................................ 78

3-4-3-  پرسشنامه سلامت عمومیGHQ) )............................................................................................. 80

3-4-4- آزمون حافظه چهره ها ....................................................................................................................... 81

3-5- روش اجرا .................................................................................................................................................... 82

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ............................................................................................................. 82

فصل چهارم : یافته های پژوهش

مقدمه ........................................................................................................................................................................ 85

4-1- توصیف داده ها .......................................................................................................................................... 85

4-1-1-  توصیف متغیرهای جمعیت شناختی ........................................................................................... 86

4-1-2-  توصیف متغیر MMSE   .............................................................................................................. 88

4-1-3- توصیف متغیر سلامت عمومی ......................................................................................................... 90

4-2- تحلیل یافته های تأییدی و استنباطی ................................................................................................ 95

4-2-1- فرضیه اول پژوهش ............................................................................................................................. 96

4-2-2- فرضیه دوم پژوهش ............................................................................................................................. 98

        4-2-3-  فرضیه سوم پژوهش ......................................................................................................................... 99

4-2-4- فرضیه چهارم پژوهش ........................................................................................................................ 100

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه ........................................................................................................................................................................ 108

5-1- خلاصه نتایج پژوهش ............................................................................................................................... 109

5-2- بحث و نتیجه گیری ................................................................................................................................. 110

5-3-محدودیت های پژوهش ............................................................................................................................ 117

5-4-پیشنهادات پژوهش .................................................................................................................................... 119

منابع

منابع فارسی ............................................................................................................................................................ 121

منابع انگلیسی ........................................................................................................................................................ 128

چکیده انگلیسی ..................................................................................................................................................... 140


 

فهرست جداول                                                         

عنوان                                                                                                                        صفحه

جدول 4-1- فراوانی (میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر ) سن در دو گروه افراد شهری و
روستایی............................................................................................................................................................... ............86

جدول 4-2- نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان سن در دو گروه افراد شهری و
روستایی ............................................................................................................................................................. ............86

جدول 4-3- فراوانی (میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر ) میزان تحصیلات در دو گروه افراد شهری و روستایی ............87

جدول 4-4- نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان تحصیلات در دو گروه افراد شهری و
روستایی............................................................................................................................................................... ............88

جدول 4-5- فراوانی (میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر ) MMSE در دو گروه افراد شهری و روستایی        ............89

جدول 4-6- نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان MMSE در دو گروه افراد شهری و
روستایی ............................................................................................................................................................. ...........89

جدول 4-7- فراوانی (میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر ) سلامت عمومی در دو گروه افراد شهری و روستایی  ............91

جدول 4-8. نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان سلامت عمومی در دو گروه افراد شهری و روستایی ............91

جدول 4-9- نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین زیر مقیاس های سلامت عمومی در دو گروه شهری و روستایی      ............93

جدول 4-10- میانگین و انحراف استاندارد افراد شهری و روستاییبه تفکیک جنسیت در حافظه­ی بینایی و چهره ها   ............96

جدول 4-11-  نتایج t مستقل برای مقایسه­ی میانگین نمره های حافظه­ی بینایی فوری در دو گروه شهری و روستایی ............................................................................................................................................................................... ............97

جدول 4-12- نتایج t مستقل برای مقایسه­ی میانگین نمره های حافظه­ی بینایی تأخیری در دو گروه شهری و روستایی ............................................................................................................................................................................... ............98

جدول 4-13- نتایج t مستقل برای مقایسه­ی میانگین نمره های حافظه­ی فوری چهره ها در دو گروه شهری و روستایی ............................................................................................................................................................................... ............99

جدول 4-14- نتایج t مستقل برای مقایسه­ی میانگین نمره های حافظه­ی تأخیری چهره­ها  در دو گروه شهری و روستایی ...................................................................................................................................................100

جدول 4-15- نتایج t مستقل برای مقایسه­ی میانگین نمره های حافظه­ی بینایی فوری در دو گروه زنان و مردان  ...................................................................................................................................................................101

جدول 4-16- نتایج t مستقل برای مقایسه­ی میانگین نمره های حافظه­ی بینایی تأخیری در دو گروه زنان و مردان  ..........................................................................................................................................................102

جدول 4-17- نتایج t مستقل برای مقایسه­ی میانگین نمره های حافظه­ی فوری چهره­ها در دو گروه زنان و مردان  ....................................................................................................................................................................103

جدول 4-18- نتایج t مستقل برای مقایسه­ی میانگین نمره های حافظه­ی تأخیری چهره­ها در دو گروه زنان و مردان ............................................................................................................................................................104

جدول 4-19- همبستگی بین متغیرهای حافظه­ی تصویری، چهره­ها، MMSE، سلامت عمومی و داده‌های جمعیت شناختی در کل گروه نمونه ................................................................................................................................................. ..........106


 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                                              صفحه

شکل 1-1- فهرست هجاهای بینایی برگرفته از ابینگهوس .................................................................................. 23

شکل 2-1- مدل نمایی یا مدل هنجاری حافظه اتکینسون و شیفیرین ............................................................ 41

 

       

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی عملکرد حافظه­ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی در استان فارس می­باشد. به همین منظور (50 نفر زن و 50 نفر مرد ) از شهر شیراز  و روستاهای ریچی و کوزرگ واقع در جنوب کوهمره سرخی و روستاهای مظفری و طسوج شهرستان کوار در استان فارس با روش نمونه گیری در دسترس و با در نظر گرفتن سن، جنس و سطح تحصیلات انتخاب گردیدند و از این افراد درخواست شد که در آزمون حافظه­ی بینایی متعلق به مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر بزرگسالان(WMS-R)و آزمون حافظه چهره ها و آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی ( MMSE )  و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)  شرکت نمایند. نتایج نشان داد که تفاوت میانگین نمره حافظه بینایی در بین گروه های شهری و روستایی از لحاظ آماری معنادار می­باشد و این معناداری به نفع گروه شهری می­باشد. هم چنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین حافظه چهره­ها در گروه­های شهری و روستایی تفاوت معناداری وجود دارد و این نوع حافظه در افراد شهری قوی­تر است.

نتیجه گیری : نتایج نشان می­دهد که محل اقامت ( شهر / روستا )  از جمله عوامل مهم و تعیین کننده در رشد و تحول توانایی های ذهنی و حافظه است .

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول