بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ،نوع قتل وانگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر براساس مستندات موجود

توضیحات محصول

بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر براساس مستندات موجود

فهرست مطالب

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق

مقدمه........................................................................................................................... 1

بیان مسئله ..................................................................................................................... 2

اهمیت و ضرورت پژوهش ............................................................................................. 4

اهداف پژوهش ............................................................................................................. 5

سؤال های پژوهش ........................................................................................................ 5

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها................................................................................... 6

فصل دوم: موضع گیری های نظری و یافته های پژوهشی در ارتباط با موضوع پژوهش

بزهکاری ..................................................................................................................... 8

مفهوم بزهکاری ............................................................................................................ 9

انواع بزهکاری .............................................................................................................. 10

بزهکاری اتفاقی و حرفه ای ............................................................................................ 11

بزهکاری فردی و بزهکاری گروهی ................................................................................ 12

 بزهکاری بزرگسالان و اطفال.......................................................................................... 13

بزهکاری مردان و بزهکاری زنان...................................................................................... 14

طبقه بندی بزهکاران....................................................................................................... 15

طبقه بندی لمبروزو......................................................................................................... 16

طبقه بندی زیلینگ......................................................................................................... 16

طبقه بندی زابو............................................................................................................... 17

طبقه بندی پیناتل............................................................................................................ 17

نظریه های بزهکاری ...................................................................................................... 19

تبیین های زیست شناختی................................................................................................ 19

سیماشناسی .................................................................................................................. 19

جمجمه شناسی ............................................................................................................. 20

دیدگاه اثبات گرایی....................................................................................................... 20

نظریه های تیپ بدنی ..................................................................................................... 21

تبیین های روان شناختی ................................................................................................. 24

نظریه یادگیری اجتماعی ................................................................................................ 24

نظریه کنترل اجتماعی .................................................................................................... 26

نظریه فشار.................................................................................................................... 27

نظریه خنثی سازی ......................................................................................................... 29

نظریه برچسب زنی ........................................................................................................ 30

نظریه های بزهکاری با محوریت طبقه پایین اجتماعی.......................................................... 31

نظریه رادیکال بزهکاری ................................................................................................ 31

نظریه های تلفیقی بزهکاری............................................................................................. 32

نظریه سطوح مجزای بزهکاری مک گوایر........................................................................ 33

جرم............................................................................................................................. 34

انواع جرائم .................................................................................................................. 35

قتل .............................................................................................................................. 36

قتل های سریالی ........................................................................................................... 40

تعریف لغوی................................................................................................................. 40

تعریف اصطلاحی ......................................................................................................... 40

ارکان قتل سریالی ......................................................................................................... 42

انواع قتل های سریالی .................................................................................................... 44

ویژگی های قاتلان سریالی.............................................................................................. 46

گونه شناسی قتل های سریالی ......................................................................................... 50

انگیزه شناسی قتل های سریالی ....................................................................................... 53

ابزار و شیوه ارتکاب قتل در قاتلان سریالی ....................................................................... 59

مدلهای ارائه شده در تحلیل قاتلان سریالی ........................................................................ 61

مدل کنترل آسیب هیکی ................................................................................................ 61

مدل انگیزش رسلر.......................................................................................................... 62

مدل تلفیقی آریگو و پورسل ........................................................................................... 63

فصل سوم: فرایند پژوهش

روش پژوهش ............................................................................................................... 65

جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری ........................................................................ 65

ابزار گردآوری داده ها .................................................................................................. 65

شیوه گردآوری داده ها .................................................................................................. 66

روش تجزیه و تحلیل داده ها .......................................................................................... 66

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

مقدمه..........................................................................................................................................67

بررسی جمعیت شناختی ارتکاب کنندگان ........................................................................ 67

جدول 1-4  توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر جنسیت..........................................................67

جدول 2-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر دامنه سن .............................................. 68

جدول 3-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر وضعیت تأهل..................................................68

جدول 4-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر وضعیت شغلی........................................ 69

جدول 5-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر وضعیت تحصیلی.................................... 70

جدول 6-4  توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر دارا بودن و عدم سوء سابقه کیفری ......... 70

جدول 7-4  توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان که از نظر سابقه بیماری جسمانی - روانی .......... 71

جدول 8-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر سوء سابقه مصرف مواد مخدر و روان گردان ............ 72

جدول 9-4  توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر نوع قتل انجام شده .........................................72

جدول 10-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر انگیزه قتل ........................................... 73

جدول 11-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر شیوه و ابزار قتل ................................... 74

جدول 12-4 توزیع ارتکاب کنندگان از نظر محل ارتکاب قتل ........................................... 74

جدول 13-4  توزیع فراوانی زمان وقوع قتل توسط ارتکاب کنندگان .................................... 75

جدول 14-4  توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر نحوه دستگیری .................................. 76

جدول 15-4 اطلاعات دموگرافیک ارتکاب کنندگان......................................................... 77

بررسی جمعیت شناختی قربانیان....................................................................................................78

جدول 16-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر جنسیت ...........................................................................78

جدول 17-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر دامنه سنی ......................................................... 78

جدول 18-4  توزیع فراوانی قربانیان از نظر وضعیت تأهل.................................................... 79

جدول 19-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر وضعیت شغلی.................................................... 80

جدول 20-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر وضعیت تحصیلی................................................ 80

جدول 21-4  توزیع فراوانی قربانیان از نظر سوء سابقه کیفری ............................................. 81

جدول 22-4  توزیع فراوانی قربانیان از نظر نحوه ارتباط یا نسبت به قاتل ............................... 82

جدول 23-4  توزیع فراوانی قربانیان از نظر محل ارتکاب قتل ............................................. 83

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه .......................................................................................................................... 84

پاسخ به سؤال های پژوهش ............................................................................................ 85

محدودیت ها ................................................................................................................ 96

پیشنهادها...................................................................................................................... 96

منابع فارسی................................................................................................................... 97

منابع لاتین..................................................................................................................... 99

پیوست ها....................................................................................................................................102

 

 

 

 

 

چکیده :

 

پژوهش حاضر به بررسی شیوه ارتکاب قتل،نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه اهه

اخیر بر اساس مستندات موجود می پردازد.در این راستا روش مورد استفاده محقق در این پژوهش،

روش کیفی با استفاده از روش بررسی موردی می باشد.جامعه آماری شامل تمامی مستندات،شواهد

  و پرونده های قضایی قاتلان سریالی ایران مشتمل بر 12 پرونده و نمونه آماری مشتمل بر 10

پرونده قضایی در دسترس دستگاه های کشور می باشد.به منظور گردآوری و تجزیه تحلیل داده ها

از دو چک لیست کدگذاری اطلاعات فردی- خانوادگی قاتلان سریالی و قربانیان آنها که ابزاری

مححق ساخته می باشد ،استفاده شده است.

و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که توجه به ویژگی های فردی – خانوادگی و طبقه

 اجتماعی – اقتصادی ،کودکی آشفته ،جامعه گریزی،جونامناسب حاکم بر روابط والدین و

سبک فرزند پروری و....می تواند از جمله عوامل در شکل گیری شخصیت های خطرناک باشد.

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول