بررسی راهکارهای افزایش میزان مطالعه و شیوه های افزایش میزان وکیفیت آن دردانش آموزان دخترمقطع متوسطه

توضیحات محصول

بررسی راهکارهای افزایش میزان مطالعه و شیوه های افزایش میزان و کیفیت آن در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه هفت شهر تهران

فهرست مطالب

چکیده..................................................................................................................................................... و

فصل اول کلیات...................................................................................................................................... 1

مقدمه...................................................................................................................................................... 2

بیان مسئله............................................................................................................................................. 2

اهمیت و ضرورت پژوهش...................................................................................................................... 4

اهداف پژوهش....................................................................................................................................... 5

سئوالات پژوهش.................................................................................................................................... 5

فرضیات پژوهش.................................................................................................................................... 5

متغیرهای پژوهش.................................................................................................................................. 5

تعریف متغیرها(نظری و عملیاتی) ........................................................................................................ 5

فصل دوم: ادبیات تحقیق...................................................................................................................... 7

مطالعه..................................................................................................................................................... 8

اهداف مطالعه......................................................................................................................................... 9

سطوح مطالعه........................................................................................................................................ 10

مراحل خواندن...................................................................................................................................... 11

روش های مطالعه.................................................................................................................................. 12

کسب عادات مطالعه موثر در پنج گام................................................................................................. 14

سرعت مطالعه....................................................................................................................................... 16

فعال بودن............................................................................................................................................. 19

روش یادگیری مشارکتی یا روش باهم مطالعه کردن.......................................................................... 20

چرا و چگونه مطالعه می کنیم.............................................................................................................. 20

تأثیر گسترده مطالعه بر ابعاد گوناگون زندگی افراد........................................................................... 21

لذت مطالعه.......................................................................................................................................... 23

علاقه و مطالعه..................................................................................................................................... 23

علل و عدم رغبت به مطالعه................................................................................................................ 24

روش های ایجاد علاقه به مطالعه......................................................................................................... 26

انگیزه مطالعه....................................................................................................................................... 27

آسیب شناسی مطالعه......................................................................................................................... 29

انگیزه.................................................................................................................................................... 30

معنی لغوی انگیزه................................................................................................................................ 31

تعریف اصطلاح انگیزه.......................................................................................................................... 31

سه مؤلفه از انگیزه از دیدگاه آرنولد و همکاران................................................................................ 32

تئوری غرایز......................................................................................................................................... 32

تئوری انرژی های حیاتی..................................................................................................................... 32

تئوری احتیاج...................................................................................................................................... 32

تئوری محرک...................................................................................................................................... 33

رویکرد رفتاری.................................................................................................................................... 33

رویکرد شناختی.................................................................................................................................. 34

رویکرد انسان گرایی........................................................................................................................... 34

رویکرد اجتماعی فرهنگی............................................................................................................... 35

انواع انگیزه.......................................................................................................................................... 35

انگیزه های مشترک و اختصاصی....................................................................................................... 35

انگیزه های درونی و بیرونی................................................................................................................ 36

انگیزش و آموزش................................................................................................................................ 36

تشویق................................................................................................................................................. 37

مفهوم شناسی تشویق........................................................................................................................ 38

تشویق در لغت.................................................................................................................................... 38

اهمیت تشویق در یادگیری................................................................................................................. 39

اشکال گوناگون تشویق، از نظر اندیشمندان مسلمان....................................................................... 39

عوامل مؤثر در تشویق......................................................................................................................... 40

ویژگی های تشویق مناسب................................................................................................................. 40

مهارت در تشویق و ترغیب دانش آموزان........................................................................................... 41

1-تشویق فردی.................................................................................................................................... 41

2-تشویق گروهی................................................................................................................................ 42

پیشینه پژوهش های انجام شده........................................................................................................ 43

پیشینه پژوهش های انجام شده در ایران.......................................................................................... 43

پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از کشور............................................................................ 51

 

 

نتیجه گیری......................................................................................................................................... 54

فصل 3 روش شناسی تحقیق............................................................................................................. 55

روش تحقیق........................................................................................................................................ 56

جامعه................................................................................................................................................... 57

روش نمونه گیری و تعدادنمونه........................................................................................................... 57

ابزار گردآوری داده ها......................................................................................................................... 58

1.یادداشت زمانی تمام وقت با فواصل زمانی باز................................................................................ 58

2.مزیت ها و محدودیت های یادداشت زمانی.................................................................................... 59

3.پرسشنامه سنجش عوامل مؤثر بر میزان مطالعه........................................................................... .60

4.نحوه شکل گیری پرسشنامه عوامل مؤثر بر میزان مطالعه............................................................ .60

5.روایی و پایایی ابراز اندازه گیری...................................................................................................... 60

6.تعیین اعتبار (روایی) ابزار اندازه گیری........................................................................................... 60

7.تعیین پایایی ابزار اندازه گیری........................................................................................................ 60

روش آماری تحلیل داده ها.................................................................................................................. 61

1.آمار توصیفی.....................................................................................................................................  61

2.آمار استنباطی..................................................................................................................................  61

فصل 4: تجزیه و تحلیل داده ها......................................................................................................... 63

تحلیل توصیفی داده های پژوهش...................................................................................................... 64

1.توصیف داده ها................................................................................................................................. 64

 

بخش استنباطی.................................................................................................................................. 73

1.فرضیه اول........................................................................................................................................ 73

2.فرضیه دوم....................................................................................................................................... 74

3.فرضیه سوم...................................................................................................................................... 74

4.فرضیه چهارم................................................................................................................................... 75

5.فرضیه پنجم..................................................................................................................................... 76

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری........................................................................................................  77

بحث و نتیجه گیری............................................................................................................................  78

سایر یافته های پژوهش.....................................................................................................................  88

پیشنهادها........................................................................................................................................... 89

منابع فارسی......................................................................................................................................... 90

منابع لاتین........................................................................................................................................... 96

پیوست الف......................................................................................................................................... 104

پیوست ب............................................................................................................................................ 110

پیوست پ........................................................................................................................................... 113

چکیده انگلیسی................................................................................................................................. 117

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 1-4، توزیع فراوانی پایه های تحصیلی نمونه.......................................................................... 65

جدول 2-4، شاخص های توصیفی مربوط به پایه اول متوسطه........................................................ 65

جدول 3-4، شاخص های توصیفی مربوط به پایه دوم متوسطه...ریاضی فیزیک............................. 66

جدول 4-4، شاخص های توصیفی مربوط به پایه دوم متوسطه علوم تجربی.................................. 66

جدول 5-4، شاخص های توصیفی مربوط به پایه دوم متوسطه علوم انسانی...................................67

جدول 6-4، شاخص های توصیفی مربوط به پایه سوم متوسطه ریاضی فیزیک..............................67

جدول 7-4، شاخص های توصیفی مربوط به پایه سوم متوسط علوم تجربی...................................68

جدول 8-4، شاخص های توصیفی مربوط به پایه سوم متوسطه علوم انسانی.................................68

جدول 9-4، شاخص های توصیفی کل نمونه مورد بررسی.................................................................69

جدول 10-4، توزیع فراوانی آیتم های تأثیر گذار بر میزان مطالعه................................................... 72

جدول 11-4، شاخص های توصیفی آیتم های تأثیر گذار بر میزان مطالعه....................................... 73

جدول 12-4، آزمون T تک گروهی میزان مطالعه غیردرسی دانش آموزان متوسطه..................... 73

جدول13-4، رگرسیون همزمان متغیرهای پیش بینی کننده میزان مطالعه.................................... 74

جدول14-4، توزیع فراوانی گروه های آشنا با شیوه های مطالعه و ناآشنا به شیوه های مطالعه..... 75

جدول15-4، آزمون خی دو تفاوت فراوانی گروه های آشنا به شیوه های مطالعه و ناآشنا به شیوه های مطالعه و میزان مطالعه................................................................................................................ 75

جدول 16-4، همبستگی بین تشویق و مطالعه در دانش آموزان متوسطه....................................... 75

جدول 17-4، شاخص های توصیفی گروه دارای انگیزه و فاقد انگیزه.............................................. 76

جدول 18-4، آزمون T  دو گروه مستقل تفاوت میانگین میزان مطالعه گروه های فاقد انگیزه و دارای انگیزه......................................................................................................................................... 76

فهرست نمودارها

نمودار 1-4، میانگین نمرات متغیر روش مطالعه در پایه های تحصیلی متوسطه.............................. 69

نمودار2-4، میانگین نمرات متغیر انگیزه در پایه های تحصیلی متوسطه......................................... 70

نمودار 3-4، میانگین نمرات افراد در متغیر کیفیت مطالعه............................................................... 70

نمودار 4-4، میانگین نمرات نمونه مورد بررسی در متغیر تشویق.................................................... 71

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی راهکارهای افزایش میزان مطالعه و شیوه های افزایش میزان و کیفیت آن در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه هفت شهر تهران انجام گرفت. این پژوهش از نوع پیمایشی، علی- مقایسه ای و همبستگی است. جامعه این پژوهش عبارت بود از کلیه دانش آموزان دخترمقطع متوسطه مدارس منطقه هفت شهر تهران که در سال تحصیلی 91-90 مشغول به تحصیل بودند. نمونه با استفاده از جدول مورگان 350 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. به دلیل افت نمونه در نهایت نتایج 332 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه 1. پرسشنامه یادداشت زمانی تمام وقت با فواصل زمانی باز 2. پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر میزان مطالعه(محقق ساخته)بودکه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر میزان مطالعه در این پژوهش 90/. محاسبه شد.تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده‌از آزمون‌های آماری‌Tمستقل،خی دو،همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و tتک گروهی مبین آن است که میزان مطالعه مستمر غیر­درسی دانش­آموزان متوسطه کم‌تر‌از2ساعت در روز می‌باشد. افزون بر این،بین‌میزان مطالعه دانش‌آموزان آشنا و دانش‌آموزان نا آشنا با شیوه‌های‌مطالعه تفاوت معناداری وجود ندارد.همچنین،بین میزان مطالعه‌و تشویق دانش­آموزان دبیرستان­های دخترانه رابطه معناداری وجود نداشته و همچنین، بین میزان مطالعه دانش‌آموزانی که دارای انگیزه هستند و دانش آموزانی که فاقد انگیزه هستند تفاوت معناداری وجود دارد و در نهایت نشان داده شد که میزان مطالعه دانش آموزانی که دارای انگیزه هستند بیشتر از دانش‌آموزان فاقد انگیزه است.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول