بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان

توضیحات محصول

بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

چکیده................................................................................................................................................................................ ل

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه...................................................................................................................................................................... 1

1-2-  بیانمسئله................................................................................................................................................................ 1

1-3- اهمیتوضرورت....................................................................................................................................................... 5

1-4-  اهداف پژوهش..................................................................................................................................................... 7

1-5- فرضیه‌های پژوهش .............................................................................................................................................. 7

1-6- تعاریف نظری واژه‌ها و اصطلاحات .................................................................................................................. 8

1-7- تعاریف عملیاتی واژه و اصطلاحات.................................................................................................................... 8

فصلدوم: پیشینهپژوهش

2-1- مقدمه...................................................................................................................................................................... 9

2-2- هوشهیجانی............................................................................................................................................................ 10

2-2-1-سیرتاریخیهوشهیجانی........................................................................................................................................ 11

2-2-2-مفهومهوشهیجانی............................................................................................................................................... 13

2-2-3- ویژگیهایهوشهیجانی......................................................................................................................................... 18

2-2-3-1- آگاهیازهیجانهایخود.................................................................................................................................... 18

2-2-3-2-.بیانهیجانها...................................................................................................................................................... 19

2-2-3-3- آگاهیازهیجانهایدیگران................................................................................................................................ 19

2-2-3-4- مدیریتهیجانهاست........................................................................................................................................ 20

2-2-4- چگونگیتقویتهوشهیجانیدرفرزندان.................................................................................................................. 20

2-2-5- نقشهوشهیجانیدریادگیریدانشآموزان............................................................................................................... 21

2-2-6- نقشمعلمدریادگیریدانشآموزان......................................................................................................................... 22

2-2-7- پیشنهاداتیبرایدبیراندرراستایاثربخشبودندررابطهباهوشهیجانی...................................................................... 22

2-3- سیرتاریخیعلومتجربی............................................................................................................................................ 24

2-4- عملکردتحصیلی..................................................................................................................................................... 30

2-4-1-مفهومعملکردتحصیلی........................................................................................................................................ 31

 

 

 

 

ادامه فهرست مطالب

2-4-2- عواملموثربرعملکردتحصیلی........................................................................................................................... 31

2-4-3- شاخصهایشکستتحصیلی.................................................................................................................................. 35

2-4-4-عواملمرتبطباپیشرفتتحصیلی.............................................................................................................................. 36

2-4-5-عمدهتریندلایلافتتحصیلی................................................................................................................................. 38

2-5- مروریبرتحقیقاتداخلیوخارجی.............................................................................................................................. 38

فصلسوم: روشپژوهش

3-1- مقدمه...................................................................................................................................................................... 40

3-2- روشپژوهش............................................................................................................................................................ 41

3-3- جامعهآماری،نمونهوشیوهنمونهگیری................................................................................................................... 41

3-4- ابزارهایپژوهش...................................................................................................................................................... 41

3-5- روشاجرا.................................................................................................................................................................. 42

3-6- روشتجزیهوتحلیلداده‌ها......................................................................................................................................... 42

3-7- ملاحظاتاخلاقیپژوهش.......................................................................................................................................... 42

فصلچهارم: یافتههایپژوهش

4-1- مقدمه...................................................................................................................................................................... 44

4-2- قسمتاول: جداولفراوانیوشاخص‌هایتوصیفیمتغیرهایپژوهش.............................................................................. 44

4-3- قسمتدوم: یافته هایمربوطبههمبستگی‌هایساده..................................................................................................... 48

4-4- بخشسوم: یافته‌هایمربوطبهفرضیه‌هایپژوهش (تحلیلرگرسیون)........................................................................ 49

فصلپنجم: بحثونتیجهگیری

5-1- مقدمه...................................................................................................................................................................... 51

5-2- بحثونتیجهگیریپیرامونفرضیه‌هایتحقیق................................................................................................................. 52

5-3- محدودیت‌هایپژوهش............................................................................................................................................ 54

5-4- پیشنهادات............................................................................................................................................................... 54

5-4-1- پیشنهاداتکاربردی.............................................................................................................................................. 55

5-4-2- پیشنهاداتپژوهشی.............................................................................................................................................. 55

فهرستمنابع......................................................................................................................................................................... 56

پرسشنامه............................................................................................................................................................................ 59

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                   صفحه

جدول(4-1) فراوانيودرصدفراوانيگروهنمونهپژوهشبرحسبشغلپدرومادر................................................................... 45

جدول (4-2) وضعيتگروهنمونهپژوهشبرحسبتحصيلاتپدرومادر................................................................................. 46

جدول (4-3) شاخصهایتوصیفیمربوطبهمتغیرهایپژوهش.............................................................................................. 47

جدول (4-4) ماتریسهمبستگیبینهوشهیجانیومولفههاباپیشرفتتحصیلیدرسعلوم............................................................ 48

جدول (4-5) ضریبهمبستگیچندگانهبینمولفههایهوشهیجانیباپیشرفتتحصیلیعلومبهشیوهگامبهگام............................. 49

جدول (4-6) رگرسیونچندگانه (گامبهگام) پیشبینیپیشرفتتحصیلیعلومازطریقمولفههایهوشهیجانی........................... 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                   صفحه

شكل(4-1)فراوانيگروهنمونهپژوهشبرحسبشغلپدرومادر.............................................................................................. 45

شكل(4-2) درصدفراوانيگروهنمونهپژوهشبرحسبتحصیلاتپدرومادر.......................................................................... 46

چکیده :

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود . روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شاما دانش آموزان پسر ارجاع داده شده از طرف مشاور تحصیلی دبیرستان های شهرستان رفسنجان در سال تحصیلی 92 – 1391 به مرکز مشاوره آموزش و پرورش که تعداد 200 نفر را تشکیل داده اند و با استفاده ار روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس جدول نمونه مورگان و کرجسی تعداد 140 نفر نمونه انتخاب شدند . ابزارهای گرد آوری داده ها ، پرسشنامه مشکلات رفتاری آشنباخ (1991) ، پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از طریق میانگین نمرات ترم اول و دوم کسب شد . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل و برسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری رابطه مثبت و معنادار (01/0  p ) و بین ناسازگاری زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی معنی دار (01/0  p ) وجود دارد . علاوه بر این تحلیل رگرسیون نشان داد ناسازگاری زناشویی قادر به پیش بینی مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. بنا بر این پژوهش حاضر نشان داد که بین ناسازگاری زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد .

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول