بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل

توضیحات محصول

بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین­الملل صورت گرفته است. پژوهش از حیث روش کیفی، بر مبنای هدف تبیینی و از لحاظ ماهیت از نوع بنیادی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه اساتید دانشگاه­های علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تهران، تربیت معلم و شهید رجایی تشکیل دادند که بنابر هدف پژوهش به روش نمونه گیری گلوله برفی با چهارده نفر از این اساتید مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش نظریه زمینه­ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر از داده­های حاصل از مصاحبه برای شش سوال پژوهش یازده مقوله به دست آمد که این مقوله­ها برای پاسخ به هر سوال  به تفکیک مشخص شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تدوین منسجم مبانی اجتماعی برنامه­ درسی دوره متوسطه با توجه به مبانی جامعه بومی و بین­المللی نیاز اساسی جامعه امروز ما برای کاربردی کردن علم و دانش و نزدیکی به واقعیت­های زندگی دانش­آموزان است. مفاهیم و مقوله­های مطرح شده در این پژوهش در هنگام تدوین برنامه درسی دوره متوسطه می تواند راهگشای برنامه ریزان درسی برای توجه هر چه بیشتر به شرایط جامعه کنونی ما در ارائه برنامه ریزی های واقع بینانه باشد.

 

ردیف

  عنوان

شماره صفحه

 

1

فصل اول؛ کلیات پژوهش

 

2

      مقدمه

2

3

بیان مسأله

2

4

ضرورت و اهميت

3

5

اهداف پژوهش

4

8

سؤالات پژوهش

5

11

      تعریف واژه­ها و متغیرهای پژوهش

5

20

فصل دوم؛ مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش

 

21

مقدمه

8

22

بخش اول

 

23

     1. برنامه درسی

9

24

          مفهوم، ماهیت و دیدگاه‌های نوین برنامه درسی

9

25

          مفهوم برنامه درسی

9

26

          تحولات مفهوم برنامه درسی

10

27

          انواع برنامه‌های درسی

11

28

                  ·            برنامه درسی به عنوان فرصت­های طرح­ریزی شده برای یادگیری

12

29

                  ·   برداشت­های متضاد از علم برنامه درسی

13

31

          مفهوم رویکرد برنامه درسی و انواع آن

13

32

                  ·            رویکردهای علمی و فنی

13

33

                  ·            رویکردهای غیرعلمی-غیرفنی

14

34

           برنامه درسی نوظهور 

16

35

2. مبانی برنامه‌ریزی درسی

17

36

    مبانی فلسفی برنامه­ریزی درسی

17

37

    مبانی اجتماعی فرهنگی برنامه­ریزی درسی

18

38

   مبانی روانشناختی برنامه­ریزی درسی

18

39

                  ·            مبانی دانشی برنامه­ریزی درسی

19

40

                  ·             مبانی دینی برنامه­ریزی درسی

19

41

3. مبانی اجتماعی

20

42

     تغییر و برنامه­درسی

21

43

     جامعه به عنوان منبع تغییر

21

44

                  ·            مدرسه به عنوان منبع تغییر

22

45

                  ·            دانش به عنوان منبعی برای تغییر

22

46

     برنامه­ریزی درسی بر مبنای تغییرات و تحولات اجتماعی

22

47

                  ·            جامعه، مسایل و نیازهای آن

23

48

4. رابطه مدرسه و جامعه

27

49

                  ·            تعریف، ابعاد و ماهیت فرهنگ

28

50

                  ·            استانداردها و واکنشهای فرهنگی مبنای یکدیگر

29

51

                  ·            مدیریت تفاوتها

30

52

          جامعه پذیری

31

53

          محرومیتها و فشارها در انسجام اجتماعی

32

53

ü      نقش آموزش و پرورش

33

54

                  ·            اصلاحات آموزشی در زمینه­های تحول سریع سیاسی و اقتصادی

33

55

    نیاز به تحول الگوها

34

56

           اصلاح برنامه­ریزی درسی و مهارتهای زندگی

34

57

                  ·            چهارچوب تعهدات خانواده در آموزش و پرورش

36

58

                  ·             بررسی مفهوم"مشارکت­ها"

38

59

    نقش "جامعه" در روابط مدرسه-جامعه

38

60

                  ·            یادگیری جامعه محور

40

61

ü      نتایج برنامه­درسی مبتنی بر جامعه

41

62

ü      چرا ارتباطات جامعه محور مهم است

41

63

ü      ارتباطاتی که از طریق جامعه به مدرسه سود می رساند

42

64

ü      ارتباطاتی که از طریق مدرسه به جامعه سود می رساند

42

65

    هزینه­های اقتصادی تحصیل ناکافی

43

66

ü      هزینه­های مدنی تحصیل ناکافی

43

67

ü      یافته­های نهایی-مشارکت­های جامعه

44

68

ü      نکات کلیدی در ساخت مشارکت­های موثر مدرسه و جامعه

45

69

                  ·            ماهیت و هدف ارتباطات مدرسه-جامعه

45

70

ü      منافعی برای مدارس درگیر روابط مدرسه-جامعه

45

71

ü      منافعی برای جوامع درگیر روابط مدرسه- جامعه

46

72

                  ·            جامعه به عنوان برنامه درسی

46

73    

      5. مبانی اجتماعی دوره متوسطه

47

74

                  ·            تجارب بین­الملل

49

75

ü      ژاپن

50

76

ü      انگلستان

52

77

ü      نتیجه مقایسه برنامه­درسی دو کشور ژاپن و انگلستان

53

78

                  ·            آسیب شناسی بعد اجتماعی فرهنگی در برنامه درسی

54

79

بخش دوم

 

80

                  ·            قسمت اول: پژوهش­های صورت گرفته در داخل کشور

56

81

                  ·            قسمت دوم: پژوهش­های صورت گرفته در خارج از کشور

57

83

فصل سوم؛ روش تحقیق

 

84

      مقدمه

61

85

      روش­ شناسی پژوهش

61

86

       نظریه زمینه­ای

62

87

      کدگذاری باز

62

88

      کدگذاری محوری

63

89

      کدگذاری انتخابی

64

90

      جامعه آماری

64

91

      روش نمونه گیری و حجم نمونه

64

92

      روش وابزار جمع آوری اطلاعات

65

93

      اعتبار(روایی) مصاحبه

66

94

      قابلیت اطمینان و انتقال پذیری پژوهش

66

95

      روش تجزیه و تحلیل داده­ها

66

96

فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

97

      مقدمه

75

98

      سوال اول پژوهش

76

99

                  ·            کشف مقوله

81

100

                  ·            استخراج مفاهیم از کدهای باز

82

101

                  ·            تبدیل مفاهیم به مقوله­ها

83

102

                  ·            نظام اجتماعی

84

103

                  ·            مسایل سیاسی-اجتماعی

84

104

                  ·            مناسبات فرهنگی

84

105

        سوال دوم پژوهش

86

106

                  ·            استخراج مفاهیم از کدهای باز

90

107

                  ·            تبدیل مفاهیم به مقوله­ها

91

108

                  ·            معلم به عنوان عامل تغییر

91

109

                  ·            معلم به عنوان ابزار انتقال

91

110

       سوال سوم پژوهش

93

111

                  ·            استخراج مفاهیم از کدهای باز

96

112

                  ·            تبدیل مفاهیم به مقوله­

97

113

                  ·            ارتباط پویای جامعه و برنامه­درسی

97

114

       سوال چهارم پژوهش

98

115

                  ·            استخراج مفاهیم از کدهای باز

100

116

                  ·            تبدیل مفاهیم به مقوله

100

117

                  ·            زمینه ساز ثبات

100

118

       سوال پنجم پژوهش

102

119

                  ·            استخراج مفاهیم از کدهای باز

105

120

                  ·            تبدیل مفاهیم به مقوله

106

121

                  ·            تاثیر بالقوه

107

122

                  ·            تاثیر بالفعل

107

123

       سوال ششم پژوهش

108

124

                  ·            استخراج مفاهیم از کدهای باز

111

125

                  ·            تبدیل مفاهیم به مقوله

111

126

                  ·            بسترساز حل مشکل

112

127

                  ·            بستر ساز ایجاد مشکل

112

128

                  ·            کدگذاری محوری

114

129

                  ·            مقوله محوری

115

130

                  ·            مقوله شرایطی

116

131

                  ·            تعاملات یا کنش/ کنش متقابل

119

132

                  ·            پیامدها

121

133

فصل پنجم؛ نتیجه گیری  و پیشنهادات

 

134

      مقدمه

124

135

      تفسیر یافته های مرتبط به سوالات

125

136

       سوال اول

125

137

                  ·            نظام اجتماعی

125

138

                  ·            مسائل سیاسی اجتماعی

125

139

                  ·            مناسبات فرهنگی

126

140

       سوال دوم

127

141

                  ·            معلم عامل تغییر

127

142

                  ·            معلم ابزار انتقال

127

143

       سوال سوم

128

144

                  ·            ارتباط پویای جامعه و برنامه­درسی

128

145

       سوال چهارم

129

146

                  ·            زمینه ساز ثبات

129

147

       سوال پنجم

130

148

                  ·            تاثیر بالقوه

130

149

                  ·            تاثیر بالفعل

130

150

       سوال ششم

132

151

                  ·            بستر ساز حل مشکل

132

152

                  ·            بستر ساز ایجاد مشکل

132

153 

  نتیجه­گیری

137

154

  پیشنهادهای کاربردی

141

155

  پیشنهادهای پژوهشی

141

156

محدودیتهای پژوهش

142

157

فهرست منابع

 

158

فهرست منابع فارسی

143

159

فهرست منابع انگلیسی

145

 

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول