بررسی رابطه بین سلامت سازمانی وکیفیت زندگی کاری با تعهدسازمانی دربین کارکنان بیمارستان های شهر شیراز

توضیحات محصول

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل نخست: کلیات تحقیق

مقدمه. 2

بيان مسئله. 3

ضرورت های خاص انجام تحقیق: 8

اهداف تحقیق.. 9

هدف اصلي : 9

اهداف فرعي : 9

اهداف کاربردی.. 9

فرضيه های تحقیق.. 9

فرضيه اصلي : 9

فرضيه های فرعی.. 10

تعاریف نظری و عملیاتی.. 10

تعاریف نظری.. 10

تعاریف عملیاتی.. 11

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه. 13

مفهوم سلامت... 14

مفهوم سازمان. 15

مفهوم سلامت سازمانی.. 18

سطوح وابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه پارسونز. 22

مبناي نظري، سطوح وابعادسلامت سازمانی (OHI)از دیدگاه هوي و همکاران. 31

سطح نهادي وبعدآن : 31

سطح اداري وابعادآن : 31

سطح فنی وابعادآن : 32

ویژگیهاي اساسی سازمان هاي سالم و ناسالم. 33

مقایسه سلامت سازمانی واثربخشی.. 40

مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری.. 41

تاریخچه کیفیت زندگی کاری.. 45

رویکردهای کیفیت زندگی کاری.. 46

جدول (2-1)رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری.. 50

اهداف کیفیت زندگی کاری.. 51

مولفه ساختار. 52

مولفه انطباق.. 52

مولفه تمرکز. 52

مولفه مشارکت... 52

مولفه فرایند تصمیم گیری.. 53

مولفه تسهیل.. 53

مولفه آموزش و تعلیم. 53

مولفه رابطه اتحادیه مدیریت... 54

مولفه محتوای موضوعات... 54

تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری.. 54

مدیریت کیفیت فراگیر. 54

ویژگی های زیر از خصوصیات مدیریت کیفیت فراگیر است: 55

توانمند سازی کارکنان. 55

مهندسی مجدد (باز مهندسی )سازمان. 56

شاخص های کیفیت زندگی کاری.. 56

راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری.. 58

انسانی تر کردن کار. 58

طراحی شغل.. 59

تعهد سازماني.. 61

ابعاد و تعاريف تعهد سازماني.. 62

تعاريفي ديگر از تعهد سازماني.. 67

اهميت تعهد سازماني.. 70

مدل سه بخشي تعهد سازماني.. 72

عوامل مؤثر بر تعهد سازماني.. 73

ويژگيهاي شخصي موثر بر تعهد سازماني.. 80

خصوصيات شغلي و تعهد سازماني.. 86

دو ديدگاه كلي در مورد تعهد سازماني.. 86

تعهد سازماني مفهوم يك بعدي يا چند بعدي.. 88

الگوهاي چند بعدي تعهد سازمانی.. 89

ساير ديدگاه ها درباره تعهد سازماني.. 90

تأثير مالكيت كاركنان بر تعهد سازماني.. 92

راهكارهايي براي افزايش تعهد سازماني.. 94

مروری بر پژوهش های پیشین.. 95

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور. 95

جمع بندی.. 105

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه. 111

روش تحقیق.. 111

جامعه آماری.. 111

نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 111

ابزارهای اندازه گیری تحقیق.. 111

پرسشنامة تعهد سازماني.. 112

روایی و پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی.. 112

پرسشنامه كيفيت زندگي كاري.. 113

پایایی و روایی گویه های متغیر کیفیت زندگی کاری.. 113

پرسشنامه سلامت سازماني: 114

روش اجرای پژوهش.... 115

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 115

فصل چهارم : یافته های تحقیق

مقدمه. 117

تعیین  پایایی و روایی پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ.. 117

الف: یافته های توصیفی.. 118

توزیع فراوانی کارکنان مورد مطالعه بر حسب متغیرهای دموگرافیک... 119

آمارهاي توصیفی در جامعه مورد مطالعه به تفکیک ابعاد کیفیت زندگی کاری.. 120

آمارهاي توصیفی در جامعه مورد مطالعه به تفکیک ابعاد سلامت سازمانی.. 121

آمارهاي توصیفی تعهد کارکنان مورد مطالعه. 121

ب: آمار استنباطی.. 122

تحلیل رگرسیون. 122

فرضیه اصلی: بين كيفيت زندگي كاري و سلامت سازماني با تعهد سازماني در بين كاركنان بيمارستان هاي غیر دولتی شيراز رابطه معناداري وجود دارد. 124

فرضیه فرعی اول: مولفه هاي سلامت سازماني پيش بيني كننده معني دار تعهد سازماني در بين كاركنان بيمارستان هاي غیر دولتی شيراز مي باشد. 127

فرضیه فرعی دوم: مولفه هاي کیفیت زندگی کاری پيش بيني كننده معني دار تعهد سازماني در بين كاركنان بيمارستان هاي غیر دولتی شيراز مي باشد. 129

فرضیه فرعی سوم: متغيرهاي جمعيت شناختي پيش بيني كننده معني داري براي تعهد سازماني كاركنان بيمارستان هاي غیر دولتی شيراز است. 131

فرضیه فرعی چهارم: مولفه هاي كيفيت زندگي كاري و مولفه های سلامت سازماني پيش بيني كننده معني دار برای تعهد سازماني كاركنان بيمارستان هاي غیر دولتی شيراز است. 133

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق.. 138

جمع بندی یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق.. 138

محدودیت ها 143

پیشنهادها 143

پیشنهادهای پژوهشی.. 143

پیشنهادهای کاربردی.. 144

منابع.. 145

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 4-1- نتایج آزمون پایایی برای طیف های پرسشنامه، به روش آلفای کرونباخ   118

جدول 4-2- توزیع فراوانی کارکنان مورد مطالعه بر حسب متغیرهای دموگرافیک    119

جدول 4-3- آمارهای توصیفی در جامعه مورد مطالعه به تفکیک مولفه های کیفیت زندگی کاری   120

جدول 4-4- آمارهای توصیفی در جامعه مورد مطالعه به تفکیک مولفه های سلامت سازمانی   121

جدول 4-5- آمارهای توصیفی تعهد کارکنان مورد مطالعه. 121

جدول 4-6- رگرسیون چندمتغیره میان مولفه های سلامت سازمانی با تعهد سازمانی (الف) و میان مولفه های کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی (ب). 122

جدول 4-7- ضرائب همبستگی میان کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با تعهد سازمانی   124

جدول 4-8- ضرائب همبستگی میان کیفیت زندگی کاری و مولفه های تعهد سازمانی   125

جدول 4-9- ضرائب همبستگی میان سلامت سازمانی و مولفه های تعهد سازمانی   126

جدول 4-10- ضرائب همبستگی میان مولفه های سلامت سازمانی و تعهد سازمانی   127

جدول 4-11- ضرائب همبستگی میان مولفه های کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی   129

جدول 4-12- ضرائب همبستگی میان مولفه های کیفیت زندگی کاری و مولفه های تعهد سازمانی   131

جدول 4-13- ضرائب همبستگی میان مولفه های جمعیت شناختی و تعهد سازمانی   132

جدول 4-14- بررسی تحلیل واریانس متغیرهای جمعیت شناختی با تعهد سازمانی   133

جدول 4-15- ضرائب همبستگی میان مولفه های سلامت سازمانی و مولفه های کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی   134

 

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بیمارستان‌های غیردولتی بودند. با روش تصادفی خوشه ای 4 بیمارستان انتخاب و سپس از کلیه کارکنان بیمارستان ها خواسته شد تا پرسش نامه های تعهد سازمانی (پورتر و همکاران 1974)، کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی پاسخ دهند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (والتون 1973) (هوی و همکاران 1991) ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های سلامت سازمانی مانند روحیه، ساخت دهی و یگانگی نهادی پیش بینی کننده معناداری برای تعهد سازمانی هستند. مؤلفه های تعهد سازمانی مانند پرداخت منصفانه، محیط کاری ایمن و بهداشتی، قانون گرایی در سازمان و توسعه قابلیت های انسانی نیز پیش بینی کننده معنادار تعهد سازمانی هستند. میان کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی رابطه معناداری (001/0) وجود دارد. بین سلامت سازمانی و مؤلفه های تعهد سازمانی نیز رابطه معناداری یافت شد. (P<0.001)

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول