بررسی رابطه بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیران

توضیحات محصول

بررسی رابطه بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیران (مطالعه موردی: مدارس متوسطه شهرمیناب)

چکیده:

این تحقیق باهدف بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی (عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی)بامیزان خلاقیت دردبیران مردوزن متوسطه شهرمیناب انجام شده است.این تحقیق درزمره تحقیقات کاربردی است وازنظر گردآوری اطلاعات ازنوع توصیفی وبه روش همبستگی است.جامعه آماری این تحقیق کلیه دبیران مردوزن متوسطه شهرمیناب می باشد که تعداد180نفر می باشدکه بااستفاده ازروش نمونه گیری بصورت تصادفی بااستفاده ازجدول مورگان122نفرانتخاب گردید.برای جمع آوری داده های پژوهش ازآزمون خلاقیت تورنس،پرسشنامه کوپراسمیت،مقیاس خودکنترلی تانجنی وپرسشنامه خودکارآمدی شرر استفاده شد.باتوجه به تحلیل داده های جمع آوری شده نتایج زیر بدست آمد:

بطورکلی مشخص شدکه بین متغیرهای پیش بین عزت نفس عمومی ، عزت نفس اجتماعی ، خودکارآمدی ، عزت نفس خانوادگی ، خودکنترلی ، عزت نفس تحصیلی باسیالی ، بسط ، ابتکار ، انعطاف پذیری رابطه معناداروجوددارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

          عنوان                                                                                                   صفحه       

فصل اول:کلیات تحقیق:

مقدمه...........................................................................................................................................................2

بیان مسئله....................................................................................................................................................3

اهمیت وضرورت پژوهش...........................................................................................................................5

اهداف تحقیق..............................................................................................................................................7

سوال اصلی..................................................................................................................................................7

فرضیات پژوهش.........................................................................................................................................8

معرفی متغیرها وتعاریف واژه گان...............................................................................................................8

روش شناسی پژوهش..................................................................................................................................9

فصل دوم:ادبیات تحقیق

مقدمه.........................................................................................................................................................11

شخصیت،خلاقیت.....................................................................................................................................12

خلاقیت چیست........................................................................................................................................13

زمینه های شخصیتی برای خلاقیت...........................................................................................................14

ابعادشخصیت............................................................................................................................................14

پرورش خلاقیت سازمان...........................................................................................................................16

ایجادجومناسب خلاقیت سازمانی.............................................................................................................16

خلاقیت فردی ونوآوری............................................................................................................................18

موانع خلاقیت...........................................................................................................................................19

دیدگاه تورنس نسبت به آفرینندگی...........................................................................................................20

مهارتهای کاری افرادخلاق........................................................................................................................21

مناعت طبع یاعزت نفس...........................................................................................................................22

عزت نفس وموفقیت.................................................................................................................................22

خودکنترلی درسازمان................................................................................................................................25

ماهیت وهدف خودکنترلی.........................................................................................................................25

کارکرد کنترل درسازمانهای پیشرفته..........................................................................................................27

خودکنترلی................................................................................................................................................27

نقش کنترل خوددرسازمانها.......................................................................................................................28

مزایا ومنابع کنترل درونی وبیرونی.............................................................................................................29

ضعف ومحدودیت های کنترل مبتنی برخود.............................................................................................30

مفهوم خودکارآمدی...................................................................................................................................31

برداشت انسان ازخودکارآمدی...................................................................................................................31

تاثیرخودکارآمدی برفرایندهای انگیزشی....................................................................................................32

باورهای خودکارآمدی...............................................................................................................................33

مفهوم خودکارآمدی وخودنظم بخشی.......................................................................................................34

داوری درمورد سطح خودکارآمدی...........................................................................................................34

تحقیقات انجام شده داخلی.......................................................................................................................35

تحقیقات انجام شده خارجی.....................................................................................................................37

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه.........................................................................................................................................................40

نوع روش تحقیق.......................................................................................................................................40

جامعه آماری،نمونه وروش نمونه گیری....................................................................................................40

روش گردآوری اطلاعات..........................................................................................................................41

ابزارگردآوری اطلاعات.............................................................................................................................41

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات..................................................................................................................43

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات

مقدمه....................................................................................................................................................45

بررسی فرضیات پژوهش................................................................................................................46

 

فصل پنجم:جمع بندی ونتیجه گیری

خلاصه یافته های پژوهش.........................................................................................................................58

نتیجه گیری................................................................................................................................................58

پیشنهادات..................................................................................................................................................62

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول