بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی

توضیحات محصول

بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی

با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛ شیراز1393

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده...........................................................................................................................................................................    1

فصل اول: کلیات

1-1مقدمه ................................................................................................................................................................     3

1-2بیان مسئله ....................................................................................................................................................       6 

1-3-ضرورت پژوهش .......................................................................................................................................       16

1-6-اهداف پژوهش ............................................................................................................................................     18    

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2- 1-مقدمه ........................................................................................................................................................      20

2-2-بحث نظری..................................................................................................................................................      22

2-2-1-سلامت روان از دیدگاه مکاتب مختلف ...........................................................................................      22    

2-2-2-پیشرفت تحصیلی ...............................................................................................................................       29

2-2-3 –اشتغال مادر.........................................................................................................................................      31 

2-3-پژوهش های انجام شده در ایران .........................................................................................................       32

2-4- پژوهش های انجام شده خارج از ایران ...............................................................................................      41

2-5- جمع بندی................................................................................................................................................       50

2-6-فرضیه های پژوهش .................................................................................................................................      51

2-6-1- فرضیه های اصلی پژوهش ...............................................................................................................      51

2-6-2-فرضیه های فرعی پژوهش ...............................................................................................................       51

2-7-تعاریف عملیاتی واژه ها ............................................................................................................................     52

2-7-1-تعریف مفهومی سلامت روان ............................................................................................................      52

2-7-2- تعریف عملیاتی سلامت روان............................................................................................................      52

2-7-3- تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی .................................................................................................      53

2-7-4- تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی...................................................................................................      53

فصل سوم : روش کار و تحقیق

3-1-مقدمه ...........................................................................................................................................................     55

3-2-طرح پژوهش............................................................................................................................................      55

3-3-جامع آماری.................................................................................................................................................      55

3-3-1-حجم نمونه وروش نمونه گیری .........................................................................................................     55

3-4-ابزار های جمع آوری اطلا عات ..............................................................................................................      56   

3-4-1- پرسشنامه سلامت روانی گلد برگ و هیلر(GHQ28).. ..............................................................     56

3-4-2- پرسشنامه رضایت از شغل (JDI)....................................................................................................      58

3-4-3 -پرسشنامه دمو گرافیک....................................................................................................................       60

3-5- روش اجرای پژوهش..............................................................................................................................       60

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات..............................................................................................................       61

فصل چهارم :نتایج

4-1-توصیف دادها ............................................................................................................................................       63

4-1-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی...............................................................................................      63

4ـ 1ـ2 -توصیف متغیر سلامت عمومی..........................................................................................................      65

4-2 -تحلیل یافته های تأییدی و استنباطی..................................................................................................     68

4-2-1اولین فرضیه اصلی پژوهش.................................................................................................................       69

4-2-2-دومین فرضیه اصلی پژوهش.............................................................................................................       70    

4-3-فرضیه های فرعی پژوهش.........................................................................................................................     71

4-3-1- اولین فرضیه فرعی پژوهش...............................................................................................................      71

4-3-2- دومین فرضیه فرعی پژوهش...............................................................................................................    72

4-3-3- سومین فرضیه فرعی پژوهش...........................................................................................................      73

4-3-4- چهارمین فرضیه فرعی پژوهش.........................................................................................................     75

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1.- بهداشت روانی.............................................................................................................................................    77        

5-2- محدودیت های پژوهش ..........................................................................................................................     87               

5-3- پیشنهادهای برای پژوهش های بعدی. ..............................................................................................      88 

منابع و مآخذ

منابع فارسی..........................................................................................................................................................      91    

منابع انگلیسی......................................................................................................................................................     102

 

چکیده انگلیسی...................................................................................................................................................     114 


 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                              صفحه

4-1.  جدول: فراوانی (میانگین، انحراف معیار، حداقل، و حداکثر) سن در دو گروه دارای مادران شاغل و خانه دار.......................................................................................................................................................................   70

4-2.  جدول: نتايج t مستقل براي مقايسه ميانگين میزان سن در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانه دار.......................................................................................................................................................................   70

4-3.  جدول: نتايج t مستقل براي مقايسه ميانگين زیرمقیاس‌های سلامت عمومی در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانه دار............................................................................................................................     72

4-4.  جدول: نتايج t مستقل براي مقايسه سلامت عمومی در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانه دار..................................................................................................................................................................      75

4-5.  جدول: نتايج t مستقل براي مقايسه پیشرفت تحصیلی در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانه دار ................................................................................................................................................................       76

4-6.  جدول: . تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون متغیرهای جمعیت شناختی و پیشرفت تحصیلی..  77

4-7.  جدول: نتایج مربوط به رگرسیون چند متغیره همزمان......................................................................    78

4-8.  جدول: تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون متغیرهای جمعیت¬شناختی و سلامت عمومی.....   79

4-9.  جدول: نتایج مربوط به رگرسیون چند متغیره همزمان......................................................................    79

4-10.  جدول: تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون ابعاد رضایتمندی شغلی و پیشرفت تحصیلی.........  80  

4-11.  جدول: نتایج مربوط به رگرسیون چند متغیره همزمان...................................................................    80

4-12.  جدول: تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون ابعاد رضایتمندی شغلی و سلامت عمومی .........    81

 

بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی

با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393

نگارش: فریبا کرمی

چکیده:

پژوهش حاضر، به منظور بررسي رابطه بين اشتغال مادران با سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی دختران در بين دانش آموزان مقطع راهنمایی اجرا شده است.جامعه آماري اين پژوهش رادانش آموزان دختر راهنمایی شهرشیرازتشكل مي دهد.و تعداد نمونه آماري 200 نفراست كه به شيوه نمونه گيري       خوشه ای چند مرحله ای  انتخاب شده اند. روش  استفاده شد در اين تحقيق. از نوع همبستگي علی ومقایسه ای که. جهت تشخیص رابطه متغيرها  وتبديل  آن ها به مقدار است. از پرسشنامه های، JDI جهت تعيين رضایت  شغلی مادران در محیط کار آن ها  و پرسشنامه GHQ جهت بررسی سلامت روان دختران  نوجوان در دو گروه مادران شاغل و غیر شاغل استفاده شده است. جهت تأييد يا رد فرضيه ها از روشهاي آماری آزمون t نمونه های مستقل و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده گرديد. نتايج بدست آمده نشان دادکه ميزان t در محاسبه ي تفاوت ميانگين هاي سلامت عمومی در دو گروه دارای دختران دارای مادران شاغل و خانه دار در حالت واریانس های نابرابر، برابر با (87/0-) مي باشد كه با توجه به درجه ي آزادي (223/197)، تا سطح (05/0≥P)، معنادار نمي باشد. بنا بر این بین میزان سلامت عمومی گروه دختران دارای مادران شاغل نسبت به دختران دارای مادران خانه دار به طور معناداري تفاوت وجود ندارد. و با مقايسه ي ميانگين میزان پیشرفت تحصیلی در دو گروه (گروه دختران دارای مادران شاغل برابر با 35/19، گروه دختران دارای مادران خانه دار برابر با 82/18)،ملاحظه گردید كه نمرات میزان پیشرفت تحصیلی دختران دارای مادران شاغل نسبت به دختران دارای مادران خانه دار به طور معنادار بیشتر می باشد.واین که ميزان رضايت مادر شاغل از كار خود نمی تواند یک ترکیب خطی درست کند که خطای سلامت عمومی  وپیشرفت تحصیلی دختران دارای مادران شاغل را پیش بینی کند.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    زرین پال    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول