بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان قزوین

توضیحات محصول

بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین 

فهرست مطالب:

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

تقدیم

تشکر و قدردانی

چکیده

(1) فصل اول (کلیات).............................................................................................................................................................1

(1-1)مقدمه................................................................................................................................................................................................................2

(1-2)بیان مسأله........................................................................................................................................................................................................2

(1-3) اهمیت و ضرورت موضوع.............................................................................................................................................................................4

(1-4)اهداف پژوهش.................................................................................................................................................................................................5

(1-4-1) هدف کلی...................................................................................................................................................................................................5

(1-4-2) اهداف جزئی...............................................................................................................................................................................................5

(1-5) فرضیه های پژوهش.......................................................................................................................................................................................6

(1-5-1) فرضیه کلی.................................................................................................................................................................................................6

(1-5-2) فرضیه های جزئی....................................................................................................................................................................................6

مفاهیم تحقیق............................................................................................................................................................................................................6

مفاهیم نظری..............................................................................................................................................................................................................6

مفاهیم عملیاتی..........................................................................................................................................................................................................7

(2) فصل دوم ( ادبیات تحقیق) ...........................................................................................................................................8

(2-1)مبانی نظری اضطراب................................................................................................................................................................................9

(2-1-1) اضطراب.....................................................................................................................................................................................................9

(2-1-2) نظریه های اضطراب..............................................................................................................................................................................10

(2-1-3) نظریه روان  تحلیل  گری...........................................................................................................................................................10

(2-1-4) نظریه رفتار گرا..............................................................................................................................................................................10

(2-1-5) نظریه شناختی..............................................................................................................................................................................10

(2-1-6) نظریه انسان گرایی......................................................................................................................................................................11

(2-1-7) مراحل اضطراب............................................................................................................................................................................11

(2-2)مبانی نظری اضطراب امتحان....................................................................................................................................................12

(2-2-1) اضطراب امتحان...........................................................................................................................................................................12

(2-2-2) رابطه اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان..............................................................................................................................13

(2-2-3) اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان، سازه های جدا.............................................................................................................15

(2-2-4) ابعاد اضطراب امتحان.................................................................................................................................................................16

(2-2-5) اضطراب صفت و حالت.............................................................................................................................................................18

(2-3) مبانی نظری اضطراب ریاضی................................................................................................................................................20

(3-2-1) رفتارگرایی..................................................................................................................................................................................22

(3-2-2) نظریه کارآمدی پردازش.........................................................................................................................................................22

(3-2-3) نظریه بازداری...........................................................................................................................................................................22

(3-2-4) نظریه کنترل انگیزش..............................................................................................................................................................23

(2-4)مبانی نظری حل مسأله............................................................................................................................................................24

(2-4-1) دیدگاه تداعی گرایی................................................................................................................................................................25

(2-4-2) تئوری گشتالت دیگاه تجدید ساختار ادراکی.....................................................................................................................25

(2-4-3) رویکرد خبرپردازی یا پردازش اطلاعات...............................................................................................................................26

(2-4-4) طرح جورج پولیا پیرامون حل مسأله...................................................................................................................................28

(2-4-5) راهبردهاي روش تدريس حل مسأله.....................................................................................................................................29

(2-4-6) مراحل اجراي الگوي حل مسأله جورج پوليا ......................................................................................................................30

(2-4-7) مهارت ها.......................................................................................................................................................................................32

(2-4-8) اشتباهات.......................................................................................................................................................................................33

(2-5)تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش...............................................................................................................34

(2-5-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور..................................................................................................................................34

(2-5-2) اضطراب ریاضی  علت ها و پیامدها........................................................................................................................................34

(2-5-3)جنسیت و اضطراب ریاضی........................................................................................................................................................35

(2-5-4)حل مسأله و اضطراب ریاضی....................................................................................................................................................37

(3) فصل سوم (روش اجرای تحقیق)......................................................................................................................38

(3-1) روش پژوهش..................................................................................................................................................................................40

(3-2) جامعه آماری...................................................................................................................................................................................40

(3-3) گروه نمونه و شیوه نمونه گیری..................................................................................................................................................40

 (3-4) ابزار پژوهش...................................................................................................................................................................................41

(3-4-1) مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان.................................................................................................................................41

(3-5) شیوه اجرا........................................................................................................................................................................................42

(3-6) روش های آماری...........................................................................................................................................................................43

(4) فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل )........................................................................................................................45

(4-1) مقدمه.................................................................................................................................................................................................45

(4-2) تجزیه و تحلیل داده های کمی.....................................................................................................................................................45

(4-2-1) بخش توصیفی.............................................................................................................................................................................45

(4-2-2) بخش استنباطی..........................................................................................................................................................................48

(5) فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری)...................................................................................................................58

(5-1)بحث و  نتیجه گیری.........................................................................................................................................................................59

(5-1-1) فرضیه کلی...................................................................................................................................................................................59

(5-1-2) فرضیه فرعی اول ...........................................................................................................................................................................60

(5-1-3) فرضیه فرعی دوم............................................................................................................................................................................61

(5-1-4) فرضیه فرعی سوم .........................................................................................................................................................................63

(5-1-5) فرضیه فرعی چهارم .......................................................................................................................................................................64

(5-2) محدودیت های تحقیق.........................................................................................................................................................................66

(5-3) پیشنهادهای  تحقیق.............................................................................................................................................................................66

(5-3-1) پیشنهادهای پژوهشی......................................................................................................................................................................66

(5-3-1) پیشنهادهای کاربردی......................................................................................................................................................................66

فهرست منابع......................................................................................................................................................................................................68

پیوست ها............................................................................................................................................................................................................72

 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین انجام شد.جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی مدارس ابتدایی ناحیه یک شهرستان قزوین می باشد. و گروه نمونه عبارت است از ، 60 دانش آموز که به صورت تصادفی طبقه ای خوشه ای از جامعه آماری مورد نظر انتخاب گردید. این افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل، جایگزین و گروه آزمایشی طی هشت جلسه آموزش های مربوط به روش حل مسأله جورج پولیا را دریافت کردند. برای گردآوری اطلاعات از مقیاس اضطراب سنج ریاضی برای کودکان (MASC) استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها که با استفاد از روش تحلیل کوواریانس صورت گرفت،  نشان داد که بیشترین تأثیر در کاهش خرده مقیاس اضطراب ارزیابی ریاضی و کمترین تأثیر در کاهش خرده مقیاس  اضطراب معلم ریاضی صورت گفته است. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که تأثیر مهارت های حل مسأله در کاهش خرده مقیاس اضطراب یادگیری ریاضی در این پژوهش رد شد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول