بررسی اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده

توضیحات محصول

بررسی اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده

فهرست مطالب

فصل اول:چهارچوب پژوهش....... 3

مقدمه.. 1

بیان مسأله.. 2

ضرورت واهمیت پژوهش....... 5

هدف پژوهش....... 6

فرضیه پژوهش....... 6

تعریف نظری وعملیاتی مفاهیم اختصاصی پژوهش....... 6

فصل دوم:پیشینه ی پژوهش....... 9

مقدمه.. 10

تماس چشمی وپردازش چهره. 12

تماس چشمی و پردازش هیجانی.... 15

مبانی نظری وعصب شناختی درباره تماس چشمی.... 17

روشهای مداخله در تماس چشمی.... 18

فصل سوم: روش پژوهش....... 20

روش پژوهش....... 21

جامعه آماری.... 21

نمونه و روش نمونه گیری.... 21

ابزار پژوهش....... 22

پرسشنامه ارتباط اجتماعی (SCQ) 22

مقیاس درجه بندی درخودماندگی کودکی(CARS): 23

روش گردآوری اطلاعات..... 24

روش تجزیه وتحلیل داده ها 25

فصل چهارم :یافته ها 26

مقدمه..................................................................................................................................  .........................................................27

آزمودنی اول................................................................................................................................................................................27

برنامه آموزشی............................................................................................................................................................................29

آزمودنی دوم................................................................................................................................................................................34

آزمودنی سوم..............................................................................................................................................................................40

آزمودنی چهارم...........................................................................................................................................................................46

آزمودنی پنجم............................................................................................................................................................................52

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری... 58

مقدمه.. 59

محدودیتها 61

پیشنهادها 62

منابع... 63

پیوست..... 68

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول(4-1) : پنج جلسه ثبت داده های رفتاری تماس چشمی درمرحله خط پایه. 28

جدول(4-2) : پنج جلسه ارزیابی رفتار تماس چشمی بعد از هرپنج جلسه. 30

جدول (4-3): پنج جلسه ثبت داده های رفتار تماس چشمی درمرحله پیگیری.. 32

جدول(4-4) : پنج جلسه ثبت داده های رفتاری تماس چشمی در مرحله خط پایه. 34

جدول(4-5) : پنج جلسه ارزیابی رفتار تماس چشمی بعد از هر پنج جلسه. 36

جدول (4-6): پنج جلسه ثبت داده های رفتار تماس چشمی در مرحله پیگیری.. 38

جدول(4-7) : پنج جلسه ثبت داده های رفتاری تماس چشمی درمرحله خط پایه. 40

جدول(4-8) : پنج جلسه ارزیابی رفتار تماس چشمی بعد از هرپنج جلسه. 42

جدول (4-9): پنج جلسه ثبت داده های رفتار تماس چشمی درمرحله پیگیری.. 44

جدول(4-10) : پنج جلسه ثبت داده های رفتارتماس چشمی در مرحله خط پایه. 46

جدول(4-11) : پنج جلسه ارزیابی رفتار تماس چشمی بعد از هرپنج جلسه. 48

جدول (4-12): پنج جلسه ثبت داده های رفتار تماس چشمی در مرحله پیگیری.. 50

جدول(4-13) : پنج جلسه ثبت داده های رفتاری تماس چشمی درمرحله خط پایه. 52

جدول(4-14) : پنج جلسه ارزیابی رفتار تماس چشمی بعد از هر پنج جلسه. 54

جدول(4-15): پنج جلسه ثبت داده های رفتار تماس چشمی درمرحله پیگیری.. 56

 

فهرست نمودارها

 

نمودار (4-1) ثبت فراوانی برقراری تماس چشمی در پنج جلسه خط پایه. 29

نمودار (4-2) ثبت فراوانی برقراری تماس چشمی در پنج جلسه ارزیابی.. 31

نمودار (4-3) ثبت فراوانی برقراری تماس چشمی در پنج جلسه پیگیری.. 33

نمودار (4-4) ثبت فراوانی برقراری تماس چشمی در پنج جلسه خط پایه. 35

نمودار (4-5) ثبت فراوانی برقراری تماس چشمی در پنج جلسه ارزیابی.. 37

نمودار (4-6) ثبت فراوانی برقراری تماس چشمی در پنج جلسه پیگیری.. 39

نمودار (4-7) ثبت فراوانی برقراری تماس چشمی در پنج جلسه خط پایه. 41

نمودار (4-8) ثبت فراوانی برقراری تماس چشمی در پنج جلسه ارزیابی.. 43

نمودار (4-9) ثبت فراوانی برقراری تماس چشمی در پنج جلسه پیگیری.. 45

نمودار (4-10) ثبت فراوانی برقراری تماس چشمی در پنج جلسه خط پایه. 47

نمودار (4-11) ثبت فراوانی برقراری تماس چشمی در پنج جلسه ارزیابی.. 49

نمودار (4-12) ثبت فراوانی برقراری تماس چشمی در پنج جلسه پیگیری.. 51

نمودار (4-13) ثبت فراوانی برقراری تماس چشمی در پنج جلسه خط پایه. 53

نمودار (4-14) ثبت فراوانی برقراری تماس چشمی در پنج جلسه ارزیابی.. 55

نمودار (4-15) ثبت فراوانی برقراری تماس چشمی در پنج جلسه پیگیری.. 57

 

چکیده

به منظور بررسی اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر افزایش میزان تماس چشمی کودکان درخودمانده، چهار نفر از پسران درخودمانده دامنه سنی 8-4 ساله از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.  سپس برای توصیف گروه نمونه مقیاس های سنجش درخودماندگی کودکی (CARS) و مقیاس ارتباط اجتماعی اولیه (SCQ) بر روی کودکان اجرا شد. این کودکان پس از پنج جلسه ثبت داده های تماس چشمی در مرحله خط پایه ، با استفاده از روش های برجسته سازی چهره شامل آمورش اعضای چهره با تصاویر افرادآشنا همراه با شعر، ترسیم اعضای چهره همراه با شعر، رنگ آمیزی اعضای چهره روی کاغذ، رنگ آمیزی اعضای چهره کودک و پژوهشگر با رنگ انگشتی، ساختن چهره با خمیر، ماسک چهره، عینک های محقق ساخته و بازی با وسایل به مدت 25 جلسه  مورد مداخله و ارزیابی قرار گررفتند. جمع آوری داده ها و تجزیه تحلیل آنها با استفاده از روش نمایش نمودار نشان داد که روش های برجسته سازی چهره باعث افزایش میزان تماس چشمی در این کودکان می شود . بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که روش های برجسته سازی چهره به عنوان یک برنامه جامع آموزشی و توانبخشی برای درمان این کودکان به کار گرفته شود .

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول