بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر خودپنداره کودکان پسر 8 تا 12 ساله بیش فعال نارسایی توجه

توضیحات محصول

بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر خودپنداره کودکان پسر 8 تا 12 ساله بیش فعال نارسایی توجه

 

چکیده:              

هدف این تحقیق بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر خودپنداره کودکان پسر(8 تا 12 ساله) دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعال شهرستان اسکو است. گرایش این پژوهش کاربردی می باشد. این تحقیق باروش مداخله ای و درمان و گردآوری و تحلیل پرسشنامه ها در جامعه آماری به دست آمده و سپس بااستفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

ابتدا توسط معیار تشخیصی IIV DSM یک تشخیص اولیه صورت گرفته سپس توسط یک مصاحبه با خود کودک و مشاهده رفتار وی توسط پژوهشگر و نیز مصاحبه با والدین آنها کار غربالگری را به اتمام میرسانیم،در نهایت یک گروه 30 نفره از کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی انتخاب می گردند، سپس به طور تصادفی این 30 نفر در دو گروه 15 نفری(گروه گواه وگروه آزمایش) قرار می گیرند،سپس از دو گروه گواه و آزمایش آزمون خودپنداره پیرز-هاریس را گرفته شد و 8 جلسه درمان رفتاری- شناختی راهر هفته یک جلسه وهر جلسه به مدت یک ساعت ونیم با گروه آزمایش برگزار کرده ودر آخر در هر دو گروه مجدداً آزمون خودپنداره را برگزار نموده و نهایتاً توسط آزمون های آماری تاًثیر درمان شناختی رفتاری بر خودپنداره کودکان کمبود توجه/بیش فعال سنجیده میشود.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که درمان رفتاری /شناختی بر افزایش خودپنداره کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی مؤثر است. 

فهرست مطالب

عنوان                          صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه.................................11

بیان مسئله.............................13.

ضرورت انجام تحقیق.....................15

فرضیه تحقیق...........................15

سوال تحقیق............................15

تعاریف نظری...........................15

تعاریف عملیاتی.........................16

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه.................................18

اختلالهای دوران کودکی...................18

ملاک های رفتار نابهنجار در کودکان.......19

طبقه بندی اختلا لهای کودکان.............20

پیشینه ی تاریخی اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی..................................21

تعاریف اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی.....24

اختلال نارسایی توجه با / بدون جنبشی (ADD+Hیا ADD-H).................................... 28

همه گیر شناسی..............................31

متغیرهای عصب زیست شناسی (زیستی – عصبی)...32

عوارض قبل از تولد..........................33

رفتار والدین................................34

مصاحبه و فنون شرح حال........ ..............36

خانواده و تاریخچه روانپزشکی فرد..............36

تاریخچه طبی و رشدی...........................37

وضع سلامت ضعیف مادر...........................37

ابزارهای سنجش استاندارد......................39

معیارهای تشخیصی انجمن روان پزشکی امریکا......40

آزمون های عصب روان شناختی....................40

سنجش مبتنی بر کلینیک.........................41

تشخیص افتراقی................................42

مراحل ارزیابی اختلال بیش فعالی................43

اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی و ملاحظه های مربوط به جنسیت...............................44

راهبردهای درمان..............................45

دارو درمانی..................................45

تأثیرات رفتاری داروهای محرک..................46

اثرات بر کنترل رفتاری و توجه.................46

تأثیرات بر عملکرد شناختی و تحصیلی............47

اثرات بر روابط اجتماعی.......................47

زیان های دارو درمانی.........................47

رفتار درمان..................................49

پیشینه درمان شناختی -  رفتاری................50

درمان شناختی رفتاری برای کودکان و نوجوانان...50

پیش نیاز آموزش مهارتها در درمان شناختی – رفتاری.......................................50

درمان چند الگویی.............................50

مفهوم خودپنداره..............................51

شخصیت و خودپنداره............................53

اجزاء خودپندارنده............................57

خودپنداره و عزت نفس......................... 58

عوامل مؤثر بر خود پنداره.....................58

مطالعات انجام شده در داخل  ایران.............59

مطالعات انجام شده در خارج از ایران...........60

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

مقدمه........................................63

روش تحقيق................................... 63

متغيرهاي تحقيق.............................. 63

جامعه آماری..................................64

نمونه آماری و روش نمونه گیری......../........64

روش هاي گردآوري داده ها......................65

روش مداخله ودرمان............................65

معرفی مقیاس و کاربرد پرسشنامه خودپنداره پیرز – هاریس کودکان.................................66

فنون آماري مورد استفاده......................68

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه........................................70

آمار توصیفی:.................................71

آمار استنباطی: ..............................73

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

مقدمه........................................78

یافته ها.....................................79

محدودیت های پژوهش........................... 80

پیشنهادات کاربرد.............................81

پیشنهادات پژوهشی.............................81

منابع و مآخذ....................................................................................82

منابع لاتین.......................................................................................86

پیوست ها........................................................................................92

چکیده انگلیسی.................................................................................105

فهرست جداول

جدول1-2.  تاریخچه تحول اصطلاح شناسی اختلال نارسایی توجه / فزونجنبشی........23

جدول 2– 2.تفاوت اختلال نارسایی توجه با و بدون فزون جنبش............................28

جدول 3-2:تشخیص افتراقی اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی..........................42

جدول4-2: مراحل ارزیابی و تشخیص  ADHD.............................................43

جدول1-4: آماره­های توصیفی پیش­آزمون و پس­آزمون گروه آزمایش.......................72

جدول 2-4: آماره­های توصیفی پیش­آزمون و پس­آزمون گروه کنترل........................73

جدول 3-4: توصیف آماری پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش........................74

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول