آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

توضیحات محصول

آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش.....................................................................................................1

- مقدمه...........................................................................................................................2

- بیان مسأله......................................................................................................................4

- فرضیه های پژوهش..........................................................................................................8

- اهداف پژوهش.................................................................................................................9

- اهمیت و ضرورت پژوهش..................................................................................................9

- تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات.........................................................................11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.................................................................................12

- تعاریف ارتباط................................................................................................................13

- هدف اصلی ارتباط...........................................................................................................15

- الگوهای ارتباطی زوجین...................................................................................................16

- الگوی ارتباط سازنده متقابل زن و شوهر.................................................................................16

- الگوی ارتباط اجتناب متقابل زن و شوهر.................................................................................18

- الگوی ارتباطی توقع / کناره گیری زن و شوهر.........................................................................22

- تئوری های ارتباط..........................................................................................................26

- نظریه ارتباطی واتزلاویک................................................................................................26

- نظریه ارتباطی سالیوان....................................................................................................29

- نظریه شفلن و بردویستل...................................................................................................30

- نظریه تبادلی برن...........................................................................................................32

- نظریه یادگیری اجتماعی بندورا...........................................................................................33

- تعاریف سازگاری اجتماعی................................................................................................34

- عوامل مؤثر بر سازگاری..................................................................................................36

- دیدگاه ها درباره سازگاری اجتماعی......................................................................................41

- دیدگاه روان پویشی.........................................................................................................41

- دیدگاه یادگیری..............................................................................................................46

- دیدگاه یادگیری اجتماعی – شناختی.......................................................................................47

- دیدگاه پدیدار شناختی.......................................................................................................50

- دیدگاه تحولی................................................................................................................53

- خلاصه دیدگاه ها درباره سازگاری اجتماعی............................................................................55

- مطالعات انجام شده.........................................................................................................57

- پژوهش های داخلی........................................................................................................58

- پژوهش های خارجی......................................................................................................59

فصل سوم: روش پژوهش..................................................................................................62

- طرح پژوهش...............................................................................................................63

- جامعه آماری................................................................................................................63

- روش انتخاب نمونه و گروه نمونه........................................................................................63

- ابزار سنجش................................................................................................................64

- پرسشنامه الگوهای ارتباطی...............................................................................................64

- اعتبار و روایی آزمون الگوهای ارتباطی................................................................................65

- پرسشنامه رفتار سازشی دانش آموزان...................................................................................65

- اعتبار و روایی آزمون رفتار سازشی دانش آموزان....................................................................66

- شیوه اجرای پرسشنامه ها.................................................................................................67

- روش تحلیل داده ها........................................................................................................67

فصل چهارم: یافته های پژوهش..........................................................................................68

- مقدمه........................................................................................................................69

- توصیف داده ها............................................................................................................69

- تحلیل استنباطی فرضیه های تحقیق......................................................................................72

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری...........................................................................................82

- محدودیت های پژوهش....................................................................................................88

- پیشنهادهای پژوهش........................................................................................................88

فهرست منابع................................................................................................................89

پیوست 1.  پرسشنامه الگوهای ارتباطی.................................................................................93

پیوست 2. پرسشنامه رفتار سازشی دانش آموزان....................................................................96

 

فهرست نمودار و جداول

- جدول 1-4 فراوانی و درصد افراد شرکت کننده در نمونه............................................................69

- جدول 2-4 مقطع تحصیلی پدران گروه نمونه........................................................................70

- جدول 3-4 مقطع تحصیلی مادران گروه نمونه......................................................................70

- جدول 4-4 سن پدران گروه نمونه.......................................................................................71

- جدول 5-4 سن مادران گروه نمونه.....................................................................................71

- جدول شماره 6-4 داده های توصیفی...................................................................................72

- جدول شماره 7-4 خلاصه مدل پيش بينی متغير سازگاری اجتماعی کودکان توسط متغيرهای الگوهای

 ارتباطی والدين.............................................................................................................73

- جدول شماره 8-4 آزمون تحليل واريانس...............................................................................74

- جدول شماره 9-4 ضرايب مدل رگرسيون..............................................................................75

- نمودار شماره 1-4........................................................................................................77

- نمودار شماره 2-4........................................................................................................77

- جدول 10-4 آزمون کولمگروف - اسميرنف...........................................................................78

- جدول شماره 11-4 نتيجه آزمون همبستگی اسپيرمن فرضیه دوم....................................................79

- جدول شماره 12-4 نتيجه آزمون همبستگی اسپيرمن فرضیه سوم...................................................79

- جدول شماره 13-4 نتيجه آزمون همبستگی اسپيرمن فرضیه چهارم.................................................80

- جدول شماره 14-4 نتيجه آزمون همبستگی اسپيرمن فرضیه پنجم...................................................80

- جدول شماره 15-4 نتيجه آزمون همبستگی اسپيرمن فرضیه ششم...................................................81

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول