ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت

توضیحات محصول

ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

عنوان مطالب                                                                                       شماره صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش    12

مقدمه  13

بیان مسأله  14

اهمیت و ضرورت پژوهش    15

اهداف تحقیق  17

هدف کلی  17

اهداف جزئی  17

سوال تحقیق  18

سوال اصلی  18

سوالات فرعی  18

تعریف اصطلاحات   19

تعریف نظری   19

تعریف عملیاتی  19

فصل دوم :  پیشینه تحقیق  20

تعریف ارزشیابی  21

اهمیت و ضرورت ارزشیابی  22

ارزشیابی کمی و ارزشیابی کیفی: 23

مقایسه ویژگی های ارزشیابی کمی و کیفی  24

معایب ارزشیابی سنتی (ارزشیابی کمی) 27

علل رویگردانی از ارزشیابی سنتی  28

ارزشیابی کیفی- توصیفی  29

تعریف ارزشیابی توصیفی  30

اهداف ارزشیابی توصیفی  31

معایب ارزشیابی توصیفی  33

ویژگی های ارزشیابی توصیفی  34

ارزشیابی توصیفی چه آثاری در پی دارد؟ 38

نقش و عملکرد معلمان در طرح ارزشیابی توصیفی  41

ابزار ارزشیابی توصیفی  43

آموزش   49

تعریف آموزش   50

فواید آموزش   52

اهمیت آموزش کارکنان  53

اهداف آموزش در سازمان ها 54

انواع آموزش   55

تعریف آموزش ضمن خدمت   56

اهداف آموزش ضمن خدمت   58

ضرورت و اهمیت آموزش ضمن خدمت   60

تاریخچه آموزش ضمن خدمت در جهان  61

تاریخچه آموزش ضمن خدمت در ایران  63

تاریخچه آموزش ضمن خدمت در آموزش و پرورش   65

پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور 66

پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور 73

فصل سوم : روش تحقیق  76

مقدمه  77

روش تحقیق  77

جامعه آماری   77

نمونه آماری   78

روش جمع آوری اطلاعات   78

روش آماری   79

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها 79

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 80

4-1 ) بخش اول : اطلاعات توصیفی  81

4-1-1) سن: 81

4-1-2) جنسیت : 83

4-1- 3) مدرک تحصیلی : 83

4-1-4 )رشته تحصیلی : 85

4-1-5) سابقه تدریس : 87

4-2) بخش دوم : تحلیل استنباطی  90

4-2-2) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی - یادگیری تفاوت وجود دارد؟ 91

4-2-3) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان تسلط آنان به نحوه و چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس های درسشان، تفاوت وجود دارد؟ 92

4-2-4) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در آنها تفاوت وجود دارد؟ 93

4-2-5) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان استفاده از ابزارهای کمک آموزشی توسط آنها در کلاس درس تفاوت وجود دارد؟ 94

4-2-6) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟ 95

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری   96

مقدمه  97

5-1)یافته های تحقیق  97

5-1-1) بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در زمینه رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان تفاوت وجود دارد؟ 97

5-1-2) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی - یادگیری تفاوت وجود دارد؟ 98

5-1-3) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان تسلط آنان به نحوه و چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس های درسشان، تفاوت وجود دارد؟ 98

5-1-4) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در آنها تفاوت وجود دارد؟ 99

5-1-6) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟ 100

بحث و نتیجه گیری : 101

محدودیت های پژوهش    102

پیشنهاد  103

پیشنهادهای پژوهشی  103

پیشنهادهای کاربردی   103

منابع فارسی  104

منابع خارجی  109

 

 

چکیده

تحقیق حاضر در مورد ارزشیابی دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی می باشد.در این پژوهش با هدف دستیابی به این مورد که آیا دوره های ضمن خدمت از کیفیت خوبی برخوردار است ، شش سوال مطرح شد و محقق در صدد پاسخ گویی به آن است.سوالات مطرح شده به شرح زیر است:

1. بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در زمینه رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان تفاوت وجود دارد؟

2. آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی - یادگیری تفاوت وجود دارد؟

3. آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان تسلط آنان به نحوه و چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس های درسشان، تفاوت وجود دارد؟

4. آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در آنها تفاوت وجود دارد؟

5. آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان استفاده از ابزارهای کمک آموزشی توسط آنها در کلاس درس تفاوت وجود دارد؟

6. آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟

 این تحقیق از نوع علی – مقایسه ای بوده است.پرسشنامه ای محقق ساخته تهیه و تدوین گردید که شامل 36 سوال بود. جامعه آماری این تحقیق معلمان ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه کهریزک می باشد  که در اینجا معلمان به دو گروه (با سابقه شرکت در دوره های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی و بدون سابقه شرکت در دوره های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی ) تقسیم شده اند. پرسشنامه بین معلمان ابتدایی توزیع گردید. تعداد 145 پرسشنامه برای تحلیل و تفسیر آماده گردید. برای تعیین روایی این پژوهش ، پرسشنامه ساخته شده در اختیار اساتید راهنما و مشاور و همچنین تعدادی اساتید دیگر قرار گرفت و بر پایه نظرات این متخصصان تجدید نظر و اصلاحات لازم در آن صورت گرفت. همچنین قبل از اجرای پرسشنامه در آموزش و پرورش ناحیه کهریزک ، پرسشنامه توسط تعدادی کارشناس ذیربط مورد بررسی و تایید قرار گرفت. به منظور برآورد پایایی در این تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شده است.محاسبه آلفا با برنامه آماری spss بوده است که میزان آن برایر 95/0 است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (از جداول و نمودارها برای ارائه میانگین و انحراف معیار،فراوانی و درصد ها ) استفاده شده است و همچنین از آمار استنباطی (آزمون tدو گروه مستقل) استفاده شده است. بررسی و تحلیل داده ها نشان داد که دو گروه معلمان (معلمانی که در دوره های ضمن خدمت شرکت کرده اند و معلمانی که در دوره های ضمن خدمت  شرکت نکرده اند) در 5 مورد تفاوتی را نشان نداده اند و فقط در یک مورد که میزان تسلط بر نحوه و اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس درس می باشد تفاوت داشته اند و معلمانی که دوره های ضمن خدمت را گذرانده اند تسلط بیشتری نسبت به معلمانی که در دوره ها شرکت نکرده اند داشته اند.

 

The present study evaluated that the in-service training courses for teachers which included the descriptive evaluation of teacher̛ s view of experienced and unprecedented teachers in terms of training. In this project , the study aims to achieve if period of inservise courses with the good quality, six questions were raised in and the researcher wanted to answer it. The questions are as follows:

  1. Is there a difference between trained and untrained teacher in student̛s all-round development of personality ?
  2. Is there a diference trained and untrained teacher in the quality of learning and teaching process ?
  3. Is there a diference between trained and un trained teacher in increasing creativity and research ?
  4. Is there a diference between trained and un trained teacher in their mastery of hoe to implement descriptive evaluation in classes ?
  5. Is there a diference between trained and un trained teacher in the use of teaching aids in classes ?
  6. Is there a diference between trained and un trained teacher in quality of mental health in learning process ?

The research was kind of casual comparative research and it was on a primary school teacher Kahrizak area (That were divided into categories); Althowgh the questionnaire consisted of 36 questions.

The questionnaire was distributed among elementary teacher 145 questions were prepared  for analysis and interpretation to determine the validity of this project and questionnaire was made available to the teachers, advisors professors to emphasize and revise it before reforming.

Also before questionnaire in training and education system , the questionnaire was approved by the number of under gradulate.

In this study , Cronbach̛ s the end of the alphabet are used to estimate. Spss statistical programme that calculated the alpha level was 95. For data analysis , descriptive statistics that included : " tables , abundance , rates , graps " were used and also inferential statistics ( Test for 2 independent graps ) were used.

Analysis of the data showed that the two groups ( teachres who did not participate in in-service courses and the teacher who participate in in-service courses ) have no diference 5 cases. And there is just one diference in cases where the dominance of the execative and descriptive evaluation in their classes. And although teachers who had attended in-service courses for training terms have more dominance over the other teacher who have not attended in-service courses. 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول