اثربخشي رواندرماني حمايتي گروهي بر اميد به زندگي و سازگاري روانشناختي مادران کودکان سرطاني

توضیحات محصول

اثربخشي رواندرماني حمايتي گروهي بر اميد به زندگي و سازگاري روانشناختي مادران کودکان سرطاني

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و كليات........................................................................................... 1

1.1     مقدمه............................................................................................................................................................................ 2

1.2     بيان مسأله.................................................................................................................................................................... 2

1.3     ضرورت انجام پژوهش.............................................................................................................................................. 6

1.4     اهداف پژوهش............................................................................................................................................................ 7

1.5     فرضيه هاي پژوهش.................................................................................................................................................... 8

1.6     تعاريف مفهومي و عملياتي....................................................................................................................................... 9

2       فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش................................................. 11

2.1     مقدمه......................................................................................................................................................................... 12

2.2     مباني نظري............................................................................................................................................................... 12

2.3     روان درماني حمايتي گروهي................................................................................................................................... 12

2.4     اميد به زندگي........................................................................................................................................................... 29

2.5     سازگاري روانشناختي............................................................................................................................................... 39

2.6     سرطان....................................................................................................................................................................... 51

2.7     پيشينه ي تحقيقاتي.................................................................................................................................................... 61

3       فصل سوم: روش پژوهش......................................................................................... 73

3.1     طرح پژوهش............................................................................................................................................................ 74

3.2     جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري.............................................................................................................. 74

3.3     ابزارهاي پژوهش...................................................................................................................................................... 75

3.4     روش اجراي پژوهش............................................................................................................................................... 77

3.5     روش و ابزار تجزيه و تحليل داده‌ها...................................................................................................................... 79

4       فصل چهارم: يافته هاي پژوهش.................................................................... 80

4.1     يافته هاي توصيفي..................................................................................................................................................... 81

4.2     نتايج در چارچوب فرضيات پژوهش....................................................................................................................... 85

5       فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري...................................................................... 99

5.1     مقدمه...................................................................................................................................................................... 100

5.2     بحث در چارچوب يافته هاي پژوهش................................................................................................................ 100

5.3     نتيجه گيري............................................................................................................................................................ 107

5.4     محدوديت هاي پژوهش....................................................................................................................................... 108

5.5     پيشنهادات پژوهش............................................................................................................................................... 108

6       منابع             ............................................................................................................ 110

7        ابزار هاي پژوهش....................................................................................................... 118

 

چکيده

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر رواندرماني حمايتي گروهي بر اميد به زندگي و سازگاري روانشناختي مادران کودکان سرطاني صورت گرفت. طرح پژوهش حاضر شبه -آزمايشي و از نوع پيش آزمون- پس آزمون به همراه گروه گواه بوده است. جامعه آماري شامل کليه مادران داراي کودکان سرطاني مراجعه کننده به بيمارستان فوق تخصصي کودکان دکتر شيخ شهر مشهد بوده است. از اين تعداد 30 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب گرديدند از پرسشنامه سازگاري بل (فرم بزرگسالان) و مقياس اميدواري اشنايدر براي جمع آوري اطلاعات استفاده گرديد. نتايج نشان داد که رواندرماني حمايتي گروهي بر افزايش اميدواري مادران کودکان سرطاني موثر بوده است(P≤ 0.01). همچنين اين درمان بر سازگاري روانشناختي و ابعاد آن شامل سازگاري در خانه، سازگاري اجتماعي، عاطفي و سازگاي بهداشتي موثر بوده است(P≤ 0.01). با اين حال اين درمان بر سازگاري شغلي مادران داراي کودک سرطاني اثر نداشت. نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد که مي توان از رواندرماني حمايتي گروهي براي ارتقاي سازگاري و اميدواري مادران داراي فرزند سرطاني بهره برد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول