اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس برکاهش تعارض کارخانواده در معلمان زن درشهر تهران

توضیحات محصول

: اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده در معلمان زن شهر تهران

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه                                                              

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه................................................................................................................1

2-1 بیان مسأله.......................................................................................................2

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش................................................................................4

4-1 هدف های پژوهش............................................................................................5

5-1 فرضیه های پژوهش..........................................................................................5

1-5-1 فرضیه اصلی پژوهش....................................................................................5

2-5-1 فرضیه های فرعی پژوهش.............................................................................5

6-1 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح................................6

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

1-2 مقدمه........................................................................................................................8

2-2 تعریف شادمانی..................................................................................................8

3-2 نظریه های شادمانی.........................................................................................11

4-2 تعریف روان درستی..........................................................................................12

5-2 عوامل موثر در شادمانی………………..……………………………...............13

1-5-2 تفریح .....................................................................................................14

2-5-2 ثروت.......................................................................................................14

3-5-2 شخصیت.................................................................................................14

4-5-2 جنسیت.................................................................................................15

5-5-2 سن........................................................................................................15

6-5-2 روابط اجتماعی........................................................................................16

7-5-2 کار و شغل..............................................................................................17

8-5-2 تحصیلات................................................................................................17

6-2 روش های افزاش شادمانی.........................................................................18

1-6-2 القاء منظم خلق مثبت............................................................................18

2-6-2 شناخت درمانی ......................................................................................19

3-6-2 آموزش مهارت های اجتماعی……………………….……….......................20

7-2 صفات درونی افراد شادکام.........................................................................20

8-2 شرح حال مختصری درباره فوردایس………..…………………………................21

9-2 اصول چهارده گانه فوردایس.........................................................................22

1-9-2 اصل اول: فعال تر بودن و سرگر....…………………………..………............22

2-9-2 اصل دوم: گذراندن اوقات بیشتر در اجتماعات و فعالیت های جمعی..............23

3-9-2 اصل سوم: مولد بودن و انجام کارهای سودمند و معنادار....................................23

4-9-2 اصل چهارم: برنامه ریزی و سازماندهی بهتر...........................................24

5-9-2 اصل پنجم: دور کردن نگرانی ها.............................................................24

6-9-2  اصل ششم: کاهش سطح توقعات و آرزوها..............................................25

7-9-2 اصل هفتم: افزایش تفکر مثبت و خوش بینی..........................................25

8-9-2 اصل هشتم: زندگی در زمان حال.............................................................26

9-9-2 اصل نهم: پرورش شخصیت سالم..............................................................26

10-9-2 اصل دهم: پرورش شخصیت اجتماعی و برون گرا………………………...27

11-9-2 اصل یازدهم: خود بودن.........................................................................27

12-9-2 اصل دوازدهم: از بین بردن احساسات و مسائل منفی……….…………..28

13-9-2 اصل سیزدهم: ارتیاطات نزدیک و صمیمانه..........................................28

14-9-2 اصل چهاردهم: اولویت و ارزش دادن به شادی……..……….….……….28

10-2 تعارض کار- خانواده......................................................................................29

1-10-2 تعارض کار- خانواده............................................................................30

2-10-2 تعارض خانواده- کار............................................................................30

11-2 انواع تعارض کار- خانواده........................................................................31

1-11-2 تعارض مبتنی بر زمان...................................................................31

2-11-2 تعارض مبتنی بر فشار...................................................................32

3-11-2 تعارض میتنی بر رفتار...................................................................33

12-2 مدلهای تعارض کار- خانواده.............................................................34

1-12-2 مدل ناسازگاری نقش های شغلی و خانوادگی گرینهاوس و بیوتل...........34

2-12-2 مدل تقاضاهای ساختاری خانواده و تعارض کار-خانواده وایدانوف..............37

1-2-12-2 عوامل مرتبط با زمان ....................................................................38

2-2-12-2 سرایت روانی از نقش های کاری یا خانوادگی…..…………………...38

3-12-2 مدل پیشایندها و پیامدهای تعارض کار- خانواده دوکسبری و هیگینز.........40

1-3-12-2 پیشایندهای مدل و ساز و کار آنها.....................................................40

2-3-12-2 پیامدها.......................................................................................................42

13-2 تفاوت های جنسیتی در تعارض کار- خانواده......……………...…………....43

14-2پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از ایران…..……………....................47

15-2 پیشینه پژوهش های انجام شده در ایران...................................................51

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

1-3 روش پژوهش.................................................................................................56

2-3 روش گردآوری داده ها و اطلاعات.................................................................56

3-3 مقیاس تعارض کار- خانواده رستگار خالد...................................................56

1-3-3 پایایی مقیاس..........................................................................................58

2-3-3 روایی مقیاس...........................................................................................58

4-3 جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه...............................................59

5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه..........................................................................................................61

2-4 توصیف داده ها....................................................................................................61

3-4 تحلیل استنباطی.........................................................................................62

1-3-4 فرضیه اصلی..............................................................................................65

2-3-4 فرضیه فرعی اول........................................................................................67

3-3-4 فرضیه فرعی دوم.......................................................................................67

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5 مقدمه..........................................................................................................72

2-5 فرضیه اول...................................................................................................72

3-5 فرضیه فرعی اول...........................................................................................73

4-5 فرضیه فرعی دوم.........................................................................................73

5-5 محدودیت های پژوهش..........................................................................77

6-5 پیشنهادهای پژوهشی..............................................................................77

7-5 پیشنهادهای کاربردی.................................................................................77

فهرست جداول

جدول(1-2) فرمت کلی جلسات گروه درمانی شادمانی فوردایس........................28

جدول1-3 شاخص های مقیاس تعارض کار با خانواده، تعداد و شماره سوالات........57

جدول2-3 شاخص های مقیاس تعارض خانواده با کار، تعداد و شماره سوالات.........57

جدول 3-3 میانگین انحراف معیار و ضریب آلفای مقیاس تعارض کار-خانواده به تفکیک بررسی مقدماتی و نهایی...............................................................................58

جدول 1-4 نتایج توصیفی گروههای مورد مطالعه ...........................................61

جدول 2-4 نتایج توصیفی سن افراد مورد مطالعه.............................................61

جدول 3-4 نتایج توصیفی تحصیلات افراد مورد مطالعه..………………………...61

جدول 4-4 نتایج توصیفی سابقه كار افراد مورد مطالعه..…………………………..61

جدول 5 – 4 مفروضات تحلیل کوواریانس...........................................................62

جدول 6-4 بررسي خطي بودن رابطه پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه و همگني ضرایب رگرسیون در در آنها........................................................................................63

جدول7– 4 نتایج مقایسه واریانس های دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون با کنترل پیش آزمون...............................................................................................64

جدول 8-4 نتایج نرمال بودن توزیع داده ها.......................................................64

جدول 9-4 نتایج توصیفی نمره كل تعارض كار- خانواده در پیش آزمون  و پس آزمون..............................................................................................................65

جدول10-4: نتایجANCOVA بین پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش درنمره كل تعارض كار- خانواده با کنترل اثر پیش آزمون..............................................................................65

جدول11-4: نتایج آزمون t مستقل بین میانگین نمرات پیش آزمون و  پس آزمون دو گروه کنترل و آزمايش در متغیر نمره كل تعارض كار – خانواده............................................66

جدول 12-4 نتایج توصیفی خرده مقياس تعارض کار-خانواده در پیش آزمون  و پس آزمون ..............................................................................................................................67

جدول13-4: نتایج ANCOVA بین پس آزمون دو گروه کنترل وآزمایش درنمره خرده مقياس تعارض كار- خانواده با کنترل اثر پیش آزمون...............................................................67

جدول14-4: نتایج آزمون t مستقل بین میانگین نمرات پیش آزمون و  پس آزمون دو گروه کنترل و آزمايش در نمره خرده مقياس تعارض كار – خانواده.........................................68

جدول15– 4 نتایج توصیفی خرده مقیاس تعارض خانواده-کار در در پیش آزمون  پس آزمون.........................................................................................................................69

جدول16-4: نتایج ANCOVA بین پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش درنمره خرده مقياس تعارض خانواده - كار با کنترل اثر پیش آزمون..........................................................69

جدول16-4: نتایج آزمون t مستقل بین نمرات پیش آزمون و  پس آزمون دو گروه کنترل و آزمايش در نمره خرده مقياس تعارض خانواده – كار……...........................................70

منابع.....................................................................................................................78

پیوستها................................................................................................................84

 

چکیده:

           این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار_ خانواده معلمان شهر تهران انجام گرفت. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت مقیاس تعارض کار_ خانواده رستگار خالد است که ضریب پایایی آن 87/0 می باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن شهر تهران بود و نمونه ای به اندازه50 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از منطقه 6انتخاب شدند و از آنها آزمون تعارض کار-خانواده گرفته شد و 24 نفر از کسانی که در این مقیاس بالاترین نمره را گرفتند به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه برای آنها جلسات مشاوره گروهی برگزار شدد در حالی که گروه کنترل هیچ جلسه ای نداشتند. بعد از پایان دوره دوباره از دو گروه آزمون تعارض کار_ خانواده گرفته شد، در نهایت اطلاعات حاصل از انجام مرحله پیش آزمون و پس آزمون و مقایسه گروه آزمایش و گواه با استفاده از آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی(تحلیل کوواریانس و آزمون t مستقل) مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از فرضیه اصلی پژوهش نشان داد که گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس نمره کل تعارض کار_ خانواده را در سطح p=0/05 کاهش داده است.در فرضيه فرعي اول:  گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس  تعارض کار – خانواده را در سطح p=0/05 کاهش داده است و فرضیه فرعی دوم:  گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس نمره تعارض خانواده_ کار را در سطح p=0/05 کاهش داده است.


 

خرید این محصول

 
 بیت پی    زرین پال    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول