اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر

توضیحات محصول

اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

                                                          فصل اول: طرح تحقیق               

مقدمه ......................................................................................................................................................................8

بیان مسأله ..............................................................................................................................................................11

هدف پژوهش...........................................................................................................................................................15

فرضیه‎های پژوهش.................................................................................................................................................15

ضرورت و اهمیت پژوهش.....................................................................................................................................15

تعریف واژه‎ها و اصطلاحات .................................................................................................................................18

           تعاریف مفهومی ....................................................................................................................................18

          تعاریف عملیاتی .....................................................................................................................................19

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه .....................................................................................................................................................................21

بررسی پیشینه مطالعاتی......................................................................................................................................12

            تحقیقات انجام شده در داخل کشور...............................................................................................21

             تحقیقات انجام شده درخارج کشور...............................................................................................23

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه .................................................................................................................................................................29

طرح پژوهش .......................................................................................................................................................30

جامعه آماری .......................................................................................................................................................30

حجم نمونه و روش نمونه‎گیری .......................................................................................................................30

ابزارها و مقیاس‎های پژوهش ...........................................................................................................................31

          پرسشنامه بیان حالت- صفت خشم اسپیلبرگر(STAXI-2) ......................................................31

          پایایی پرسش‎نامه ................................................................................................................................32

          روایی پرسش‎نامه .................................................................................................................................33

مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر (MSI) .......................................................................................................33

          پایایی پرسشنامه...................................................................................................................................33

روایی پرسشنامه....................................................................................................................................33

پرسش‎نامه تفکر قطعی نگر................................................................................................................................34

          روایی پرسشنامه....................................................................................................................................35

          پایایی پرسش‎نامه ................................................................................................................................35

فرایند اجرای تحقیق ..........................................................................................................................................36

روش تجزیه و تحلیل داده‎ها .............................................................................................................................36

جلسه های آموزشی.............................................................................................................................................37

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه........................................................................................................................................................................38

یافته های توصیفی و تحلیلی..................................................................................................................................40

        مقایسه میانگین خشم افراد در دو گروه کنترل و آزمایش....................................................................40

       مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون....................................41

        مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر افراد در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون.................................42

         مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پیش آزمون)......43

         مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پیش آزمون).............44

         مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پس آزمون).........45

        مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پس آزمون)..................46

        مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی در دو گروه کنترل(مرحله پیش آزمون) و آزمایش (مرحله پس آزمون)..............................................................................................................................................................................47

        مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر در دو گروه کنترل(مرحله پیش آزمون) و آزمایش (مرحله پس آزمون)...............................................................................................................................................................................48

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه .............................................................................................................................................................................50

بحث و تفسیر نتایج .......................................................................................................................................................50

محدودیت‎ها .....................................................................................................................................................................55

پیشنهادهای پژوهش .....................................................................................................................................................55

          پیشنهادهای کاربردی ...................................................................................................................................55

          پیشنهادهایی برای پژوهش‎های بعدی ......................................................................................................56

فهرست منابع ...............................................................................................................................................................57

منابع فارسی .............................................................................................................................................................57

منابع لاتین ...............................................................................................................................................................58

پیوست ها .......................................................................................................................................................................65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول1-3.رئوس مطالب عنوان شده طی 12 جلسه آموزش گروهی مدیریت خشم بر اساس رویکرد شناختی- رفتاری..............................................................................................................................................................31

جدول 1-4. جدول مقایسه میانگین میزان خشم آزمودنی ها در دو گروه کنترل و آزمایش..........................34

جدول2-4. جدول مقایسه میانگین میزان صمیمیت اجتماعی آزمودنی ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون..................................................................................................................................................................................35

جدول3-4. جدول مقایسه میانگین میزان تفکر قطعی نگر آزمودنی ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون..................................................................................................................................................................................36

جدول4-4. جدول مقایسه میانگین میزان صمیمیت اجتماعی آزمودنی ها در دوگروه کنترل و آزمایش( مرحله پیش ازمون).........................................................................................................................................................37

جدول5-4. جدول مقایسه میانگین میزان تفکر قطعی نگر آزمودنی ها در دوگروه کنترل و آزمایش( مرحله پیش ازمون)......................................................................................................................................................................38

جدول6-4. جدول مقایسه میانگین میزان صمیمیت اجتماعی آزمودنی ها در دوگروه کنترل و آزمایش( مرحله پس آزمون)..........................................................................................................................................................39

جدول7-4. جدول مقایسه میانگین میزان تفکر قطعی نگر آزمودنی ها در دوگروه کنترل و آزمایش( مرحله پس ازمون).......................................................................................................................................................................40

جدول8-4. جدول مقایسه میانگین میزان صمیمیت اجتماعی در دو گروه کنترل(مرحله پیش آزمون) و گروه آزمایش(مرحله پس آزمون)................................................................................................................................41

جدول9-4. جدول مقایسه میانگین میزان تفکر قطعی نگر در دو گروه کنترل(مرحله پیش آزمون) و گروه آزمایش(مرحله پس آزمون)..........................................................................................................................................42

 

چکیده:

     در راستای لزوم آموزش مهارت های «مدیریت هیجانی» پژوهش حاضر تحت عنوان، اثربخشی مشاوره گروهی مدیریت خشم، مبتنی بر بازسازی شناختی بر افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر شیراز انجام شد. روش مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. برای انجام این بررسی پرسشنامه اسپیلبرگر به عنوان یک ابزار سرند بر روی 112 دانش آموز دبیرستانی، اجرا شد. افرادی که بر پایه این آزمون بالاترین نمره ها را گرفتند، به عنوان گروه هدف تعریف و از میان آنها 20 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. در ادامه پکیج آموزشی مدیریت خشم بر اساس رویکرد شناختی- رفتاری و در 12 جلسه 90 دقیقه ای به گروه آزمایش آموزش داده شد. علاوه بر پرسش نامه 57 سؤالی اسپیلبرگر(Staxi-2)، پرسش نامه17 سؤالی صمیمیت اجتماعی( MSI) و پرسش نامه 36 سؤالی تفکرقطعی نگر، قبل و بعد از جلسات بر روی دو گروه اجرا شدند. برای توصیف داده ها از میانگین، واریانس و انحراف معیار استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کواریانس استفاده گردید. نتایج نشان داد که 1) مشاوره گروهی خشم مبتنی بر بازسازی شناختی موجب افزایش صمیمیت اجتماعی دانش آموزان نمی شود. 2) مشاوره گروهی خشم مبتنی بر بازسازی شناختی موجب کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان می شود.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول