اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه

توضیحات محصول

اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                              صفحه 

                                                                                        

فصل اول کلیات پژوهش

 

مقدمه........................................................................................................................................................................................ 2 

بیان مسئله................................................................................................................................................................................. 4 

اهمیت و ضرورت پژوهش...................................................................................................................................................... 6

اهداف پژوهش......................................................................................................................................................................... 8

فرضیه‌های پژوهش................................................................................................................................................................... 8

متغیرهای پژوهش ................................................................................................................................................................... 8

تعریف مفاهیم پژوهش............................................................................................................................................................. 9

 

فصل دوم ادبیات پژوهش

 

مقدمه .................................................................................................................................................................................... 11

مفهوم اهمالکاری.................................................................................................................................................................... 12

انواع اهمالکاری...................................................................................................................................................................... 13

علل اهمالکاری...................................................................................................................................................................... 15

اهمالکاری به عنوان یک اختلال شخصیتی..............................................................................................................................19 

بررسی اهمالکاری به عنوان یک ویژگی شخصیتی ............................................................................................................... 24 

پیشایندهای اهمالکاری........................................................................................................................................................... 28 

پيامدهای اهمالکاری............................................................................................................................................................... 29

سبک‌‌های مقابله ای اهمالکاری.............................................................................................................................................. 34

خودکارآمدی.......................................................................................................................................................................... 37

تعاریف خودکارآمدی............................................................................................................................................................. 39

خودکارآمدی تحصیلی........................................................................................................................................................... 40

منابع اطلاعاتی خودکارآمدی.................................................................................................................................................. 42

ابعاد خودکارآمدی.................................................................................................................................................................. 43

عوامل موثر بر خودکارآمدی.................................................................................................................................................. 44

راهبردهای بهبود خودکارآمدی.............................................................................................................................................. 44

پیشینه پژوهش....................................................................................................................................................................... 45

 

فصل سوم : روش‌شناسی پژوهش

 

مقدمه .................................................................................................................................................................................... 53

روش پژوهش ....................................................................................................................................................................... 53

جامعه آماری پژوهش ........................................................................................................................................................... 53

نمونه و روش نمونه‌گیری ..................................................................................................................................................... 54

ابزار پژوهش ......................................................................................................................................................................... 54

روش اجرای پژوهش  .......................................................................................................................................................... 55

شرح مختصری از جلسات آموزش خودکارآمدی.................................................................................................................. 56

روش تجزیه‌وتحلیل پژوهش  ............................................................................................................................................... 56

 

فصل چهارم : تجزیه‌وتحلیل  داده‌ها

 

مقدمه .................................................................................................................................................................................... 58

تحلیل توصیفی یافته‌های پژوهش ......................................................................................................................................... 58

تحلیل آماری فرضیه های پژوهش......................................................................................................................................... 60

فرضیات آزمون آماری .......................................................................................................................................................... 61

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

 

مقدمه .................................................................................................................................................................................... 68

بررسی فرضیات پژوهش........................................................................................................................................................ 68

محدودیت‌های پژوهش .......................................................................................................................................................  73

پیشنهادهای پژوهش............................................................................................................................................................... 74

پیشنهادهای کاربردی.............................................................................................................................................................. 74

 

 

منابع و مآخذ

 

منابع فارسی .......................................................................................................................................................................... 76

منابع لاتین ............................................................................................................................................................................ 81

 

پیوست‏ها

 

پرسشنامه ............................................................................................................................................................................... 89

برنامه آموزش خودکارآمدی................................................................................................................................................... 91

چکیده انگلیسی .................................................................................................................................................................. 109

صفحه عنوان انگلیسی ......................................................................................................................................................... 110

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                               صفحه

 

جدول 1-3. شرح مختصری از جلسات آموزش خودکارآمدی............................................................................................. 56

جدول 1-4. آماره های توصیفی متغیر اهمال کاری و مولفه های مربوط به آن به تفکیک گروه ها....................................... 59

جدول 2-4. آزمون کولوموگروف-اسمیرنوف تک نمونه ای برای متغیر  های حاضر در پژوهش در پس آزمونها.................61

جدول 3-4. آزمون لوین برای همگنی واریانس متغیرهای حاضر در پژوهش در پس آزمون ها........................................... 61

جدول 4-4.  نتایج تحلیل واریانس برای یکسان بودن شیب خط رگرسیون......................................................................... 62

جدول 5-4.  نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر خودکارآمدی  بر اهمال کاری تحصیلی  دانش آموزان...................... 62

جدول6-4. نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده شدن برای امتحان...63

جدول7-4.نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده کردن تکالیف دانش آموزان......................................................................................................................................................................................63

جدول8-4. نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده کردن پژوهش های کلاسی دانش آموزان................................................................................................................................................................64

جدول 9-4 پیگیری آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری و مؤلفه های آن از آزمون t وابسته .............................................65

 

 

 

فهرست نمودارها  و شکل‌ها

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

 

نمودار 1-2. شرایط افزایش  دهنده احتمال بروز اهمال کاری .............................................................................................. 26

نمودار2-2.  مدل استیل از علل اهمال کاری  تحصیلی......................................................................................................... 27

نمودار 3-2. اهمال کاری  و باورهای شناختی ناکارآمد......................................................................................................... 36

نمودار1-4. نمودار میانگین پیش آزمون پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل پژوهش و پیگیری مربوط به گروه آزمایش...60

 

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی 30 نفر که نمره بالایی در اهمال کاری تحصیلی گرفتند در ‌دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند (تعداد هر گروه 15 نفر است). آموزش خودکارآمدی به مدت 10 جلسه در مورد گروه اول اجرا شد، گروه کنترل در لیست انتظار بودند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه‌وتحلیل شدند. تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که بین گروه‌های موردمطالعه در اهمال کاری تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>p). یافته‌ها نشان دادند آموزش خودکارآمدی در کاهش اهمال کاری تحصیلی مؤثر است.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول