تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

توضیحات محصول

تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

1 فصل اول-طرح تحقیق   0

1-1 مقدمه. 1

1-2  بیان مسئله تحقیق.. 2

1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-4 فرضیه و اهداف.. 6

1-4-1 فرضیه  6

1-4-2 اهداف   6

1-5 روش تحقیق.. 6

1-6 قلمرو تحقیق.. 8

1-7 بررسی اجمالی منابع در سال‌های اخیر. 8

1-7-1 رابطه منابع (سپرده‌ها) با مصارف (تسهیلات) 8

1-7-2 رابطه پس‌انداز و تورم  9

1-8 محدودیت‌های انجام تحقیق.. 11

1-9 ساختار کلی تحقیق.. 12

1-10 تعاریف واژگان.. 14

2 فصل دوم - ادبیات و پیشینه تحقیق   16

2-1 مقدمه. 17

2-2 پول.. 18

2-2-1 خلاصه‌ای از پیدایش پول  18

2-2-2 خلاصه‌ای از وظایف و ویژگی‌های پول در جامعه  19

2-2-3 اصطلاحات مرتبط با پول  21

2-3  بانکداری.. 25

2-4 مؤسسات مالی و اعتباری  و بانک مرکزی.. 27

2-4-1 تعریف مؤسسات مالی و اعتباری  27

2-4-2 اهداف مؤسسات مالی و اعتباری  27

2-4-3 بانک مرکزی  28

2-4-4 انواع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری  29

2-4-5 رقابت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در جذب منابع  30

2-5 جذب منابع.. 30

2-5-1 مفهوم  جذب منابع  30

2-5-2 مفهوم تعیین اهداف جذب منابع  30

2-5-3 عوامل مؤثر برجذب منابع  31

2-5-4 نقش پیش‌بینی در تعیین اهداف جذب منابع و ارزیابی عملکرد 32

2-6 پیش‌بینی و روش‌های آن.. 35

2-6-1 جایگاه پیش‌بینی در علم  36

2-6-2 تعریف پیش‌بینی  38

2-6-3 جایگاه پیش‌بینی در مؤسسات مالی و اعتباری  38

2-6-4 سیستم پیش‌بینی  38

2-6-5 طبقه‌بندی پیش‌بینی  40

2-7 شبکه عصبی و منطق فازی.. 45

2-7-1 شبکه عصبی.. 45

2-7-2 منطق فازی  57

2-7-3 شبکه عصبی – فازی  61

2-8 پیشینه. 65

2-8-1 پیشینه داخلی  65

2-8-2 پیشینه خارجی  74

3 فصل سوم - روش تحقیق   81

3-1 مقدمه. 82

3-2 متدولوژی تحقیق.. 82

3-3 جامعه آماری.. 84

3-4 شیوه گردآوری اطلاعات.. 84

3-5 نحوه آماده‌سازی داده‌ها 84

3-5-1 جمع‌آوری داده و یکسان کردن داده‌ها 85

3-5-2 پاک‌سازی داده 85

3-5-3 انتخاب ویژگی  87

3-5-4 نمونه‌برداری  87

3-5-5 تبدیل داده 88

3-6 بررسی متغیرهای تحقیق.. 90

3-6-1 نظریه‌های تقاضای پول  90

3-6-2 متغیرهای تأثیرگذار بر منابع  93

3-7 ساختار شبکه عصبی- فازی.. 98

3-8 ساختار پیش‌بینی.. 98

3-9 ساختار تعیین اهداف.. 99

4 فصل چهارم - تجزیه وتحلیل داده‌ها 101

4-1 مقدمه. 102

4-2 شبکه عصبی فازی.. 102

4-3 اجرای.. 102

4-3-1 طراحی الگوی شبکه عصبی فازی  102

4-3-3 اجرای مدل  103

4-4 روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات.. 103

4-5 اندازه‌گیری میزان خطا در پیش‌بینی.. 104

4-6 اندازه‌گیری میزان انحراف در تعیین اهداف جذب منابع.. 105

4-6-1 انحراف منابع محقق شده باهدف‌گذاری به روش جاری  105

4-6-2 انحراف منابع محقق شده باهدف‌گذاری بر اساس 150درصد پیش‌بینی  105

5 فصل پنجم - نتایج وپیشنهادات   106

5-1 مقدمه. 107

5-2 بررسی نتایج سیستم پیش‌بینی.. 107

5-3 بررسی نتایج سیستم هدف‌گذاری.. 108

5-4 بررسی فرضیه و اهداف.. 111

5-5 نتیجه‌گیری.. 115

5-6 پیشنهادات.. 118

6 فهرست منابع  119

7 پیوست‌ها 124

 

 

فهرست جداول

جدول شماره 2- 1: عملکرد واقعی-هدف‌گذاری به روش معمولی(روش جاری) –هدف‌گذاری بر اساس150% پیش‌بینی . 32

جدول شماره 2- 2:  تاریخچه شبکه عصبی.. 46

جدول شماره 2- 3: چکیده‌ای از پیشینه‌های داخلی.. 65

جدول شماره 2- 4: ادامه چکیده‌ای از پیشینه‌های داخلی.. 66

جدول شماره 2- 5: چکیده‌ای از پیشینه‌های خارجی.. 74

جدول شماره 2- 6: ادامه چکیده‌ای از پیشینه‌های خارجی.. 75

جدول شماره 3- 1: تاریخ های داده‌ها 97

جدول شماره 5- 1 : مجموع خطای پیش بینی مانده منابع آتی و مانده منابع محقق شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری  107

جدول شماره 5- 2 : مجموع خطای بین هدف گذاری بر اساس روش جاری و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. 109

جدول شماره 5- 3 : مجموع خطای هدف گذاری بر اساس 150 درصد پیش بینی و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. 110

جدول شماره 5- 4 : مقایسه خطای تعیین اهداف به روش جاری و تعیین اهداف بر اساس 150 درصد پیش بینی  111

جدول شماره 5- 5 : مقایسه‌ میانگین جذب یا کسر منابع به دور روش هدف گذاری در دو موسسه A و B با میزان واقعیت   113

جدول شماره 5- 6: روابط بین متغیرهای.. 116

جدول شماره 5- 7 : ادامه روابط بین متغیرهای.. 117

پیوست شماره 6- 1:  جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف 125

پیوست شماره 6- 2: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف 126

پیوست شماره 6- 3: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف 127

پیوست شماره 6- 4: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف 128

پیوست شماره 6- 5: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف 129

پیوست شماره 6- 6:  ادامه جدول نتایج  در موسسه مالی و اعتباری ب 130

پیوست شماره 6- 7: ادامه جدول نتایج  در موسسه مالی و اعتباری ب 131

پیوست شماره 6- 8: ادامه جدول نتایج  در موسسه مالی و اعتباری ب 132

 

 فهرست اشکال

شکل شماره 1- 1: نمودار مربوط به سود مؤسسات مالی و اعتباری، تورم و نرخ سود واقعی 11

شکل شماره 1- 2: چارت ساختار پژوهش. 13

شکل شماره 2- 1:  عملکرد واقعی-هدف‌گذاری روش معمولی(روش جاری) –هدف‌گذاری بر اساس150% پیش‌بینی–مثال1. 33

شکل شماره 2- 2: عملکرد واقعی-هدف‌گذاری روش معمولی(روش جاری) – هدف‌گذاری بر اساس150% پیش‌بینی–مثال2. 34

شکل شماره 2- 3: سیستم  پیش‌بینی) جعفر نژاد-1385 ( 39

شکل شماره 2- 4: ساختار یک نرون (ویکی پدیا) 47

شکل شماره 2- 5: تابع ریاضی نرون عصبی(مبانی شبکه‌های عصبی،محمدباقر منهاج،دانشگاه صنعنی امیرکبیر،چاپ چهارم،تهران،1391، صفحه 43) 48

شکل شماره 2- 6: ساختار یک شبکه بازگشتی.. 49

شکل شماره 2- 7: نمودارتوابع فعال‌سازی مورداستفاده درشبکه‌های عصبی.. 51

شکل شماره 2- 8: شبکه عصبی چندلایه پیش‌خور( اس وی کارتالوپس، منطق فازی و شبکه‌های عصبی ، صفحه 86.) 55

شکل شماره 5- 1 : نمودار خطای  بین پیش بینی مانده منابع آتی و مانده منابع محقق شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری 108

شکل شماره 5- 2  : نمودار خطای بین هدف گذاری بر اساس روش جاری و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. 109

شکل شماره 5- 3  :  نمودار خطای هدف گذاری بر اساس 150 درصد پیش بینی و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. 110

 

 

 

 

 

چکیده :

قدرت و اعتبار موسسات مالی و اعتباری به پول هایی است که سپرده گذاران در آنها سپرده نموده اند و پیشرفت و بقای هر یک از موسسات مذکور به میزان سهم از منابع کل بازار بستگی دارد و افزایش سهم از منابع بازار نیازمند تلاش مستمر و برنامه ایی قوی ، جامع با الگویی مناسب در قالب اهداف جذب منابع کل و جزء می باشد. از آن جایی که تصمیمات مدیریتی از قبیل انتخاب و انتصاب و جابجایی مسئولان شعب و دوایر و پرداخت عایدات غیر مستمر و مواردی از این قبیل به میزان تحقق اهداف جذب منابع ارتباط دارد و همچنین سنجش میزان تحقق اهداف جذب منابع در هریک از شعب موسسات مالی و اعتباری متاثر از نوع و میزان هدف گذاری جزء می باشد ، با نگرش شناسایی نقاط ضعف سیستم هدف گذاری جاری در موسسات مالی و اعتباری و بهبود فرآیند سنجش عملکرد و جلوگیری از کاهش نرخ تلاش بعد از رسیدن به هدف و قبل از اتمام دوره ، در این پژوهش میزان منابع آتی شعب دو موسسه مالی و اعتباری با رویکرد تلفیقی از شبکه های عصبی و منطق فازی و خلق معادله ابتکاری و با استفاده از متغیر های جدید پیش  بینی و سپس با توجه به تغییرات منابع هر یک از شعب هدف گذاری با ضریب اطمینان ثابتی صورت پذیرفت و در ادامه هدف گذاری به روش های جاری و روش فرا ابتکاری با واقعیت جذب منابع مقایسه شد .

محصولات مشابه

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول