سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توضیحات محصول

سود مندی سود تقسیمی در تبین  بازدهی سهام  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده................................................................................................................ 1

مقدمه................................................................................................................. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1 -1)مقدمه......................................................................................................... 6

2-1(بيان مسئله.................................................................................................... 7

3-1 ( اهمیت وضرورت انجام تحقيق..................................................................... 8

4- 1( اهداف تحقيق............................................................................................ 9

  5-1) چار چوب نظری تحقیق............................................................................... 10

6-1)مدل تحقیق وشیوه اندازه گیری متغیرها.......................................................... 11

7-1) فرضیه های تحقیق....................................................................................... 13

8-1) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق............................................................... 14

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

 

1-2)مقدمه........................................................................................................ 21

2-2)محدوديت ها وعوامل موثر بر سياست هاي تقسيم سود................................... 21

1-2-2)وضعيت نقدينگي..................................................................................... 21

1-2-2) د سترسی شرکت ها به بازار های پول وسرمایه........................................... 21

3-2-2)محدوديت هاي قرار دادهاي استقراض....................................................... 22

4-2-2)محدوديت هاي قانوني.............................................................................. 23

5-2-2)سود آوري و فرصت هاي سرمايه گذاري................................................... 23

6-2-2)ماليات..................................................................................................... 23

7 -2-2)نياز سهامداران......................................................................................... 23

3-2)دلايل پرداخت سود سهام.............................................................................. 24

4-2)روشهاي پرداخت سود سهام.......................................................................... 25

  1-4-2)پرداخت سود سهام به صورت وجه نقد....................................................... 25

2-4-2)سود سهمي.............................................................................................. 26

5-2)شيوه پرداخت سود سهام در ايران................................................................... 26

6-2)سياست های متداول تقسيم سود.................................................................... 28

1-6-2 )نسبت سود تقسيمی ثابت.......................................................................... 28

2-6-2)پرداخت سود ثابت................................................................................... 28

3-6-2)پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه يک مبلغ اضافی......................................... 29

7-2)نظريه های مختلف درباره سياست پرداخت سود سهام ..................................... 29

8-2)مکاتب فکري در مورد تقسيم سود................................................................ 30

1-8-2)نظريه ارتباط سياست هاي تقسيم سود با قيمت سهام..................................... 31

2-8-2)فرضيه نامربوطي سود سهام ـ فرضيه موديلياني و ميلر ................................... 44

9 -2)فرضيه علامت دهي  سود سهام..................................................................... 47

10-2)بازده......................................................................................................... 48

1-10-2)انواع بازده........................................................................................... 49

1-1-10-2)بازده کمی......................................................................................... 49

2-1-10-2 ) بازده کیفی....................................................................................... 53

2-10-2) نرخ بازده مورد انتظار ونرخ بازده واقعی.................................................. 54

1-2-10-2)نرخ بازده مورد انتظار.......................................................................... 55

2-2-10-2)نرخ بازده واقعی سهام (روش اول )...................................................... 56

3-2-10-2)نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم )...................................................... 56

11-2)بازده وریسک مجموعه اوراق بهادار ( پرتفوی )........................................... 59

12-2) ارزش اطلا عات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران.................................. 60

13-2) الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای وبازده مورد انتظار .................... 60

14-2) بررسي تجربيات گذشته............................................................................. 62

1-14-2)تحقیقات خارجی.................................................................................... 62

1-1-14-2) تحقيقات لينتنر................................................................................... 63

2-1-14-2)تحقيق علامت‌دهي با سودهاي تقسيمي ................................................ 65

3-1-14-2 )خلاصه تحقيق چون ـ چياچنگ، پراوين كومار، كا. سيوارا ماكريشنان... 70

2-14-2) تحقيقات داخلي..................................................................................... 74

1-2-14-2) تحقیقات دکتر علی جهانخانی و محسن صمد زاده................................ 74

2-2-14-2) تحقیقات دکتر ایرج نو روش وکوروش امانی...................................... 75

3-2-14-2) دکتر نقی بهرام فر وتحقیقات کاوه مهرانی............................................ 76

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3 -1) مقدمه........................................................................................................ 82

2-3 )روش تحقیق............................................................................................... 82

3-3 )جامعه مطالعاتی........................................................................................... 83

4-3) قلمرو تحقیق............................................................................................... 84

1-4-3) قلمرو  مکانی تحقیق................................................................................ 84

 2-4-3 قلمرو زمانی تحقیق................................................................................... 84

3-4-3 )قلمرو موضوعي تحقیق............................................................................ 84

5-3) روش های جمع آوری اطلاعات................................................................... 84

6-3) روش تجزيه و تحليل  اطلاعات.................................................................... 85

1-6-3( تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی....................................... 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4) مقدمه........................................................................................................ 91

2-4 ) شاخص های توصیفی متغیرها...................................................................... 91

3-4) روش آزمون فرضیه ها ي تحقيق................................................................... 93

4-4 ) تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق................................................................ 94

1-4-4) بررسي فرض نرمال بودن متغيرها.............................................................. 95

2-4- 4 )خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه........................................... 96

1-2-4-4)تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی اول............................................... 96

 2-2-4-4)تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی دوم............................................. 100

3  -2-4-4)تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم ........................................... 111

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 )مقدمه......................................................................................................... 127

2-5 )ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ........................... 127

1-2-5)نتایج فرضیه اصلی اول .............................................................................. 128

2-2-5)نتايج فرضیه اصلی دوم ............................................................................. 128

3-2-5)نتايج فرضیه اصلی سوم ............................................................................. 129

3-5) نتیجه گیری کلی تحقیق .............................................................................. 131

4-5) پیشنهادها ................................................................................................... 131

1-4-5) پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش  ..................................... 132

2-4-5) پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی ........................................................ 132

5-5 )محدودیت های تحقیق ................................................................................ 133


فهرست نمودار ها و جداول

 

نگار 1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق ، شاص های مرکزی ، ......... 92

شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (statistics)

نگاره 2-4 : آزمون کالموگراف – اسمیرنوف (k-s) ............................................ 95

نگاره شماره ( 3-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین........................................... 96

 ، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین – واتسون

نگاره شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) ............................... 97

نگاره شماره (5-4): ضرایب معادله رگرسیون(coefficients)............................. 98

 بین سود سال آتی و بازده سهام

نمودار شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ........................ 99

نمودار شماره (7-4) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال.................................... 99

 آتی (Et+1) بازده سهام Rt

نگاره شماره (8-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ،.......................................... 101

 ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین واتسون بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام     

نگاره شماره (9-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) ............................... 102

نگاره شماره ( 10-4) : ضرایب معادله رگراسیون (Coefficients) ..................... 103

بین سود سال اتی و بازده سهام

نمودار شماره (11-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ...................... 104

نمودار شماره (12-4) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال آتی........................... 105

 (Et+1) و بازده سهام (Rt)

نگاره شماره (13-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ، ضریب تعیین تعدیل.......... 106

 شده و آزمون دوربین واتسون بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام

نگاره شماره (14-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA).............................. 107

 بین سود سال آتی و بازده سهام

نگاره شماره (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) ........................ 108

بین سود سال آتی و بازده سهام

نمودار شماره ( 16-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ..................... 109

نمودار شماره (17-4) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال آتی........................... 110

 (Et+1) و بازده سهام (Rt)

نگاره شماره (18-4) : خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه......................... 111

 فرعی الف و ب و فرضیه اصلی اول

نگاره شماره ( 19-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ، ضریب تعیین................... 112

 تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام

نگاره شماره (20-4) : تحلیل واریانس رگرسیون.................................................... 113

 (ANOVA) بین سود سال آتی و بازده سهام

نگاره شماره (21-4) : ضرایب معادله رگرسیون..................................................... 114

 (coefficients) بین سود سال آتی و بازده سهام

نمودار شماره (22-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون....................... 115

نمودار شماره( 23-4) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال آتی و بازده سهام ....... 116

نگاره شماره ( 24-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ، ضریب تعیین .................. 117

تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام

نگاره شماره (25-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) ............................. 118

نگاره شماره (26-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients)......................... 119

 بین سود سال آتی و بازده سهام

نمودار شماره (27-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای ............................................... 120

معادله رگرسیون بین سود سال آتی و بازده سهام

نمودار شماره ( 28-4) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال آتی و بازده سهام....... 121

نگاره شماره (29-4) : خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی ج  و د..... 122

نگاره شماره (30-4) : برازش رگرسیون چند گانه از متغیرهای تحقیق...................... 123

نگاره شماره (31-4) : خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter .......... 124

شکل 2-1 ـ عايدات ، سرمايه گذاري و منابع مالي جديد....................................... 36

جدول 2-1 مراحل محاسبه تا پرداخت سود سهام.................................................... 37


چکیده:

سود یکی از اقلام مهم واصلی صورتهای  مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوتی دارد.

معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات ،عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران وتصمیم گیری وعاملی برای پیش بینی به تصور در می آید .یکی ازکار بردهای اصلی سود استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیش بینی است که افراد را در امر پیش بینی سودهای و رویدادهای اقتصادی آینده یاری میدهد . در واقع ثابت شده است که سودهای تقسیمی منتج از سود های گذشته  را میتوان برای پیش بینی سود های آتی بکار گرفت  . همچنین با توجه به مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیات استاندارد های حسابداری مالی فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می تواند برای پیش بینی  گر دش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد . دیگر صاحبنظران فرض می کنند که سود های تقسیمی از لحالظ کلی ، اطلاعاتی مر بوط در مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتار دهندگان محسوب می شود .  این پژوهش با در نظر گرفتن محتوای اطلاعاتی سودتقسیمی برای ارزیابی بازدهی  شر کتهای پذیر فته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن در بین سالهای 1383-1387 و بیان رابطه بین سود تقسیمی  و مقدار آن به عنوان  متغیرها ی مستقل و بازدهی سهام به عنوان متغیر وابسته را مورد بررسی قرار میدهد.ا بتد ا متغير هاي پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوين و تدبیر پرداز، براي محاسبه متغير هاي  پژوهش ،از نرم افزار Excel استفاده شده است. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزارSPSS   به كمك    آماره- هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

نتایج فرضیه اصلی اول:  به اين نتيجه رسيديم كه ضریب همبستگی مثبت ، بین دو متغیر سود سال آتي و بازده سهام در بازار سرمايه ايران  وجود دارد و مقدار آن353/0 است ؛كه اين ضريب همبستگي به  ميزان تقریباًمتوسط بوده و در واقع    متغير هاي ياد شده نمي توانند به صورت مستقل عمل كنند و با توجه به ضریب تعیین تعديل شده به دست آمده كه مقدار آن 118/0 مي باشد، نشان می دهد كه 8/11% از تغييرات بازده سهام به سود سال آتي وابسته است و بقيه آن مربوط به متغير هايي مي باشد كه در اين پژوهش در نظر گرفته نشده است.

نتایج فرضیه اصلی دوم: به اين نتيجه رسيديم كه ضریب همبستگی مثبت در شركت هاي پرداخت كننده سود، بین دو متغیر سود سال آتي و بازده سهام در بازار سرمايه ايران  وجود دارد و مقدار آن402/0 است ؛كه اين ضريب همبستگي به ميزان نسبتاً متوسط بوده و در واقع    متغير هاي ياد شده ،  نمي توانند به  صورت مستقل عمل كنند و با توجه به ضریب تعیین تعديل شده به مقدار 156/0، نشان   می دهد   كه 6/15% از تغييرات بازده سهام به سود سال آتي وابسته است و بقيه آن مربوط به متغير هايي   مي باشد كه در اين پژوهش در نظر گرفته نشده است.

نتایج فرضیه اصلی سوم:  به اين نتيجه رسيديم كه ضریب همبستگی مثبت در شركت هائي كه سود بيشتري پرداخت مي كنند بین دو متغیر سود سال آتي و بازده سهام در بازار سرمايه ايران  وجود دارد و   مقدار آن410/0 است. ؛كه اين ضريب همبستگي به ميزان نسبتاً متوسط بوده و در واقع متغير هاي يا د  شده نمي توانند به صورت مستقل عمل كنند و با توجه به ضریب تعیین تعديل شده به دست آمده كه مقدار آن 160/0   مي باشد، نشان می دهد كه تنها 16% از تغييرات بازده سهام به سود سال آتي وابسته است و بقيه آن مربوط به متغير هايي مي باشد كه در اين پژوهش در نظر گرفته نشده است . لذا نتایج این  تحقیق با نتایج تحقیفات آقای لینتر در سال 1936 وآقای والتر در سال 1973 که بیان میکنند رابطه مثبتی بین سود سال آتی وتغیرات سود سال جاری وجود دارد و با فرضیه علامت دهی سود مطابقت و سازگاری دارد، همچنین با نتایج حاصل از تحقیقات و با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضادنمیباشد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول