تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

توضیحات محصول

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

1

چکیده.......................................................................................................................................... 

فصل اول : کلیات تحقیق 

3

مقدمه..........................................................................................................................................

3

بیان مسئله....................................................................................................................................

5

اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................

6

اهداف ........................................................................................................................................

6

چارچوب نظری تحقیق....................................................................................................................

7

مدل تحقیق....................................................................................................................................

11

فرضیه ها....................................................................................................................................

11

تعریف واژگان .............................................................................................................................

 

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق

14

مقدمه..........................................................................................................................................

15

مبانی نظری تحقیق.........................................................................................................................

15

هزینه سرمایه................................................................................................................................

15

تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه.............................................................................................

17

مدلهای هزینه سرمایه......................................................................................................................

19

اهرم مالی و ارزش گذاری...............................................................................................................

20

مفهوم ساختار سرمایه.....................................................................................................................

20

عوامل موثر بر ساختار سرمایه.........................................................................................................

22

عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه.................................................................................................

24

عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه...............................................................................................

26

ضرورت توجه به پارامتر های داخلی..................................................................................................

27

دیدگاه موثر بر ساختار سرمایه...........................................................................................................

32

الگوی میلر-مودیگلیانی بدون مالیات....................................................................................................

34

الگوی میلر...................................................................................................................................

34

انتقادی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی....................................................................................

35

تئوری توازی ایستا.........................................................................................................................

36

تئوری سلسله مراتبی.......................................................................................................................

37

نظریه ساختار سرمایه در چهارچوب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای..............................................

38

مالیات و ساختار سرمایه..................................................................................................................

شماره صفحه

عنوان                                                     فهرست مطالب

39

مالیات بر درآمد شرکت....................................................................................................................

39

اثر هزینه های ورشکستگی..............................................................................................................

41

مالیات و هزینه های ورشکستگی.......................................................................................................

42

سایر نواقص بازار..........................................................................................................................

42

اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست................................................................................

43

تفاوت هزینه های وام گیری..............................................................................................................

43

هزینه های نمایندگی........................................................................................................................

45

سیگنالهای مالی..............................................................................................................................

45

تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده....................................................................................

46

ساختار مطلوب در عمل..................................................................................................................

47

انعطاف پذیری مالی.......................................................................................................................

49

پیشینه تحقیق................................................................................................................................

 

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

55

مقدمه.........................................................................................................................................

56

فرضیات تحقیق.............................................................................................................................

57

روش تحقیق..................................................................................................................................

58

جامعه آماري .................................................................................................................................

58

نمونه آماری .................................................................................................................................

59

نحوه جمع آوری اطلاعات................................................................................................................

59

متغیر های مدل ............................................................................................................................

63

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات...........................................................................................................

65

آزمون مفروضات رگرسیون کلاسیک.................................................................................................

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات

70

مقدمه...........................................................................................................................................

70

آمار توصیفی.................................................................................................................................

72

آمار استنباطی...............................................................................................................................

72

آزمون فرضیه اول.........................................................................................................................

80

آزمون فرضیه دوم..........................................................................................................................

82

آزمون فرضیه سوم.........................................................................................................................

 

 

شماره صفحه

عنوان                                                  فهرست مطالب

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

87

مقدمه.........................................................................................................................................

88

نتایج حاصل از فرضیه ها ...............................................................................................................

90

محدودیت های تحقیق......................................................................................................................

91

پیشنهادات....................................................................................................................................

 

منابع و ماخذ

93

منابع فارسی................................................................................................................................

94

منابع انگلیسی...............................................................................................................................

 

پیوست ها

96

نمونه آماری...............................................................................................................................

99

جداول آماری...............................................................................................................................

125

چكيده انگليسي..............................................................................................................................

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره صفحه

عنوان                                               فهرست جداول

99

جدول1-الف  آزمون رمزي فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي متوسط 3 سال ...........

99

جدول2-الف  آزمون برش پاگان فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي متوسط 3 سال..............

99

جدول3 الف  آزمون چاو فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي متوسط 3 سال.......................

100

جدول4 –الف  آزمون مدل فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي متوسط 3 سال....................

101

شكل1- الف  آزمون نرمال بودن فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي متوسط 3 سال..............

101

جدول 1-ب  آزمون برش پاگان فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي به روش بازار...........

101

جدول 2-ب  آزمون چاو فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي به روش بازار.......................

102

جدول 3- ب  آزمون مدل فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي روش بازار..........................

102

جدول 4 – ب  آزمون رمزي فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي به روش بازار........................

103

شكل 1- ب  آزمون نرمال بودن فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي به روش بازار..............

103

جدول1 – ج  آزمون چاو براي مدل 3 ..................................................................................................

103

جدول2 – ج  آزمون هاسمن براي مدل 3...............................................................................................

103

جدول 3-ج  آزمون گلجسر براي مدل 3.................................................................................................

103

جدول4 – ج  آزمون مدل 3 ...............................................................................................................

104

جدول 5-ج  آزمون رمزي براي مدل 3.................................................................................................

105

جدول 6-ج  آزمون برش پاگان براي مدل 3 ...........................................................................................

105

جدول 1- د  آزمون چاو براي فرضيه اول به روش كلارك بازدهي غيرعادي متوسط 3 سال ..............................

105

جدول 2- د  آزمون رمزي براي فرضيه اول به روش كلارك بازدهي غيرعادي متوسط 3 سال ...........................

105

جدول 3- د  آزمون برش پاگان براي فرضيه اول به روش كلارك بازدهي غيرعادي متوسط 3 سال ......................

105

جدول 4- د آزمون مدل براي فرضيه اول به روش كلارك بازدهي غيرعادي متوسط 3 سال ..............................

106

شكل 1 – د  آزمون نرمال بودن براي فرضيه اول به روش كلارك بازدهي غيرعادي متوسط 3 سال .....................

107

جدول 1- ه  آزمون چاو براي فرضيه اول به روش كلارك به روش بازدهي بازار ...........................................

107

جدول 2- ه  آزمون مدل براي فرضيه اول به روش كلارك به روش بازدهي بازار ...........................................

108

جدول 3- ه  آزمون هاسمن براي فرضيه اول به روش كلارك به روش بازدهي بازار .......................................

108

جدول 1-ي  چاو براي آزمون فرضيه دوم..............................................................................................

108

جدول 2-ي  برش پاگان براي آزمون فرضيه دوم.....................................................................................

     

 

 

شماره صفحه

عنوان                                             فهرست جداول

108

جدول3- ي  آزمون رمزي براي فرضيه دوم .....................................................................

109

جدول 4- ي  آزمون هاسمن براي فرضيه دوم ........................................................................................

109

جدول 5- ي  آزمون هاسمن براي فرضيه دوم ........................................................................................

110

شكل 1- ي  آزمون نرمال بودن براي فرضيه دوم ...................................................................................

110

شكل 1- ز  توزيع ارزش نهايي وجه نقد به روش فاركلند ............................................................................

110

شكل 2- ز  توزيع ارزش نهايي وجه نقد به روش كلارك ...........................................................................

110

جداول 1- چ  جداول دهك ها براي فرضيه سوم........................................................................................

116

جدول 1- پ  آزمون فرضيه سوم مدل 6 بدون انعطاف پذيري.......................................................................

117

جدول 2- پ  آزمون فرضيه 3 مدل 6 با انعطاف پذيري مالي .....................................................................

117

جدول 3- پ  آزمون فرضيه سوم مدل 6 با نعطاف پذيري و با متغير هاي .......................................................

118

شكل هاي نرمالسازي به روش جوهانسون ............................................................................................

     

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده تحقيق:

هدف از اين تحقيق بررسي ارزش نهايي وجه نقد براي سرمايه گذاران و بررسي رابطه انعطاف پذيري مالي با ساختار سرمايه و همچنين تاثير انعطاف پذيري بر تصميمات ساختار سرمايه است. در اين تحقيق از اطلاعات 94 شركت طي 6 سال از سال 83 تا 88  براي شركتهاي توليدي مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضيات بر مبناي روش پانل مي باشد روش تحقيق به صورت همبستگي است واز نظر هدف از نوع كاربردي است. مطابق فرضيه اول  آزمون شد كه آيا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش نهايي وجه نقد داراي ارزش مثبتي است و اينكه آيا سرمايه گذاران بهايي براي انعطاف پذيري مالي شركتها قائلند. نتايج نشان داد كه ارزش نهايي وجه نقد به روش فاركلند مثبت بود و ارزش نهايي وجه نقد به روش كلارك معنادار نمي باشد. نتايج حاصل از فرضيه دوم حاكي از آن است كه بين انعطاف پذيري مالي و نسبت بدهي رابطه معكوس و معناداري وجود دارد. همچنين نتايج حاصل از فرضيه سوم نيز بيان مي كند كه ارزش نهايي وجه نقد بيشترين تاثير را بر تصميمات ساختار سرمايه دارد. و فرضيه سوم تحقيق تائيد مي گردد.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    زرین پال    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول