بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت هاي تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توضیحات محصول

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت هاي  تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب

عــنــوان                                                                                                                                                                           صـفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 1

2-1) بیان مسئله. 1

3-1)  بیان ضرورت و اهمیت موضوع. 2

4-1) اهداف تحقیق.. 2

5-1)  سؤال اصلی تحقیق : 3

6-1) فرضيه‌هاي تحقيق.. 4

7-1) قلمرو تحقیق.. 5

1-7-1) قلمرو زماني.. 5

2-7-1) قلمرو موضوعي.. 5

3-7-1) قلمرو مكاني.. 5

8-1) تعریف متغیرهای تحقیق.. 6

9-1) ساختار پایان‌نامه. 10

فصل دوم :  مباني نظري و پيشينه تحقيق

1-2)مقدمه. 12

2-2) بخش اول: روش‌های تأمین مالی شرکت‌ها 12

1-2-2) سیستم مالی.. 12

1-1-2-2) بازارهای مالی.. 13

2-1-2-2) واسطه‌های مالی.. 14


فهرست مطالب

  عــنــوان                                                                                                                                                                           صـفحه

 

2-2-2) ساختار و منابع اصلی تأمین مالی.. 15

1-2-2-2) تأمین مالی بر اساس منبع. 15

1-1-2-2-2) فرض ترتیب هرمی تأمین مالی.. 17

1-2-2-2-2) تأمین مالی کوتاه‌مدت... 23

2-2-2-2-2) تأمین مالی میان‌مدت... 24

3-2-2-2-2) تأمین مالی بلندمدت... 26

3-2-2) سهام عادی.. 27

1-3-2-2) ویژگی‌های سهام عادی (حقوق و امتیازات سهامداران) 27

2-3-2-2) تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی.. 29

1-2-3-2-2) محاسن انتشار سهام عادی به عنوان منبع تأمین مالی.. 29

2-2-3-2-2) معایب انتشار سهام عادی به عنوان منبع تأمین مالی.. 30

3-3-2-2) سایر جنبه‌های تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام. 30

4-2-2) سودهای توزیع نشده 31

1-4-2-2) سود انباشته. 33

1-1-4-2-2) تأمین مالی از طریق سود انباشته. 34

1-1-1-4-2-2) محاسن تأمین مالی از طریق سود انباشته. 34

2-1-1-4-2-2) معایب تأمین مالی از طریق سود انباشته. 35

2-4-2-2) سود سهمی.. 35

1-2-4-2-2) مزایا و معایب سود سهمی.. 36


فهرست مطالب

  عــنــوان                                                                                                                                                                           صـفحه

 

5-2-2) وام‌ بلندمدت... 37

1-5-2-2) ویژگی‌های وام‌های بلندمدت... 37

2-5-2-2) تأمین مالی از طریق وام بلند مدت... 38

1-2-5-2-2) محاسن انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی.. 38

2-2-5-2-2) معایب انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی.. 38

6-2-2) وام کوتاه‌مدت... 39

1-6-2-2) انواع وام‌های کوتاه‌مدت... 39

2-6-2-2) شرایط وام. 40

7-2-2) نوآوری در تأمین مالی.. 41

3-2) بخش دوم: هزینه‌های تأمین مالی و ساختار سرمایه. 41

1-3-2) هزینه‌ی سرمایه (تأمین مالی) 42

1-1-3-2) محاسبه اجزای هزینه‌ی سرمایه. 43

1-1-1-2-2) هزینه‌ی بدهی.. 43

2-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام ممتاز (نرخ سود سهام ممتاز) 44

3-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام عادی (نرخ سود سهام عادی) 45

1-3-1-1-3-2) مدل ارزیابی سود نقدی.. 45

2-3-1-1-3-2) مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای.. 47

4-1-1-3-2) هزینه‌ی سود انباشته. 47


 

فهرست مطالب

  عــنــوان                                                                                                                                                                           صـفحه

 

2-1-3-2) محاسبه هزینه‌ی سرمایه در کل (متوسط هزینه‌ی سرمایه) 48

1-2-1-3-2) انواع ضرایب مورد استفاده در محاسبه‌ی متوسط هزینه سرمایه. 49

2-1-2-1-3-2) ضرایب تاریخی.. 49

2-1-2-1-3-2) ضرایب نهایی.. 50

2-3-2) ساختار سرمایه. 50

1-2-3-2) عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه. 51

2-2-3-2) نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه. 52

1-2-2-3-2) نظریه‌ی درآمد خالص.... 54

2-2-2-3-2) نظریه‌ی درآمد خالص عملیاتی.. 55

3-2-2-3-2) نظریه‌ی سنتی.. 56

4-2-2-3-2) نظریه‌ی میلر- مودیگلیانی.. 57

4-2) بخش سوم: چرخه عمر شرکتها 58

1-4-2) ایجاد. 59

2-4-2) طفولیت... 59

3-4-2) رشد سریع. 60

4-4-2) بلوغ. 61

5-4-2) تكامل.. 62

6-4-2) دوران پيري.. 63


فهرست مطالب

  عــنــوان                                                                                                                                                                           صـفحه

 

7-4-2) نحوه عملكرد و تعيين موقعيت واحد های تجاری در منحني چرخه عمر  67

8-4-2) ویژگیهای مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شركت... 68

5-2) بخش چهارم: پیشینه‌ی تحقیق.. 69

1-5-2) تحقیقات خارجی.. 69

2-5-2) تحقیقات داخلی.. 72

فصل سوم :  روش اجرای تحقیق 

1-3- مقدمه. 78

2-3- روش و نوع پژوهش... 78

3-3- جامعهی آماری.. 79

4-3- تعیین حجم نمونه و نمونهگیری.. 79

5-3- روش و ابزار گردآوری دادهها 80

6-3- سؤال پژوهش... 81

7-3- تدوین فرضیهها 81

9-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 85

1-9-3- یافته‌های توصیفی.. 85

2-9-3- یافته‌های استنباطی.. 85

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4) مقدمه. 90

2-4) یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 91


فهرست مطالب

  عــنــوان                                                                                                                                                                           صـفحه

3-4) آزمون نرمال بودن متغیرها 92

4-4) آزمون همبستگی.. 93

5-4) آزمون معنادار بودن رگرسیون. 94

6-4) آزمون همخطي.. 94

7-4) آزمون عدم خود همبستگی.. 95

8-4) آزمون فرضیه‌ها و نتایج آن. 95

1-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی اول. 97

2-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی دوم. 98

3-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی سوم. 99

4-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی چهارم. 101

5-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی پنجم. 102

6-8-4) آزمون فرضیه‌ی ششم. 104

9-4) خلاصه نتایج.. 106

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5) مقدمه. 108

2-5) مروری بر خطوط کلی تحقیق.. 108

3-5) یافته‌های مهم تحقیق.. 109

4-5) بحث و نتیجه‌گیری.. 109

5-5) پیشنهادها 110

6-5) پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آینده 111

منابع و ماخذ. 112

 

 

چکیده

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه،یکی از چالش بر انگیزترین و مشکلترین مسایل پیش روی شرکتها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است.هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تئوری سلسله مراتبی عبارت است ازتخصیص بهینه منابع مالی که بر اساس آن می توان تصمیم گرفت در کدام شرکت سرمایه گذاری نمود.متغیر مستقل عبارت است از کسری مالی و متغیر های وابسته عبارت اند از بدهی ها،حقوق صاحبان سهام و سود انباشته.متغیر کنترلی نیز عبارت است از اندازه شرکت.روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسناد کاوی صورتهای مالی می باشد. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق در سه قسمت تهیه شده است:در قسمت اول متغیرهای تحقیق توصیف می شوند.در قسمت دوم یعنی فرض آماری،به آزمون فرضیات پرداخته می شود.و در قسمت سوم یعنی خلاصه یافته ها،نتایج حاصل از فرض آماری خلاصه و جمع بندی می شود.داده های اولیه برای محاسبه متغیرهای مذکور از طریق سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم­افزار ره‌آورد نوین استخراج و پس از انتقال به صفحه گسترده EXCEL محاسبه و مورد پردازش قرار گرفته است و سپس با توجه به نوع فرضیه، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه­ها از تحلیل رگرسیون به وسیله نرم افزار EVIWES استفاده می‌شود.

بطور کلی نتایج تحقیق نشان می دهد که تئوری سلسله مراتبی، الگوهای مالی شرکت های بلوغ یافته و مرحله افول را بهتر از شرکت های در حال رشد در بورس اوراق بهادارتهران نشان می دهد.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول