بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

توضیحات محصول

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

چكيده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: كليات تحقيق

1-1-مقدمه : 4

2-1 بيان مسئله 4

3-1 تاريخچه تحقيق. 5

4-1 اهميت و ضرورت تحقيق. 6

5- 1 اهداف تحقيق. 6

6-1 چارچوب نظري تحقيق. 7

7-1 فرضيات تحقيق. 7

8-1 تعريف واژگان و اصطلاحات.. 8

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق

1-2- مقدمه: 11

2-2بخش اول ) خصوصي سازي. 11

1-2-2 تعريف خصوصي سازي. 11

3-2 اهداف خصوصي سازي. 12

4- 2روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي. 13

1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم 14

2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به گروه هاي خاص... 14

3-4-2 روش سوم : فروش دارائيهاي واحد دولتي. 15

4-4-2روش چهارم : تفكيك واحد مشمول واگذاري به واحدهاي كوچكتر. 15

5-4-2روش پنجم : جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحدهاي دولتي... 15

6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتي به مديران يا كاركنان واحد 16

5-2 تجربه خصوصي سازي در جهان. 17

6-2خصوصي سازي در ايران. 19

7-2 تاثير خصوصي سازي بر بازدهي. 22

8-2 مشكلات خصوصي سازي. 22

9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادي. 23

1-9-2شاخص هاي سنجش عملكرد 23

10-2معيارهاي مالي سنتي. 25

1-10-2 بازده سرمايه گذاري ها  (ROI) 26

2-10-2سود باقي مانده (RI) 26

3-10-2بازده فروش (ROS) 27

4-10-2 سود هر سهم (EPS) 27

5-10-2نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E) 27

11-2 دلايل مطرح شدن EVA.. 28

12-2ارزش افزوده اقتصادي EVA.. 29

13-2سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات ( NOPAT ) 34

14-2 نرخ بازده سرمايه 35

1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی. 35

2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی. 39

15-2 استاندارد سازي EVA.. 40

16-2 اهمیت و كاربرد EVA.. 41

17-2 نرخ هزينه سرمايه ( C ) 43

18-2 مزاياي EVA.. 46

19-2 معايب EVA.. 48

20-2 نتيجه گيري. 48

21-2سابقه تحقيق. 48

1-21-2 تحقيقات جهاني. 48

2-21-2 تحقيقات در ايران. 50

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

1-3- مقدمه: 53

2-3 روش تحقیق. 53

3-3 اهداف تحقیق. 53

4-3 فرضیات تحقیق. 53

5- 3 دوره زمانی تحقیق. 54

6-3 مدل تحليلي تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها 54

7-3 جامعه آماری. 55

8-3 روش جمع آوری اطلاعات.. 56

9-3 روش آزمون فرضیه های تحقیق. 56

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

1-4-‏ مقدمه: 59

2-4تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش.. 59

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

1-5-مقدمه: 72

1-5 نتیجه گیری. 72

1-1-5 نتیجه گیری فرضیه اصلی 1 : 72

2-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 1 : 72

3-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 2 : 73

2-5 پیشنهادات.. 73

1-2-5 پیشنهادات کاربردی. 73

2-2-5  پیشنهادات آتی. 74

3-5 محدودیت های تحقیق. 75

4-5 مقایسه نتایج با نتایج تحقیقات گذشته 76

پيوستها:

پیوست شماره 1: 79

پیوست شماره 2: 80

پیوست شماره 3: 84

پیوست شماره 4: 91

پیوست شماره 5: 97

منابع و ماخذ:

منابع فارسي: 104

منابع لاتین: 105

چکیده انگلیسی .......................................................................................................106

 

 

 

 

 

 

جدول 1-2 : مقايسه سه روش واگذاري به بخش خصوصي در فاصله 1980 تا 1987. 16

جدول 2-2 : آمار واگذاري شركتهاي دولتي از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 ) 21

جدول 1-4:آمار توصیفی و معیار های مرکزی و پراکندگی EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی... 60

جدول2-4:نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی. 61

جدول3-4:نتایج آزمون آزمون ویلکاکسون ارزش افزوده اقتصادی. 61

جدول4-4: خلاصه نتایج آزمون. 62

جدول5-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ بازده سرمایه 63

جدول 6-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ بازده سرمایه 65

جدول 7-4: نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه  نرخ بازده سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی..  65

جدول 8-4: خلاصه نتایج آزمون. 66

جدول 9-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ هزینه  سرمایه 67

جدول 10-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ هزینه سرمایه 68

جدول 11-4: نتیاج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ هزینه  سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی..  68

جدول 12-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی 2. 69

جدول 13-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 69

جدول 1-5: خلاصه آمار واگذاری سازمان خصوصی سازی. 75

 

 

 

1.               چكيده:

از مهمترين موارد مورد توجه ذينفعان شركت مانند دولت ، سرمايه گذاران ، اعتباردهندگان و مديران ارزيابي عملكرد شركتهاست كه با استفاده از نتايج اين ارزيابي تصميم گيري نمايند . به منظور ارزيابي عملكرد مديران چهار رويكرد مورد استفاده قرار مي گيرد

1 . رويكرد مالي مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافي

2 . رويكرد تلفيقي مانند نسبت قيمت به سود هر سهم

3 . رويكرد حسابداري مانند سود هر سهم ، بازده سرمايه گذاري ،  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداري

4 . رويكرد اقتصادي مانند ارزش افزوده اقتصادي ، ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده

در اين تحقيق آثار سياست خصوصي سازي دولت از ديدگاه مالي و با استفاده از رويكرد اقتصادي در ارزيابي عملكرد  مورد بررسي قرار گرفته است . يعني با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادي ، بازدهي و عملكرد مالي شركتهاي خصوصي شده را در سه سال قبل از خصوصي سازي و سه سال بعد از خصوصي سازي بررسي شده است .

هدف اصلي اين تحقيق اين است كه آيا بازدهي و سودآوري شركتهايي كه به بخش خصوصي واگذار شده اند تغييري كرده است يا خير ؟

نتايج اين تحقيق بدين صورت است كه خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است  .

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول